Digital Cities & Citizens

Sensorer ska visa temperaturskillnader i Lund

Temperaturer i stadsmiljöer tenderar att vara betydligt högre än i det omgivande landskapet och under vissa omständigheter uppstår situationer som kan påverka människors hälsa allvarligt. Hur skulle vi kunna göra punktvisa temperatur- och luftfuktighetsmätningar med hjälp av smarta sensorer för att öka kunskapen om temperaturskillnader i Lund? Det kommer nu att undersökas i ett delprojekt inom IoT-projektet Smarta Offentliga Miljöer.

En varm sommardag kan det vara olidligt hett på vissa ställen i staden samtidigt som parkernas träd erbjuder en skön svalka i andra delar. Att det kan uppstå stora temperaturskillnader i en stad är ingen nyhet – men att kunna lokalisera de riktigt varma platserna har blivit allt mer angeläget under de senaste åren i takt med att temperaturerna har ökat. De riktigt varma platserna kallas ibland urbana värmeöar, ”Heath islands” och varma dagar kan dessa miljöer skapa stora problem. En urban värmeö är ett storstadsområde som är påtagligt varmare än omgivningarna. Temperaturskillnaden är som regel större nattetid än under dagen, och större på vintern än under sommaren. Faktorer som spelar in är framförallt byggnaders höjd, placering och material, andel hårdgjord yta samt både andelen växtlighet och typen av växtlighet.

I ett delprojekt inom Future by Lunds projekt Smarta Offentliga Miljöer (SOM) kommer Lunds kommun och lundabolaget Sensefarm att placera ut temperatursensorer på ett tjugotal strategiska platser i Lund. Sensorerna kommer att placeras ut på norrsidan av lyktstolpar framför allt i centrala Lund men också i andra stadsdelar med enstaka platser som identifierats som varma: i LTH/Ideonområdet, Gastelyckan, Råbyholm och området runt Öresundsvägen. Några sensorer ska också finna på platser med överlag lägre temperaturer, till exempel i Stadsparken eller andra grönområden, för att ge ett intressant jämförelsematerial.

– Orsaken till detta är förstås att vi vill kunna se temperaturskillnader och variationer och bättre förstå hur stora dessa kan vara vid till exempel en värmebölja, säger Adam Wadsten, avdelningen för Hållbar Tillväxt i Lunds kommun. Sedan kan vi eventuellt komplettera med annan tillgänglig data, till exempel från LKF som har temperaturmätningar på vissa fastigheter. Vi kommer också att behöva komplettera med kartläggning av värmestrålning för att få en ännu bättre bild. Värmestrålningen kan nämligen variera stort även om lufttemperaturen endast varierar några grader med strålningstemperaturer som under vissa förutsättningar kan nå över 60 grader trots att lufttemperaturen kan ligga runt 30 grader. Mätning med temperatursensorer ger oss ändå ett väldigt intressant underlag att börja arbeta med och jämföra med, det ger oss mycket bättre bild över hur temperaturen varierar på olika platser i Lund och vid olika tidpunkter under dygnet.

Kunskaperna är framförallt viktiga eftersom värmstress kan skapa hälsoproblem för människor, speciellt för äldre, barn och personer med nedsatt hälsa. Därför placeras flera sensorer i anslutning till verksamheter med känsliga individer som förskolor och ålderdomshem.

– Kunskapen om var värmestress uppkommer och hur värmen skiljer sig inom staden är en nyckel för att minska effekterna för riskgrupper och för att kunna rikta och motivera åtgärder där behoven är störst, menar Adam Wadsten.

Sensorerna kopplas upp till det LoRa-nät som Kraftringen nu tillhandahåller i Lund.

– Vi kommer att koppla upp via Lunds LoRa-nät, som först startades inom SOM-projektet, berättar Anders Hedberg på Sensefarm. De sensorer som vi ska använda mäter både temperatur och luftfuktighet. Värdena kommer att kunna visa mycket - till exempel hur många dagar och på vilka ställen temperaturen går över vissa värden.

Sensorerna kommer att placeras ut under tidig vår 2021 och mätningarna kommer att starta därefter, för att sedan leverera värden under hela sommaren 2021. Därefter görs en analys.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och slutfördes till största delen i slutet av 2020.

...
Fler projekt