Future Living & Spaces

Framtidsvecka om hållbar samverkan

Caroline Wendt
October 28, 2020

För att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle kan privata och offentliga aktörer behöva samverka på flera nivåer. På seminariet "Energi i samverkan för en hållbar framtid" under Lunds universitets framtidsvecka i oktober presenterade Fredrik Nilsson, professor i designvetenskap, sitt arbete om ett behov av ett paradigmskifte mot ett samhälle med större samverkan. Samtidigt visades E.ONs och Medicon Village gemensamma arbete med energisystemet Ectogrid som är ett exempel på hur ett samarbete, som inleddes på Future by Lund, faktiskt redan har skapat en hållbar och skalbar framtidslösning.

Framtidsveckans seminarium Energi i samverkan för en hållbar framtid i mitten av oktober kretsade runt E.ONs energiinnovation Ectogrid som installeras på Medicon Village i Lund. Systemet är ett sätt att balansera överskott av värme och kyla mellan olika fastigheter. När anläggningen är klar väntas den att ha minska energitillförseln in till området med nästan 80 % samt minskat energikostnaden med 20 %. De besparingar som detta innebär kan återinvesteras i forskning på Medicon Village.

Stefan Johnsson, försäljningschef på E.ON Energilösningar AB, beskrev det nya energilandskapet med de tre viktiga megatrenderna decentralisering, där fler privata och företag äger sin egen produktionsanläggning, dekarbonisering, där man minskar på utsläppen av skadliga emissioner och digitalisering där AI kan styra energisystem så att de blir effektivare. Ectogrid på Medicon Village möter alla dessa tre trender.

– Ectogrid är ett exempel på hur vi genom samverkande innovation kan hjälpa till att rädda världen, menar Stefan Johnsson. Överskottsenergi kan samlas in, balanseras och tas till vara så att man inte så ofta behöver bygga nya produktionsanläggningar. Världens första Ectogrid är den på Medicon Village och den är också E.ONs globala demoplattform. Anläggningen möjliggjordes genom att Future by Lund såg att vi kunde kopplas ihop med Medicon Village.

Fredrik Nilsson är professor vid institutionen för Designvetenskaper på LTH och forskar i hur viktigt det är att få till en samverkan mellan olika aktörer. Fredrik beskrev de organisatoriska mellanrum som uppstår mellan många aktörer - som till exempel inom vården, i livsmedelsförsörjningskedjor och i energisammanhang – och betonade behovet av ett paradigmskifte till samverkan på flera nivåer, både operativt och strategiskt. En orsak till att det behövs en förändring är att man kan upptäcka brister – framför allt ur ett användarperspektiv - även när aktörerna agerar ”rätt”. Därför är det viktigt att inkludera användarna för att säkerställa att samverkan verkligen fungerar.

– Jag jobbar med många olika projekt där nya typer av samverkan mellan industrier och mellan industri och offentliga krävs för att vi ska klara hållbarhetsmålen. Samhället har blivit allt mer specialiserat, nu är utmaningen att sammanföra alla specialiseringar. Jag tror att vi kan göra det men vi är ovana vid det. Det behövs ett annat synsätt och det är det synsättet som är paradigmskiftet, säger Fredrik Nilsson.

Erik Jagesten är vd för Medicon Village fastighetsbolag. Inom anläggningen verkar idag cirka 170 bolag och det överskott som fastighetsbolaget skapar går tillbaka till verksamheten. För många av verksamheterna är det viktigt att anläggningen tar sitt klimatansvar.

– Vi vill vara testbädd för teknik både för bolagens skull och för att ta vårt klimatansvar, berättar Erik Jagesten. Det var i Future Living, ett projekt på innovationsplattformen Future by Lund, som E.ON och Medicon Village träffades för första gången och såg att Ectogrid kunde fungera bra på området. Det var startskottet.

Peter Kisch berättade hur Vinnova satsat på Future by Lund och liknande innovationsplattformar för att överbrygga de avstånd som finns, till exempel mellan det offentliga och det privata.

– Energifrågan är en komplex fråga som handlar om allt från frågor om bränsle och distribution till att ha ett användarperspektiv. Allt hänger ihop men det sköts av många olika aktörer och organisationer. För att hitta lösningar inom energiområdet måste vi jobba mer gränsöverskridande. Det offentliga måste återuppliva sättet att samarbeta med det privata och se hur man kan göra det utan att stöta på juridiska hinder.

Ectogrids showroom på Medicon Village. Foto: E.ON

Seminariet avslutades med att Jacob Skogström, ansvarig för Ectocloud på E.ON bjöd på en digital visning av Ectogrids showroom som också finns på Medicon Village. I utställningen visas både utmaningar inom energiområdet, material om hur Ectogrid arbetades fram och en vägg som visar var systemet används. Kanske allra intressantast är Ectotable, ett digitalt bord där man kan få en bild av hur värme och kyla transporteras mellan fastigheter på Medicon Village, men också prova att lägga till enheter till systemet eller bygga ett helt nytt system. På väggen intill räknar Ectocloud fram prognoser för hur det lönar sig att para ihop olika anläggningar med värme och kyla.

Moderator var Anna Evander, Energikontoret Skåne. Seminariet ordnades av Lunds Universitet, Medicon Village och E.ON.

E.ONs pressmeddelande om Ectogrid på Medicon Village.

Mer från Future by Lund om Ectogrid på Medicon Village

Här byggs Ectogrid.

Ectogrids showroom på Medicon Village.

Lundasamarbete bakom lanserande av energiinnovation.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar