Future Living & Spaces

”Vi är intresserade om någon vill prova något nytt”

Caroline Wendt
October 3, 2017

Det finns gott om framtidsprojekt för Lunds tekniska förvaltning. Spårvägen, Brunnshögsområdet, en ny järnvägsstation, förtätning av staden och utveckling av parkerna är några av de största. Jag har jobbat 23 år i Lund och vi har aldrig haft mer på gång än just nu, säger Håkan Lockby, teknisk direktör. Det är kul – men också en utmaning så att det sker på ett sätt som gör oss och lundaborna stolta.

Lunds tekniska förvaltning har hand om trafik, gator, mark, parker, natur och exploatering av bostäder och verksamheter. Att det här är områden som berör lundaborna är det inga tvivel om:

‑ Vi är den förvaltning med mest synpunkter från medborgarna, berättar Håkan Lockby. Det kommer in mer än tiotusen synpunkter per år. För oss är det en kunskapskälla och det visar att vår verksamhet betyder något i invånares och besökares vardag.

Håkan Lockby blev Lunds tekniska direktör 2013 och har innan dess varit gatuchef. Det är tekniska förvaltningens ansvarsområde att förvalta och utveckla markanvändningen och för 2017 har man fyra praktiska utvecklingsmål. Det är att vara den bästa cykelkommunen – vilket man redan är enligt Cykelfrämjandet, att utveckla stadskärnan, att förbättra det öppna dagvattensystemet och att se till att det finns hyresbostäder i tillräcklig mängd. 

‑ Vi måste hantera klimatfrågan så att vi klarar skyfall. Om Köpenhamnsregnet hade kommit här hade det varit allvarligt, det hade vi inte kunnat hantera.

 ”Vi hade inte varit där vi är om vi inte testat även icke beprövade åtgärder.”

Visionen ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet” ser Lockby mycket positivt på.

‑ Vi hade inte varit där vi är om vi inte testat även icke beprövade åtgärder. Jag vill att man ska känna att vi är intresserade om någon vill prova något nytt, både om man jobbar i kommunen och om man kontaktar oss.

Som ett exempel på ett tillfälle när Lunds kommun vågade nämner Håkan Lockby ett försök med aktiva gaspedaler som innebär ett motstånd i gaspedalen när föraren når gällande hastighetsbegränsning.

‑ Vi installerade detta i stadsbussarna och i 290 bilar. Det blev ingen succé eftersom motorbranschen stoppade det. Men det var en bra satsning – och nu finns faktiskt en diskussion om att tekniken kan vara en lösning i framtiden.

‍När Stora Södergatan stängdes för biltrafik förbi Stortorget 1971 ändrades trafiksituationen i Lund drastiskt. Fortfarande prioriteras kollektivtrafik tillsammans med cykel- och gångtrafikanter.

” Det finns mycket kunskaper på universitetet som vi inte alltid lyckas utnyttja.”

Tekniska förvaltningen samarbetar inom Future by Lund men också utanför, till exempel med det nationella kunskapscentrat för kollektivtrafik - K2, som finns lokaliserade i Lund.

‑ Det vi gör inom Future by Lund med kommun i samarbete med akademi och näringsliv är stort men kan utvecklas ännu mer. Det finns mycket kunskaper på universitetet som vi inte alltid lyckas utnyttja. Vi har behov av att hitta nya modeller som har bäring. Det kan till exempel handla om utvecklingen av stadskärnan. Vi utgår från att handeln är viktig men vad mer behöver vi? Vi skulle kunna använda ekonomiska modeller men också forskning om beteenden och andra parametrar. Där skulle Future by Lund kunna gå mot det mjukare.

Vilka utmaningar står Lund inför?

‑ Den största grejen inom vårt område är att vi är en stor inpendlingsort. Att hantera det på ett hållbart sätt är en jätteutmaning. En annan rör bostadsförsörjningen och det är viktigt att skapa ett varierat bostadsutbud för att få igång flyttkedjor. Vi har svårt att få till tillräckligt billiga bostäder för förstaboenden. Det vore bra om fler av de som bor i de gamla och lite större bostäderna kan flytta till nya och mindre bostäder.

Vad skulle kunna vara ett drömsamarbete?

‑ Vi vill såklart samarbeta med företag som ligger i spets. Vi vill öka upplevelsegraden i det offentliga rummet och kunna föra kreativa diskussioner hur man gör att det upplevs både attraktivt och tryggt. Det kan röra hur man ska utveckla stadskärnan, hur man förbättrar cykelstråken med belysning och hur man löser problemen med dagvatten.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar