Vi tänker
annorlunda!

Vårt fokus

Kapacitet för att lösa komplexa och delade utmaningar

Future by Lund (FBL) är en arena för samverkan mellan universitet, kommun, organisationer och näringsliv. FBL med partners katalyserar och samskapar Lund som ett globalt innovationsdistrikt med kapacitet att lösa komplexa och delade utmaningar.
Dagens samhällsutmaningar är komplexa och tillväxt uppstår inte från en enda punkt utan genom interaktion mellan många olika aktörer. Nya lösningar skapas genom att olika kunskapsfält blandas och att många aktörer i ett ekosystem samarbetar.
Eftersom många utmaningar inte kan lösas av enstaka aktörer behöver vi en bra blandning. Future by Lund består av en sådan mix – det vill säga av partners från universitet, organisationer, kommun, näringsliv tillsammans med kreativa individer. I Future by Lund utforskar vi tillsammans hur vi skapar förutsättningar för att initiera nya lösningar, hur vi följer utvecklingen över tid och var och när vi behöver investera.
Fokus ligger på utmaningar som har betydelse för utformningen av hållbara samhällen. Future by Lund är en kreativ spelplan för en bättre framtid, i ständig rörelse och alltid på jakt efter nya lösningar som gör världen lite bättre. Här korsbefruktas nytänkande och idérikedom med erfarenheter och kunskap, vilket ger en stabil grund för framtidens smarta, kreativa och hållbara innovationer. Future by Lund finns i Lund men verkar både nationellt och internationellt.

I Future by Lund samlar vi utmaningar i temaområden. Dessa är i nuläget Digital Cities & Citizens, Moving Things & People, Future Living & Spaces, Ideas & Science for Society och Creatives & Changemakers. Inom våra temaområden skapar vi olika pilotprojekt och testmiljöer. Vi skapar också nya innovationsytor genom att vi kopplar samman kunskapsfält och utforskar hur vi strategiskt kan använda data för att skapa korsande innovationsområden. Några sådana områden är Fashion& (där modeindustrin kopplas ihop med nya kunskaper), Arkeologi och ny teknik och Sensorteknik kopplat till mobilitet och Transport och elektrifiering.

FUNKTION & ROLL
Future By Lund är orkestrerare och växel med ansvar för att:
1.                  Driva processer och strategisk dialog.
2.                  Identifiera möjligheter till korsinnovation.
3.                  Mobilisera och matcha ihop olika aktörer.
4.                  Omvärldsbevaka för att följa framsteg och kurera utvecklingen.
5.                  Identifiera investerare och möjligheter att skala upp.

Creatives & Changemakers

System, idéer och teknik gör förändring möjlig, men människor får det att hända. Ett samhälle i förändring behöver kreativa och drivande individer inom den egna organisationen men också utanför för att medskapa en dynamisk innovationskultur där det är naturligt att samarbeta över organisatoriska och kunskapsmässiga gränser. Kulturella och kreativa kompetenser är viktiga för att katalysera och möjliggöra samskapande i mellanrummet där det nya föds och får växa till sig. Future by Lund verkar för att det ska vara självklart att samarbeta med de kreativa sektorerna och även att det kan vara dessa som driver utvecklingen i ett område.

Digital Cities & Citizens

Sensorer, sammankopplade datakällor och mobildata formar grunden för realtidsstaden. I Future by Lund arbetar vi med lösningar för den framtida staden vilka bygger på realtidsinformation där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalitet. Detta gör även att staden blir mer öppen, bidrar till att mer delaktighet skapas och till att demokratin i en bredare mening ökar. Här arbetar vi bland annat med digitala boendeplattformar, styrning och förståelse av mobilitetsflöden, miljöinformation i staden samt ökad säkerhet för cykeltrafik.

Future Living & Spaces

Future by Lund arbetar med olika nya boende- och arbetsplatskoncept vilka kombinerar tekniska lösningar med nya beteendemönster, till exempel inom mobilitet och konsumtion. Koncepten skapar nya kvaliteter för individer och för människor i sociala sammanhang, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling. Här arbetar vi med robusta, cirkulära och klimatneutrala lokala lösningar i staden, till exempel för energi och vatten.

Ideas & Science for Society

Bra nya idéer förflyttar vårt sätt att tänka och väl genomförda projekt förändrar samhället. Inom Future by Lund letar vi ständigt efter nya utmaningar, idéer och teman som bidrar till förändring, innovation och hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att lära av rymd och rymdteknik för att skapa mer robusta system på jorden. Portföljen Biosolutions samlar idéer, projekt och aktiviteter som bygger på användandet av biomassa (som råvara) i kombination med bioprocessteknik för att skapa applikationer inom olika användningsområden (t.ex. kemikalier, bränslen, livsmedel, läkemedel). Området är inte nytt men i och med att nya biotekniska verktyg skapas i högt tempo i kombination med databaserad utveckling så öppnas det snabbt upp för nya lösningar som kan skapa nya samhällsvärden som till exempel kan ersätta fossila råvaror med nya material och ersätta animaliskt protein med fermenterat protein.

Moving Things & People

Mobilitet och olika flöden är några av stadens viktigaste funktioner men är samtidigt också några av de svåraste utmaningarna. Inom Future by Lund arbetar vi med projekt med flera olika fokus. Ett är att lösa omedelbara utmaningar som klimat, utsläpp, buller och säkerhet. Här arbetar vi framför allt med elektrifiering av stadens transporter. Ett annat fokus är attraktiva mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar med mera) som är en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden. Vi fokuserar också på olika tjänster och lösningar som levererar mobilitet som en tjänst samt på agil planering- och realtidsstyrning av stadens flöden. Dessutom arbetar vi på projekt som fokuserar på en människocentrerad mobilitet. Möjligheten att få tillgång till vård och omsorg, arbete, skola, handel och fritidsaktiviteter påverkas av mobilitetssystemets utformning, och av de sociala processer som omger det. För att på allvar skapa en människocentrerad mobilitet behövs därför att en bredd av aktörer involveras för att hitta nya lösningar.

Se våra projekt
Hur vi jobbar

Staden som testarena

I Future by Lund kan vi tillsammans med universitet, stad, organisationer och näringsliv skapa framtiden genom att erbjuda Lund som testbädd. Genom att delta i utvecklingsprojekt får våra partners möjlighet att testa sina idéer och pröva dem mot marknaden. Vi samarbetar för att ge hållbara lösningar åt invånare men också för att skapa innovativa städer och för att lösa globala utmaningar. Tillsammans utforskar vi möjligheter, identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller.

Vår arbetsfilosofi bygger på tre steg - Forma, Kunna och Göra. Vi försöker ställa frågorna rätt för att forma och identifiera behov och drivkrafter som ger idéer och möjligheter. Vi arbetar med allt från att hitta och identifiera marknader, testa prototyper, bygga nya partnerskap och att matcha idéutveckling och forskning till att finslipa detaljer och bygga kommunikation. Oavsett vilket stadie eller vilken fas våra partners är i hjälper vi dem att forma, kunna och göra.

Forma

Identifiera behov & drivkraft
Utforska & se möjligheter  
Kombinera & se potential  
Mindset, varumärke & kultur  
Bygga och stödja nätverk och koppla ihop individer  
Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik

Kunna

 Identifiera, stödja & vägleda innovationsförmågor
Hitta & initiera marknader  
Strukturera & identifiera kunskaps- & resursbehov, erbjuda kompetenshöjning  
Engagera industriella nätverk, koppla in forskningsresurser samt bygga samverkan  
Använda nya verktyg, samarbetsmodeller och affärsmodeller
 Kommunicera & informera

Göra

 Testa prototyper
 Lansera lösningar för marknadsbrister vad gäller kapital, arbetskraft, info mm  
Initiera och testa utmaningar i olika sammanhang  
Skapa underlag för investeringar & upphandling 
Lyfta in rätt personer & vägleda

Vår stad

Innovativa Lund

I Lund har vi en mycket speciell och öppen lekplats för innovativa idéer. Det är ingen slump att banbrytande idéer som Bluetooth, den konstgjorda njuren, astmamediciner, cykelhjälmen Hövding och ultraljud alla föddes i Lund. Lund är en stad som präglas av ungdom och studenter, en speciell humor och en tillåtande stämning - en riktigt bra mylla för en innovationskultur!

Under de kommande åren kommer Lund att bli en nationell och internationell arena för innovativ och hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. I Lund byggs de två största forskningsanläggningarna kopplat till materialforskning i Sverige — MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) som också är en europeisk forskningsanläggning. Detta gör att Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla.

I Future by Lund finns partners som samverkar i olika konstellationer. Dessa samarbeten har lett till många goda resultat inom projekten. Ännu viktigare är att de nya konstellationerna också kan leda till resultat som var omöjliga att förutse när arbetet inleddes. I till exempel projektet Future living samarbetade bland annat energibolaget E.ON med Medicon Village Science Park och det ledde i förlängningen till att en energiinnovation kunde realiseras. Medicon Village blir nu testplats och internationell demonstrationsmiljö för E.ONs nya energisystem Ectogrid, som tar hand om lågtempererad överskottsvärme och fördelar den dit den behövs. Förhoppningen är att detta ska kunna minska energitillförseln in till området med 70 procent. Det här är bara ett av många exempel på hur Future By Lund har skapat hållbara och innovativa samarbeten. Framtiden kommer att utvisa vilka ytterligare innovationer som blir möjliga genom plattformen.

VÅRT AVTRYCK

Future by Lund i siffror

2018 hade Future by Lund 45 formella partners och över 70 delaktiga organisationer. Utöver detta har vi medverkat till att projekt och initiativ dragits in till Lund. Varje månad kommer i snitt två förfrågningar om internationella samarbeten och konferenser. Dessutom skrivs regelbundet vetenskapliga artiklar och rapporter om Future by Lund.

En krympande sfär

I en värld med ökande globalisering och teknikutveckling upplever de flesta organisationer en minskad kontroll av sin omgivning och det som påverkar organisationen och dess potential. Förväntningarna från omgivningen på organisationen kanske inte matchar vad som är möjligt och genomförbart. Allt större utrymme ligger utanför den egna organisationens sfär.

Nya möjligheter

Osäkerhet och glapp mellan möjligt och förväntat mandat kan man möta genom ökad kontroll eller med olika sätt att kliva ut i den osäkra zonen.  Genom att starta nya samarbeten, till exempel genom samverkan i olika projekt, kan organisationer öka sina möjligheter att gå utanför sin egen organisations sfär. Det här kan skapa otraditionella lösningar, möjligheter på nya områden och delade risker. Future by Lund verkar för att flera aktörer ska våga lämna sin komfortabla zon och tillsammans börja experimentera med nya tekniker och kunskaper för att möta framtiden.

Att skapa med andra

Men det slutar inte med att bara förstå framtiden. Vill du verkligen skapa nya lösningar, utforma nya idéer och utveckla nya affärsmodeller anser vi att du måste göra det i samverkan med andra. Det är när man samskapar och har roligt med andra som man hittar nya innovationer.

Om oss

Vad har undulaten med innovation att göra?

Varför har Future by Lund kontor inredda med second-handmöbler och varför presenterar vi oss genom en gul affisch med en undulat på skateboard? Det har att göra med att vi har funderat mycket kring hur vi kan ge förutsättningar för att smarta och hållbara innovationer ska kunna uppstå. Här är storyn om gröna sammetssoffor och kreativa undulater!

Under de år som Future by Lund har funnits har vi gemensamt behövt bygga och testa, samtidigt som olika metoderna och verktyg har mejslats fram. Future by Lunds driftsteam är litet men innovationsplattformen är ändå stor med alla medverkande projekt, medlemmar och partners. Interaktioner och möten sker hela tiden och nya intryck kommer genom egna resor och besök men också genom alla de som kommer och besöker oss. Allt detta bidrar hela tiden till rörelse och utveckling av innovationsplattformen och till att vi tillsammans kan ifrågasätta och undersöka. Gör vi rätt? Hur funkar det? Vad behöver vi göra nu? Hur riggar vi för att samarbetet ska fungera bra?

En av de svåra bitarna har varit att förklara vad vi är och vad vi gör. Kommunikation och storytelling är en viktig del av att klara detta. Även miljön spelar stor roll för hur du kan färga dina möten och interaktioner. Därför har vi när vi kunnat välja inrett vårt kontor med möbler som ger ett avslappnat och icke-formellt intryck – en plats där man är välkommen att göra ett spontant besök och se vad som händer.

En dag kom dåvarande näringslivsminister Mikael Damberg med sin delegation på besök till vårt kontor. Vid det tillfället hade vi ett pop-up-kontor i en tom butikslokal i centrala Lund. Möblemanget bestod av secondhand-möbler som gröna sammetssoffor och på en vägg hade vi en stor plansch med ägg och texten ”Tänker du annorlunda?” Det var då som vår bild med undulaten kom till. Under presentationen skulle alltså vi förklaras och troligen föll blicken på affischen med äggen. Vi presenterades som Future by Lund och som något som inte var de vanliga stadsduvorna utan mer färggranna fåglar. Alla skrattade och det la grunden för ett jordnära samtal kring stadens utmaningar och innovation i mellanrummen mellan det offentliga och näringslivet. Men det där med färggranna fåglar stannade kvar hos oss och idén om undulaten och duvorna föddes. Vi blev en undulat på skateboard i den gula innovationszonen.

Utanför
comfort zonen

I en allt trängre värld där fler aktörer är i jakt på nya idéer och lösningar blir även misstagen fler. Man vågar inte göra fel eller så försöker man skydda sina tillgångar ännu hårdare. Vår åsikt är att du måste våga lämna din Comfort zon och börja experimentera med nya tekniker, kunskaper och nya aktörer för att själv kunna förstå framtiden.

Styrelsen

I styrelsen för Future by Lund ingår:

Pia kinhult

Ordförande

Patricia Håkansson

Sparbanken Skåne, ordinarie ledamot

Pia wall

E.ON, ordinarie ledamot

Rasmus Törnblom

Lunds kommun, ordinarie ledamot

Lisa Thelin

Lunds universitet, ordinarie ledamot

Emeli Adell

Trivector Traffic, suppleant

Mats Pettersson

Sensative, suppleant

Johan Frithiof Karlberg

Lunds kommun, suppleant

Daniel Hellström

Lunds universitet, suppleant

team

Vi som jobbar på
Future by Lund

Vi är ett mångsidig team med bakgrund i både den privata och offentliga sektorn.

team

Affilierade och på uppdrag

Partners

Våra medlemmar

Nedan hittar du organisationer och företag som är medlemmar i Future by Lund.

Partners

Strategiska partners

Nedan hittar du våra strategiska partners.

Partners

Våra projektpartners

Nedan hittar du organisationer och företag som är projektpartners och som på olika sätt medverkar i Future by Lund.