Partner

Resilient Regions

Beskrivning

Resilient Regions Association är en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter möts för att lösa regionala utmaningar. Tillsammans bygger vi mer resilienta regioner med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar. Våra koncept: Regionala plattformar som ger våra medlemmar tillgång till internationellt kunskapsutbyte, ”best practice” och samarbeten kring en regions funktionalitet, attraktivitet, effektivitet och tålighet mot påfrestningar. Olika verksamheter i en stad är beroende av varandra och binds ihop av flöden. Vi erbjuder samarbeten och utveckling av funktionella städer med fokus på flöden av varor, tjänster, pengar, människor, energi och information.

Vi är med i Future by Lund därför att

Future by Lund är en relevant arena för urban utveckling, Vi vill både bidra med input från våra nätverk, såväl nationell som internationella och vi vill fånga och sprida kunskaper om de utmaningar och lösningar som växer fram på denna kommunala plattform.

Våra fokusområden
sammarbeten