Innovation

Future by Lund fortsätter

Caroline Wendt
August 29, 2019

Future by Lund, innovationsplattformen i Lunds kommun, har fått förlängt stöd från Vinnova. Det innebär att plattformen kommer att fortsätta att arbeta för smarta och hållbara innovationer fram till årsskiftet 2021/22. Vinnova stöttar plattformen med 6,65 miljoner kronor.

In English

Future by Lund startade 2014 som en av Sveriges då fyra innovationsplattformar. Med tiden blev innovationsplattformarna sex stycken och fram till 31 augusti 2019 hade förutom Lund också Stockholm, Malmö, Göteborg, Borås och Kiruna stöd av Vinnova. För den kommande perioden har fem plattformar beviljats stöd.

I Lund har arbetet varit inriktat på att arbeta i mellanrummet mellan universitet, kommun och företag för att öka samarbetet kring smarta och hållbara innovationer. Plattformen räknar med att ha engagerat över 300 personer i 70 organisationer. Under åren har Future by Lund haft 42 events, varit inblandat i 61 projekt och varit med om att ha attraherat 251 miljoner SEK i extern finansiering till Lund från till exempel Vinnova och EU.

Inom Future by Lund har flera samarbeten startat. Ett exempel är i projektet Future Living vilket resulterade i att E.ON just nu anlägger ett helt nytt lokalt energisystem kallat ectogrid™ på Medicon Village. Ett annat projekt som tidigt fanns inom Future by Lund är den kommande elvägen på Getingevägen, vilket nu drivs av Innovation Skåne och konsortiet Elväg Syd där Future by Lund ingår. Ett annat stort projekt där Future by Lund deltar är EU-projektet Cultural and Creative Cities and Spaces som leds av Trans Europe Halles på Mejeriet.

Ambitionen för Future By Lund för den kommande perioden är att driva eller vara med i tjugo projekt samt att skapa fyra testbäddar per år. Andra mål är att utvidga nätverket, att skapa en digital plattform för deltagarna samt att skaffa fler internationella kopplingar.

- I Future By Lund kan vi hitta nya kombinationer som inte gjorts tidigare, säger Per Persson, Näringslivs- och turismchef i Lunds kommun. Vi hoppas att vi på så vis kan skapa banbrytande innovationer i de organisatoriska mellanrummen. Vår förhoppning är att det inom vårt samarbete ska uppstå betydande innovationer som i framtiden kan nämnas tillsammans med lundaupptäckter som till exempel Bluetooth, pacemakern och den konstgjorda njuren.

- Vi ser att städerna som motor för utveckling är viktiga och kommer att bli allt viktigare i framtiden, säger Peter Kisch, projektledare för Future by Lund. I städerna kommer man att ta fram nya lösningar och där har vi möjlighet att flytta idéerna inom nätverken. Tidigare hittade städer själva lösningen på sina utmaningar, nu tenderar lösningarna allt mer att bli i samarbeten mellan det offentliga och företagen.

- Genom ett strukturerat arbete mellan kommunen, näringslivet och universitetet kan vi dra nytta av varandra. Den tekniska utvecklingen påskyndas samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen och nya möjligheter för Lundaborna, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

- När man summerar Future by Lunds arbete är det fantastiska resultat och processer hittills, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Future By Lund gör både Lund och andra delar av världen bättre och har redan byggt upp en stark organisation för att ta det ytterligare ett steg. Jag märker i mina internationella kontakter att Future By Lund uppmärksammas och jag ser att Future By Lund kan bilda modell för framtida innovationsplattformar.

Ur texten till Vinnovas utlysning:

Vinnovas satsning på Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har ambitionen att stärka innovationskapaciteten hos kommuner och samtidigt utveckla lokala innovationssystem. Satsningen är en fortsättning på det stöd som har givits till sex innovationsplattformar för att stimulera till samverkan mellan aktörer, bedriva och koordinera utvecklingsarbete och tillsammans utveckla innovationskapacitet.

(..)

Vinnova ska främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och därigenom stärka förmågan att bidra till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Smarta och hållbara städer utgör ett av Vinnovas fem prioriterade områden och satsningen på innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer är en viktig insats för att stärka innovationskapaciteten hos aktörer med bäring på det prioriterade området.

Bilden: Bilden är tagen i samband med Future By Lunds konferens i augusti 2019. På bilden medverkar några av de personer som finns med i samarbetet – personer på företag, i innovationssystem, på universitetet, i kommunens förvaltningar och i politiken.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar