Creatives & Changemakers

Dark Lab och VR-labbet inspirerade när Kosovo besökte Lund

Caroline Wendt
April 29, 2024

Hur kan de metoder som Lunds universitet och Future by Lund arbetar med användas för att utveckla kulturella och kreativa näringar i Kosovo? Nyligen var besökare från bland annat UN Habitat och kulturorganisationen Anibar i Lund för att hitta inspiration och samarbete, bland annat hos Dark Lab, Sten K Johnsons Centre for Entrepreneurship och i VR- och AR-labbet på IKDC.

IN ENGLISH BELOW

Genom initiativ från Kosovos kulturministerium deltar Lunds universitet och Future by Lund i ett spännande samarbete med UN Habitat Kosovo och kulturorganisationen Anibar för att ta vara på kraften och potentialen inom kulturella och kreativa näringar i Kosovo och för att samtidigt utveckla Lunds metodik. De båda organisationerna och projektkoordinator Lulzim Hoti var på besök i Lund för att inspireras av svenska arbetssätt och lära mer om den portföljmetodik som Lunds universitet och Future by Lund arbetar med. Tanken är att man tillsammans ska utforska hur man kan stödja och utveckla innovationsförmåga i Kosovo och i projektet arbeta bland annat med kulturarv och animering.

Kosovos politiska ekonomiska och sociala miljö är fortfarande starkt påverkad av den konflikt med Serbien som startade 1999. Kosovo har gjort viktiga framsteg i sitt arbete med demokrati, ekonomi och europeisk integration men det finns fortfarande många utmaningar kvar. UN-Habitat är en aktör som stöttar landet, bland annat genom att arbeta för hållbar utveckling av bostäder och en inkluderande fysisk planering i flera olika städer och kommuner.

Besnike Kocani arbetar för UN Habitat Kosovo och har erfarenhet av Sverige genom att hon studerat europeisk samhällsplanering och regional utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

- Jag brukar säga att vi har mycket att lära av svenskar, inte bara i frågan om fysisk stadsplanering utan också av det svenska hållbarhetsarbetet. Det är inspirerande att ni har medborgaren i centrum när ni planerar allmänna platser. Vi och övriga aktörer i projektet har möjlighet att åstadkomma något bra – inte bara genom att arbeta med kulturarv, animering samt samhälls- och stadsplanering utan också genom att öppna dörrar för andra samarbeten inom till exempel livsmedelssektorn, klimatfrågor och Life Science. I Sverige samarbetar universitet, privat sektor och det offentliga och det är en väldigt tydlig drivkraft för förändring.

Under tre dagarna gjordes olika besök i Lund och Malmö, bland annat i VR-labbet på IKDC, (Ingvar Karmpards Design Center vid Lunds universitet), där det finns möjlighet att göra gemensamma virtuella besök i stadsmiljöer – både i existerande miljöer och i planerade stadsdelar.

- Verktyget för stadsplanering var fantastiskt och gör att allt från högt uppsatta chefer till medborgare kan studera miljöer digital utan att behöva besöka platsen, säger Besnike Kocani.

Deltagarna besökte också Laboratoriet för Digital Arkeologi, DARK Lab, vid Lunds universitet. Dark Lab är långt framme i att kombinera digitala tekniker med traditionella arkeologiska arbetssätt. Under pandemin gjordes till exempel artefakter i historiska museets samlingar tillgängliga digital.

- Vi har en stor oupptäckt kulturarvspotential i Kosovo och vi skulle kunna använda dessa metoder och verktyg för att bygga upp berättelser och presentationer, menar Besnike Kocani.

Dark Lab gjorde också intryck på projektkoordinator Lulzim Hoti.

- Det sätt som arkeologerna på Dark Lab visualiserar artefakter är inspirerande och den här idén kan användas för att registrera artefakter också i Kosovo, bland annat för att uppfylla en del av EU:s krav.

Några av deltagarna kom från Anibar, som är en oberoende kulturorganisation i staden Peja i Kosovo. Organisationen driver många olika projekt, till exempel en festival för animerad film, ett kulturcenter och olika utbildningsprogram inom området för animerad film.

- Arkeologiska institutionens användning av teknik utgör ett skifte, också i den mening att de gör data offentlig så att fler får tillgång till deras fynd, säger Vullnet Sanaja, vd på Anibar.

Gruppen gjorde också ett besök hos Marie Löwegren som bland annat är ansvarig för den tvärvetenskapliga utbildningen i entreprenörskap som finns på Sten K. Johnsons Centre for Entrepreneurship.

- Det är inspirerande att se hur bra en sådan här utbildning kan fungera om man gör det på rätt sätt. Utbildningen blir som ett ekosystem av start ups och nya företag, fortsätter Vullnet Sanaja.

Även Lulzim Hoti såg möjligheter i detta.

- I Kosovo har studenter ibland fått söka sin utbildning utomlands eftersom vi inte har så många valmöjligheter vad gäller utbildningar i entreprenörskap och innovation. Med en liknande utbildning i Kosovo hade vi kunnat erbjuda de unga något helt nytt.

I det gemensamma projektet är det viktigt att komma överens om ett arbetssätt och att skapa en gemensam förståelse. Därför hölls också en workshop där deltagarna fick bekanta sig med de modeller, verktyg och teorier som Lunds universitet och Future by Lund har utarbetat.

- Det finns ett behov av att hitta kreativa lösningar för att jobba med utmaningar inom den kulturella och kreativa sektorn, menar Vullnet Sanaja. Vi kan behöva förändra gamla tankesätt så att vi kan hålla jämna steg med aktuella förändringar och krav från människor. För oss inom de kulturella och kreativa näringarna är det viktigt att vara en del av omvandlingen av vårt samhälle genom vår kunskap. Det tillvägagångssätt som Lunds universitet och Future by Lund har presenterat genom ”Portfolio approach” skulle kunna passa oss.

Även Future by Lund:s team och arbetssätt inspirerade besökarna från Kosovo.

- Future by Lunds har fördjupat sig i processen i hur man kan samarbeta med partners, fortsätter Vullnet Sanaja. Det passar i detta projekt men visar oss också hur vi skulle kunna interagera med andra delar av samhället på samma sätt som Future by Lund har skapat en mötesplats för olika sektorer för att underlätta innovationsarbetet. Det var också intressant att höra om hur Katarina Scott och Peter Kisch menar att de känner sig bekväma även i det organiserade kaoset som kan uppstå i början av en process och till och med finner en glädje i det.

Anibar är medlemmar i kulturhusnätverket Trans Europe Halles i Lund. Därför blev det självklart också ett besök där innan gruppen fortsatte till Malmö för att bekanta sig med spelindustrin genom Simogo.

- De senaste dagarna har vi sett flera institutioner och organisationer som arbetar med innovation, utbildning och kreativitet. Det har gett mig inspiration och jag ser nu många möjligheter att bygga nya partnerskap och gemensamma projekt som kan leda till förändringar inom de kreativa och kulturella sektorerna i Kosovo, avslutar Lulzim Hoti.

Arbetet genomförs med stöd från Sida och fortsätter till våren 2025.

IN ENGLISH

Dark Lab and the VR lab inspired Kosovo when they visited Lund.

How can the methods used by Lund University and Future by Lund be applied to develop cultural and creative industries in Kosovo? Recently, visitors from UN Habitat and the cultural organisation Anibar and the project coordinator Lulzim Hoti came to Lund to find inspiration and collaboration, for example at Dark Lab, Sten K Johnsons Centre for Entrepreneurship, and in the VR and AR lab at IKDC.

Lund's University and Future by Lund are engaging in an exciting collaboration with UN Habitat Kosovo and the cultural organisation Anibar, through initiatives from Kosovo's Ministry of Culture, to harness the power and potential within Kosovo's cultural and creative industries. The two organisations and project coordinator Lulzim Hoti visited Lund to be inspired by Swedish work methods and learn more about the portfolio methodology used by Lund's University and Future by Lund. The idea is to explore together how to support and develop innovation capacity in Kosovo and include cultural heritage and animation in the project.

Kosovo's political, economic, and social environment is still strongly affected by the conflict with Serbia that started in 1999. Kosovo has made important progress in democracy, the economy, and European integration, but there are still many challenges ahead. UN Habitat is an actor supporting the country, including working for sustainable housing development and inclusive physical planning in various cities and municipalities.

Besnike Kocani works for UN Habitat Kosovo and has experience of Sweden from studying European spatial planning and regional development at the university (Blekinge Institute for Technology) in Karlskrona.

- I often say that we have much to learn from Swedes, not only regarding physical urban planning but also from Swedish sustainability efforts. It's inspiring that you put citizens at the center when planning public spaces. We, and other actors in the project, have the opportunity to achieve something great — not only by working on cultural heritage, animation, and spatial/urban planning but also by opening doors for other collaborations in sectors such as food, climate, and life science. In Sweden, universities, the private sector, and the public sector collaborate, which is a very clear driving force for change.

Over three days, various visits were made in Lund and Malmö, including to the VR lab at IKDC (Ingvar Kamprad Design Center at Lund University), where there is an opportunity to make virtual visits to urban environments — both existing and planned neighborhoods.

- The urban planning tool was fantastic and allows everyone from high-ranking executives to citizens to digitally study environments without having to visit the site, says Besnike Kocani.

Participants also visited the Laboratory for Digital Archaeology, DARK Lab, at Lund University—Dark Lab is at the forefront of combining digital techniques with traditional archaeological methods. For example, artifacts in the historical museum collections were made digitally accessible during the pandemic.

- We have a great untapped cultural heritage potential in Kosovo, and we could use these methods and tools to build narratives and presentations, says Besnike Kocani.

Dark Lab also impressed project coordinator Lulzim Hoti.

- The way archaeologists at Dark Lab visualize artifacts is inspiring, and this idea could be used to register artifacts in Kosovo as well, partly to meet some of the EU's requirements.

Some of the participants represented Anibar, an independent cultural organisation in the city of Peja in Kosovo. The organisation runs various projects, such as a festival for animated films, a cultural center, and various educational programs in the field of animated film.

- The archaeological institution's use of technology represents a shift, also in the sense that they make data public so that more people can access their findings, says Vullnet Sanaja, Executive Director of Anibar.

The group also visited Marie Löwegren, who is responsible for the interdisciplinary education in entrepreneurship available at the Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship.

- It's inspiring to see the function of such an education when done correctly. The education becomes like an ecosystem of startups and new companies, continues Vullnet Sanaja.

Lulzim Hoti also saw opportunities in this.

Students sometimes had to seek their education abroad because we don't have so much choices in the entrepreneurship and innovation education in Kosovo.

- Students sometimes had to seek their education abroad because we don't have so much choices in the entrepreneurship and innovation education in Kosovo. With a similar education in Kosovo, we could offer young people something entirely new.

It's important to agree on an approach and create a common understanding in the joint project. Therefore, a workshop was also held where participants familiarized themselves with the models, tools, and theories developed by Lund University and Future by Lund.

- There is a need to find creative solutions to work with challenges in the cultural and creative sector, says Vullnet Sanaja. - We may need to change old ways of thinking so that we can keep up with current changes and demands from citizens. For us in the cultural and creative industries, it's important to be part of the transformation of our society through our knowledge. The approach presented by Lund University and Future by Lund through the "Portfolio approach" could suit us.

Future by Lund's team and ways of working also inspired the visitors from Kosovo.

- Future by Lund has delved into the process of how to collaborate with partners, continues Vullnet Sanaja. - It fits into this project but also shows us how we could interact with other parts of society in the same way as Future by Lund has created a platform for different sectors to facilitate innovation work. It was also interesting to hear about how Katarina Scott and Peter Kisch feel comfortable even in the organized chaos that can arise at the beginning of a process, and even find joy in it.

Anibar is a member of the cultural house network Trans Europe Halles, located in Lund. Therefore, it was also natural to visit them before the group continued to Malmö to familiarize themselves with the gaming industry through Simogo.

- In recent days, we have seen several institutions and organisations working on innovation, education, and creativity. It has inspired me, and I now see many opportunities to build new partnerships and joint projects that can lead to changes in the creative and cultural sectors in Kosovo, concludes Lulzim Hoti.

The project is carried out with support from Sida and continues until spring 2025.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar