Our partners

"Ska man verka i Lund måste man ha koll på vad som händer".

Caroline Wendt
September 18, 2017

Hemsö äger och utvecklar flera större fastigheter i Lund och har stark lokal förankring. Just nu fokuserar de på den fortsatta omvandlingen av Sankt Larsparken, utvecklingen av fastigheten Häradshövdingen vid Västra stationstorget och möjlig förtätning av Norra sjukhusområdet.

I Hemsöskontor i en nybyggd fastighet i västra hamnen i Malmö sitter Sofia Lagerblad, en av bolagets fem affärs-och projektutvecklare. De senaste åren har bolaget utökat sin verksamhet inom Sofias område projekt och utveckling och etablerat en nationell projektutvecklingsorganisation med både projektutvecklare och projektledare.

‑ Vi bedriver idag projektutveckling i egen regi, säger Sofia Lagerblad. Vi utvecklar för nyproduktion, ombyggnation men även stadsomvandling. Där kan det handla om att sätta ett helt nytt innehåll och en helt ny inriktning för ett helt område. Sankt Larsparken i Lund är ett exempel på detta där Hemsö under många år arbetat för att omdana parken från ett gammalt sjukhusområde till en plats som främjar alla former av lärande, hälsa och rekreation. 

I Sankt Larsparken har flertalet byggnader byggts om och den gamla parken genomgår just nu en omfattande upprustning för att möta dagens behov och två nya detaljplaner håller på att utarbetas. I närliggande kommuner har Hemsö nyligen färdigställt Uppåkraskolan i Hjärup och en ny grundskola och idrottshall i Borstahusen utanför Landskrona.

‑ Vi är en nationell organisation med fokus på samhällsfastigheter såsom skola- vård- och omsorgsfastigheter, berättar Sofia Lagerblad. Vi arbetar med ny-, om- och tillbyggnation såväl som stadsutveckling, men även utveckling av sjukhus och multifunktionella fastigheter. Jag arbetar i nära samarbete med våra centrala funktioner vad gäller hållbarhetsutveckling och med nya kommunikativa grepp där vi behöver synas. Jag ser med utgångspunkt från verksamhetens perspektiv hur och var vi kanske kan hitta vägar in i projekt för nya innovationer.

”Det här med innovationer och dess plats och påverkan i utvecklingsprojekt är centralt i Lund.”

‍Sofia Lagerblad är en av fastighetsbolaget Hemsös fem affärs-och projektutvecklare. Foto: Torbien

Nyligen antog Lunds kommun en ny vision: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. 

Är det annorlunda att ha fastigheter i Lund jämfört med andra orter?

‑ Det här med innovationer och dess plats och påverkan i utvecklingsprojekt är centralt i Lund, menar Sofia Lagerblad. Ska man verka i Lund måste man ha koll på vad som händer med det är många gånger en utmaning att omsätta innovationer i något som fungerar både ekonomiskt och förvaltningsmässigt över tid.

Har det kommit några innovationer ur er verksamhet?

‑ Vi är inte ett innovationsdrivet bolag utan ett fastighetsbolag som bedriver utveckling genom fastighetsprojekt med utgångpunkt i innovationer och ny teknik som kan vara positiv för det aktuella projektet. Vi bevakar själva aktuella utlysningar via tex Vinnova, Naturvårdsverket och Boverket. Hittills har vi gjort projekt inom hälsosamma grönmiljöer, sunda inomhusmiljöer, säkra äldreboenden med hjälp av digitala hjälpmedel samt energioptimering genom geoenergianläggningar, klimatskalsoptimering, solceller samt intelligentare övervaknings- och styrsystem.

En form av nytänkande som Sofia Lagerblad och SLU arbetat med är att utveckla Sankt Larsparken till ett modernt område för lärande, hälsa och rekreation. Hemsö har tagit fasta på den forskning som visar att skolgårdar som har både grönska och ytor för lek och umgänge främjar inlärning och minskar stress. Numera finns här allt från motorikbana och gröna skolgårdar till platser för avskildhet och vila. I planeringen av parken har man tagit hänsyn till både skolor och äldreboenden. Detta förfarande implementeras nu vidare i ett större skolgårdsbestånd i Nacka. Utemiljöåtgärderna i Sankt Lars var ett av ”projekten” som finansierades med Hemsös första hållbara obligation. Hemsö erbjuder sina investerare att placera kapital i obligationen i syfte att stödja den här typen av satsningar.

Vilka projekt skulle ni vilja ha tillsammans med Future by Lund?

‑ För oss handlar Future by Lund mycket om omvärldsbevakning och att hitta rätt kontaktytor och samarbetspartners. Klimatneutrala långsiktigt hållbara miljöer som fokuserar på människors välbefinnande och digital teknik samt innehållsprogrammering som understödjer detta är de områden jag just nu fokuserar på.

Vilka speciella utmaningar står Hemsö inför?

‑ Vi har en del stora stadsutvecklingsområden i vår portfölj och det är en utmaning att programmera dessa så att de blir långsiktigt hållbara över tid vad gäller innehåll och attraktivitet och sen kunna bibehålla en tillräcklig framfart för områdets realiserande i sin helhet.

”Vi måste ständigt hitta de lösningar som har potential att fungera över tid.”

‑ Det är också en utmaning att möta det behov av skolor och äldreboende som finns. Att erbjuda funktionella lär- och vårdmiljöer rustade för framtiden utan att det kostar för mycket är en utmaning. Här jobbar vi nära våra hyresgäster för att hitta de bästa lösningarna. Vi måste ständigt hitta de lösningar som har potential att fungera över tid för både hyresgästens och fastighetens skull.

‑ En annan utmaning är att vi som är aktörer i fastighetsbranschen är väldigt styrda av lagstiftningen - då pratar vi till exempel tillgänglighetskrav, boverkets byggregler och särskilda certifieringsregleringar vad gäller hållbarhet. Vad vi vill se är att innovation i större utsträckning drivs även från operatörernas sida, till exempel från skol- eller omsorgsförvaltningen. Många gånger är den offentliga upphandlingen mycket låst och det finns väldigt liten möjlighet att justera leverans och innehåll i efterhand.

Vad betyder hållbarhet för er?

‑ Det är alla perspektiv ‑ socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Hemsö har hållbarhet som en del i affärsidén och har riktlinjer för hållbarhet. Det är allt från etiska ställningstaganden till vilka certifieringsmodeller vi ska jobba med.

Faktaruta

Namn: Hemsö fastighets AB

Vision: Bästa fastighetsvärden för samhällsservice.

Affärsidé: Att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter.

* Hemsö startade 2009 (som självständigt bolag) och ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.

Related videos to category:
Our partners
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar