Portföljer inom olika temaområden

I Future by Lund grupperar vi allmänna samhällsutmaningar i temaområden: Digital Cities & Citizens, Creatives & Changemakers, Moving Things & People, Future Living & Spaces och Ideas & Science for Society. Inom dessa teman arbetar Future by Lund med innovationsportföljer som ett tillvägagångssätt för att utveckla ekosystemets tillväxtområden. En portfölj koordineras tillsammans med utvalda partners och en gemensam strategi för utveckling skapas genom ett arbete i det vi kallar för den gula zonen. (se zonmodellen)

Portföljer handlar om förflyttning eller transformation av ett område, större än enskilda organisationer, individer eller projekt. En portfölj kan till exempel drivas av ändrad lagstiftning, nya tekniska möjligheter eller viljan att lösa en samhällsutmaning. Genom att arbeta i portföljer har vi som målsättning att inte enbart föda en innovation utan en palett av innovationer och en omställning.
Att definiera en portfölj och formulera utmaningen är viktigt för att kunna visa en yta där aktörer kan gå in och arbeta tillsammans för att åstadkomma något nytt, men också för att göra portföljen investeringsbar.

Nedan finns de portföljer som Future by Lund arbetar med för tillfället. Nya portföljer tillkommer efterhand.

Hur vi organiserar portföljarbetet

Tema, portföljer och projekt inom specifika områden kopplas ihop genom vanliga utmaningar och frågeställningar.

Teman är en övergripande nivå, därefter kommer en portföljnivå som i sin tur byggs upp genom specifika projekt.

Ett portfölj koordineras tillsammans med utvalda partners och en strategi för portföljutveckling skapas.

Ett projekt har ett definierat syfte där man arbetar tillsammans med partners med budget och specifika leveranser.

Gemensamma funktioner i portföljer:
• Kartläggning av partners och projekt
• Identifiering av uppgifter och projekt
• Användning och utveckling av LIEPT-modellen

Digital Cities & Citizens

Sensorer, sammankopplade datakällor och mobildata formar grunden för realtidsstaden. I Future by Lund arbetar vi med lösningar för den framtida staden vilka bygger på realtidsinformation där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalitet. Detta gör även att staden blir mer öppen, bidrar till att mer delaktighet skapas och till att demokratin i en bredare mening ökar. Här arbetar vi bland annat med digitala boendeplattformar, styrning och förståelse av mobilitetsflöden, miljöinformation i staden samt ökad säkerhet för cykeltrafik.

Creatives & Changemakers

System, idéer och teknik gör förändring möjlig, men människor får det att hända. Ett samhälle i förändring behöver kreativa och drivande individer inom den egna organisationen men också utanför för att medskapa en dynamisk innovationskultur där det är naturligt att samarbeta över organisatoriska och kunskapsmässiga gränser. Kulturella och kreativa kompetenser är viktiga för att katalysera och möjliggöra samskapande i mellanrummet där det nya föds och får växa till sig. Future by Lund verkar för att det ska vara självklart att samarbeta med de kreativa sektorerna och även att det kan vara dessa som driver utvecklingen i ett område.

Moving Things & People

Mobilitet och olika flöden är några av stadens viktigaste funktioner men är samtidigt också några av de svåraste utmaningarna. Inom Future by Lund arbetar vi med projekt med flera olika fokus. Ett är att lösa omedelbara utmaningar som klimat, utsläpp, buller och säkerhet. Här arbetar vi framför allt med elektrifiering av stadens transporter. Ett annat fokus är attraktiva mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar med mera) som är en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden. Vi fokuserar också på olika tjänster och lösningar som levererar mobilitet som en tjänst samt på agil planering- och realtidsstyrning av stadens flöden. Dessutom arbetar vi på projekt som fokuserar på en människocentrerad mobilitet. Möjligheten att få tillgång till vård och omsorg, arbete, skola, handel och fritidsaktiviteter påverkas av mobilitetssystemets utformning, och av de sociala processer som omger det. För att på allvar skapa en människocentrerad mobilitet behövs därför att en bredd av aktörer involveras för att hitta nya lösningar.

Future Living & Spaces

Future by Lund arbetar med olika nya boende- och arbetsplatskoncept vilka kombinerar tekniska lösningar med nya beteendemönster, till exempel inom mobilitet och konsumtion. Koncepten skapar nya kvaliteter för individer och för människor i sociala sammanhang, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling. Här arbetar vi med robusta, cirkulära och klimatneutrala lokala lösningar i staden, till exempel för energi och vatten.

Ideas & Science for Society

Bra nya idéer förflyttar vårt sätt att tänka och väl genomförda projekt förändrar samhället. Inom Future by Lund letar vi ständigt efter nya utmaningar, idéer och teman som bidrar till förändring, innovation och hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att lära av rymd och rymdteknik för att skapa mer robusta system på jorden. Portföljen Biosolutions samlar idéer, projekt och aktiviteter som bygger på användandet av biomassa (som råvara) i kombination med bioprocessteknik för att skapa applikationer inom olika användningsområden (t.ex. kemikalier, bränslen, livsmedel, läkemedel). Området är inte nytt men i och med att nya biotekniska verktyg skapas i högt tempo i kombination med databaserad utveckling så öppnas det snabbt upp för nya lösningar som kan skapa nya samhällsvärden som till exempel kan ersätta fossila råvaror med nya material och ersätta animaliskt protein med fermenterat protein.

Media

Kalender

Här hittar du de aktiviteter och events som vi vill lyfta och som på något sätt är kopplad till Future by Lund.