Partner

Hemsö Fastighets AB

Beskrivning

Hemsö är Sveriges ledande privata fastighetsägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger idag 328 samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Tyskland och Finland och verksamheten kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsös 20 största hyresgäster står för drygt 55 procent av Hemsös årshyresvärde. 15 av de 20 största hyresgästerna utgörs av stat, kommun och landsting.

Vi är med i Future by Lund därför att

De finns ett ökande behov av samhällsfastigheter framöver. Det beror på en generell befolkningsökning men även på demografi i form av en ökad livslängd. En ytterligare anledning är att många äldre fastigheter behöver fasas ut eller moderniseras för att uppfylla aktuella krav och behov. För att nyutveckla och modernisera samhället krävs nya samverkansformer på marknaden, nya sätt att tänka och ett öppet innovationsklimat. Hemsö deltar i flertalet innovationsforum och forskningsprojekt. På så sätt är vi med och skapar goda förutsättningar för de för samhället mycket betydelsefulla verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.

Våra fokusområden

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar kontinuerligt lokaler och fastigheter för samhällsservice med hållbarhet i fokus. Hemsö satsar på projektutveckling i egen regi. Det innebär både förvärv av mark, ny-, om och tillbyggnation såväl som förvärv av projekt.

Hemsös har hållbarhet som en del i sin affärsidé. Det innebär att vi på Hemsö verkar för optimerad resursanvändning och avfallshantering, hållbara materialval samt för att erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för alla människor som vistas i bolagets lokaler.

sammarbeten