Partners

Ett starkt nätverk
av partners

Akademiska Hus

Vi har ambitiösa mål när det gäller energi och hållbarhet och vårt deltagande i Future by Lund hjälper oss att ligga i framkant och att finna nya innovativa lösningar.

Alfa Laval

Axis Communications

Castellum

Cleantech Scandinavia

E.ON

Gränsöverskridande dialog och samarbeten är en nyckel till framgångsrikt innovationsarbete och Future by Lund är en plattform som möjliggör detta.

Hemsö Fastighets AB

De finns ett ökande behov av samhällsfastigheter framöver. Det beror på en generell befolkningsökning men även på demografi i form av en ökad livslängd. En ytterligare anledning är att många äldre fastigheter behöver fasas ut eller moderniseras för att uppfylla aktuella krav och behov. För att nyutveckla och modernisera samhället krävs nya samverkansformer på marknaden, nya sätt att tänka och ett öppet innovationsklimat. Hemsö deltar i flertalet innovationsforum och forskningsprojekt. På så sätt är vi med och skapar goda förutsättningar för de för samhället mycket betydelsefulla verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Ica Fastigheter

Ideon Innovation

Ideon Science Park

Innovation Skåne

Kraftringen

Vi vill ligga i framkant inom hållbar utveckling och vara lyhörda för att tillgodose våra ägares, samhällsmedborgares och kunders behov. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället.

LKF

Genom att delta i innovationsplattformen Future by Lund hoppas vi kunna öka vår innovationsförmåga i samverkan med andra aktörer inom branschen och samtidigt initiera ytterligare utvecklingsaktiviteter med fokus på smarta hållbara städer.

LTH, Lunds tekniska högskola

Lunds Universitet

Medicon Village

Midroc

Genom vårt deltagande i projektet Future by Lund vill vi utveckla nya relationer och samarbeten för att stärka vår position i Lund som partner till näringslivet.

Miljöstrategi AB

Miljöstrategi AB var med och startade Future by Lund. Sedan starten har det blivit ett dynamiskt utvecklingssammanhang kring olika delar av smarta hållbara städer som är mycket spännande. Nästa steg hoppas vi är en ännu starkare internationell utblick och uppkoppling. Vi vill delta i samverkansprojekt, utveckling av Lunds innovationsdistrikt och bidra till internationalisering av hela innovationsekosystemet i Lund.

Mobile Heights

Point of Value

RISE

Vi vill delta i diskussionen om hur man kan arbeta med utmaningarna som finns för att nå ett mer hållbart samhälle.

Region Skåne

Med koppling till innovationsområdet smarta hållbara städer är Future by Lund ett framträdande exempel på hur städer kan öppna upp sig och bli en viktig utvecklingspartner tillsammans med andra. Framtidens stora utmaningar löses inte av en ensam aktör utan kräver bredare kraftsamling och initiativtagande. Tillsammans behöver vi identifiera och formulera utmaningar. Tillsammans behöver vi experimentera, testa och möjliggöra uppskalning de bästa lösningarna. För dessa syften är Future by Lund en mycket stark, viktig och nytänkande arena. Mer konkret har Region Skåne inom Future by Lund varit särskilt aktiva i inriktningen ljus/belysning vilket har resulterat i både lokala och regionala projekt på området.

Resilient Regions

Future by Lund är en relevant arena för urban utveckling, Vi vill både bidra med input från våra nätverk, såväl nationell som internationella och vi vill fånga och sprida kunskaper om de utmaningar och lösningar som växer fram på denna kommunala plattform.

Schneider Electric

Schneider Electric lägger 5% av sin årsomsättning på R&D. Vår uppgift i svenska bolaget är ta ut nytt tänk och nya lösningar till marknaden. Många av våra viktiga samarbetspartner och kunder i regionen är del i Future by Lund. Plattformen skapar en öppenhet att tillsammans med dem våga testa nya angreppssätt och nya lösningar för att tillsammans lära oss och utvecklas. Schneider Electric ser det som en naturlig del i arbetet med Future by Lund att bidra till att sprida goda exempel och innovativa lösningar och kommer att använda sina interna och externa kontaktytor för att aktivt bidra till detta.

Science Village Scandinavia

Sensative

Siemens

Future by Lund är en mötesplats med hög professionalism och kompetens, där nyfikenhet, mod och öppenhet lägger grunden för en bättre framtid för många fler. Vi samverkan med alla företag och organisationer som delar våra högst ställda krav på långsiktighet och omtanke om miljö där energi och infrastruktur som skapar bättre livsmiljö för människor. Vi har nära samverkan med flertal företag inom ramen för projekt Future Living som initierades av Medicon Village. Däribland Medicon Village, Eon, Kraftringen, Akademiska Hus och Lund kommun.

Skanska

Att samarbeta med Future by Lund ser Skanska som naturligt sätt att samverka med lokala krafter för att främja utveckling och innovation. Det passar väl med vår vision där vi säger att vi vill bygga ett bättre samhälle. Vi vill bygga hållbart, smart och långsiktigt och vi ser samarbetet med Future by Lund som en utmärkt plattform för detta.

Sustainable Business Hub

Innovationsplattformen ”Future by Lund” är ett spännande initiativ där vi kan samarbeta med regionens ledande aktörer kring hållbarhet och utvecklingen av framtidens innovativa städer. Future by Lund kombinerar erfarenhet och kompetens med kreativitet och nytänkande, vilket resulterar i en nyskapande miljö där Sustainable Business Hubs medlemmar får tillgång till ett brett nätverk av aktörer, såväl som möjlighet att inkluderas i pilotprojekt och testinstallationer.

Tengbom

The Creative Plot

Trans Europe Halles

TEH är med i Future by Lund eftersom detta är en unik satsning på att samla människor från vitt skilda samhällssektorer kring att förverkliga en gemensam vision om ett hållbart samhälle.

Trivector

Trivector deltar i Future by Lund för att tillsammans med andra utveckla smarta lösningar som bidrar till hållbar stadsutveckling. Vi vill öka vårt samarbete med andra aktörer i regionen och också utveckla nya erbjudanden.

Tyréns

Tyréns tror att morgondagen är viktig! Vi har en förståelse för att vi inte klarar allt själva, och genom att vara öppen och samarbeta med deltagare i Future by Lund kan vi tillsammans utveckla framtidens hållbara samhällen.

Umbilical Design

WIN Water