Creatives & Changemakers

De vill bygga broar mellan kreativitetens ensamma öar

Caroline Wendt
March 10, 2022

I projektet ”Make Space för Verkstad” genomfördes en kartläggning av kreativa verkstäder i Skåne. Här upptäcktes att regionen har överraskande många verksamheter, men man såg också ett stort behov av att stärka samarbetet mellan dem. Därför läggs nu grunden för nästa steg – att bygga broar mellan verkstäderna genom en stärkt infrastruktur. Den 29 april hålls startmötet ”The Buzz of Europe”.

”Make Space for Verkstad” är ett projekt som har genomförts under ledning av Lunds universitet. Anneli Xie och Birgitta Persson från Future by Lund har skapat en karta med Skånes kreativa platser. I kartläggningen hittades över sjuttio platser bara i Skåne med någon form av verkstad inom de kulturella och kreativa näringarna. Samtidigt kunde man konstatera att det är sällan som verkstäderna samverkar och delar på resurser.

− Jag är chockad över hur mycket som redan finns − och att den informationen inte når ut, säger projektledare Anneli Xie. Det skulle behövas ett stabilt nätverk som koordineras av en person som inte måste göra det ideellt. I kartläggningen framgick det att många inte ens vet om att de andra platserna existerar, och det här behöver förstås förändras.

När kartläggningen från ”Make space for verkstad” publicerades var intresset och engagemanget mycket stort.

− Vi känner oss säkra på att vi är på rätt spår med detta. Vi har fått mycket positiv feedback och folk känner igen utmaningarna, menar Birgitta.

Efter kartläggningen arbetar nu Anneli Xie och Birgitta Persson för att skapa en bättre strukturer för arbetet inom kulturella och kreativa sektorer och näringar (KKSN). Tanken är att infrastrukturen skulle kunna vara mycket bättre uppkopplad, finansierad och hållbar och på så vis bidra till att skapa förutsättningar för ett dynamiskt innovationsekosystem. Förhoppningen är att fungerande KKSN-strukturer också skulle kunna locka till sig investeringar och framgångsrikt katalysera och utveckla innovationer. Visionen sträcker sig faktiskt längre än enbart KKSN-sektorn.

− Fler branscher än de kulturella och kreativa näringarna skulle kunna skapa konkurrensfördelar genom lokal produktion, påpekar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Att kunna utföra prototyputveckling, testproduktion och småskalig produktion på hemmaplan skapar ett mer resilient samhälle – det har vi ju sett under pandemin. Det finns också ett hållbarhetsperspektiv genom att man får en bättre kontroll på att det produceras rätt mängd och att man minskar transporterna när saker produceras i närheten.

Ett viktigt steg blir nu att sprida information om att platserna finns och vad som är deras specialitet. Den 29 april hålls också starteventet ”The Buzz of Europe”.

− Nu vill vi lyfta det vi lärt oss genom kartläggningen, berättar Birgitta Persson. Det blir som en lansering – nu vi vill gå vidare, vem vill vara med?

Vad hoppas ni ska bli slutresultatet?

− Jag skulle gärna se att det fanns en central punkt som dedikerat kan lyfta frågor både om resurser för verksamheternas ledare och lokaler, både i nätverket och på policynivå. Makerspace är ofta ett gräsrotsinitiativ där till exempel en konstnär som känt avsaknad av något tar saken i egna händer. Det finns folk som driver saker och som brinner för det, men de är begränsade i tid och resurser. De kan behöva ett externt arbetande part som kan leda och driva de gemensamma frågorna, säger Anneli Xie.

− Jag ser också ett behov att påtala hur viktigt det är med en sammankopplad infrastruktur även på policynivå. Många stödsystem är uppbyggda för att stödja enskilda sektorer men väldigt få finns för att stödja en infrastruktur som arbetar för horisontell eller tvärgående sammankoppling, menar Birgitta Persson. Vi behöver detta för att skapa synergieffekter.

Ett annat önskemål inom projektet är att få jobba i ett nätverk som når alla nivåer – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

− Att arbeta inom en region är bra, eftersom den går att hantera och man kan ta sig mellan olika platser inom en arbetsdag. Därför vill vi jobba med att stärka en regional hub. Sedan behöver den vara hopkopplad med interregionala och internationella noder, för det finns inspiration att dra från andra grupper som gör samma sak på andra platser. Det finns också vissa regioner på andra ställen i Europa som kan ha en djup expertis inom vissa områden. Vi ser det som ett myller av synapser, fortsätter Birgitta Persson.

Ett arbete med att bygga en bestående infrastruktur inom KKSN-området måste självklart också utvärderas. Det är viktigt att veta vad som fungerar och vad som har möjlighet att växa. För att åstadkomma detta behöver gruppen fundera över vad man vill mäta.

− Det går inte alltid kvantifiera det vi vill komma åt och därför är det en viktig aspekt att arbeta med att ta fram nya KPI:er, det vill säga nyckeltalsindikatorer. Vi kan inte mäta relationsbyggande effekter och att bygga nätverk med de termer vi har i dag. Kanske behöver vi mäta effekter och impact på ett helt nytt sätt, avslutar Anneli Xie.

Är du nyfiken på kartläggningen ”Make Space för verkstad”? Här är länken!

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar