Future Living & Spaces

Goda resultat i Smart Cities Accelerator

Caroline Wendt
March 16, 2020

Smart Cities Accelerator är ett projekt som samlar flera kommuner, kraftbolag och akademiska institutioner i Öresundsregionen för att skapa en fossilfri framtid genom nya energilösningar. Resultaten kan bland annat leda till ett mer energieffektivt fjärrvärmenät, ökad hållbarhet i stadsdelar och undervisningsmaterial som inspirerar skolelever till gröna lösningar.

In English.

Smart Cities Accelerator (SCA) är ett projekt där hållbara och smarta kommuner i Öresundsregionen samarbetar för att skapa en fossilfri framtid både genom mer intelligent användning av energi och genom integrerade datasystem. I projektet ingår tolv partners. På den svenska sidan medverkar Malmö stad, Lunds kommun, Båstads kommun, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Kraftringen och E.ON Sverige.

I SCA kombineras sju vertikala fokusområden inom energisektorn med fyra tvärsgående horisontella områden – data, beteenden, lagar/juridik och utbildning. De sju vertikala områdena är Verktyg för energirenovering, Integrering av lågtemperaturfjärrvärme i städer, Energibesparing, Demonstrationsprojekt, Intelligent energioptimering, Interaktion mellan vatten och energi och Klimatvänlig energiförsörjning.

– Projektet handlar bland annat om att vi ska lära oss att se helheten och tänka horisontellt för att hitta hållbara lösningar inom många områden, säger Jon Andersson, hållbarhetschef, Lunds kommun.

Projektet avslutades under februari 2020 och för Lunds del har projektet fört med sig flera goda resultat. En del är att Kraftringen gick in med en önskan om att skapa ett mer resurseffektivt fjärrvärmenät. Tillsammans med DTU och E.ON har Kraftringen undersökt om det är möjligt att sänka temperaturen i fjärrvärmenätet utan att kompromissa på leveranssäkerheten till slutkund. Det visade sig att några grader lägre temperatur ger både ökad hållbarhet och energibesparingar.

– Vi har utvärderat ett digitalt verktyg som möjliggör en förbättrad styrning av temperaturen i fjärrvärmenätet. Verktyget tar bland annat hänsyn till väderprognoser, aktuella temperaturer i fjärrvärmenätet samt hur mycket värme som är lagrat i nätet, säger Malin Friis, Strategisk Key Account Manager på Kraftringen. Genom att anpassa fjärrvärmetemperaturen efter aktuella förutsättningar undviks tillfällen med övertemperaturer. Slutsatsen är att digitalisering tillåter en sänkt fjärrvärmetemperatur samtidigt som leveranssäkerheten ökar till följd av en förbättrad nätkännedom. Det är fantastiskt vad ny teknik kan bidra med!

Lunds kommun har jobbat med City lab action som är Sweden Green building councils (SGBC) hållbarhetskriterier och applicerat tankarna på en stadsdel som fortfarande är i planeringsfasen.

– Vi gjorde en hållbarhetsvärdering av Västerbroprojektet som ledde till att Danmarks Tekniska Universitet (DTU) tog fram en metodik som visar hur man kan utvärdera den typen av stadsdelar på ett mer generellt sätt, berättar Jon Andersson.

Tanken är att verktyget skulle kunna användas för andra områden, både hela stadsdelar och mindre delar av en stad. Resultatet blev också en djupare förståelse för hållbarhetsarbetet på Västerbro.

– Västerbro är fortfarande i ett planeringsskede och vi kan dra nytta av värderingen och stärka de delområden där det visar sig att vi ligger lägre. Verktyget visar att Lunds kommuns arbete med Västerbro är starkast på områden som mobilitet, social hållbarhet och bostadsförsörjning medan vi kan utveckla arbetet med klimatfrågor, kulturhistorisk miljö och affärsmöjligheter, säger Jon Andersson.

Projektet fokuserar också på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar eftersom eleverna är framtidens energianvändare. Ett antal pedagogiska energiexperiment har tagits fram av DTU och Vattenhallen och experimenten har testat i olika sammanhang.

Lundafastigheter har i samarbete med DTU testat sensorer för inomhusklimatmätningar i skolor. Sensorerna användes för att förbättra inomhusmiljön men kan också skapa ett engagemang hos lärare och elever. Mätningarna kan vara ett underlag för kommande energieffektiviserings- och digitaliseringsprojekt.

Vad har det haft för betydelse för er att vara med i SCA?

– För Kraftringens del har projektet medfört ett smartare fjärrvärmenät som bättre tar hänsyn till förutsättningarna i nätet, säger Malin Friis. Tekniken har medfört att våra distributionsförluster till kund minskat med motsvarande 1,2 GWh/år med 9,6 ton reducerad klimatpåverkan iform av CO2-ekvivalenter som följd. Det är också enkelt att replikera för andra energibolag, både i Sverige och i andra länder. Vi tycker att vi har kommit på något riktigt bra och hoppas att det får andra att göra likadant.

– Vi har lärt oss saker kring digitalisering som vi kan använda när vi jobbar med våra egna fastigheter, säger Jon Andersson. Genom arbetet med Västerbro har vi lärt oss hur man använder sig av en utvärdering redan i ett tidigt planeringsskede. Dessutom har vi på Lunds kommun blivit bättre på att samverka – både inom Lund med Lunds Universitet och Kraftringen men också fått koll på  vilka kompetenser som finns nära oss i Köpenhamn och på DTU.

Projektet Smart Cities Accelerator (SCA) har pågått 2016-2020 och slutförs under februari/mars 2020. I SCA medverkar fem kommuner - Köpenhamn, Høje Taastrup, Båstad, Lund och Malmö, fyra institutioner - Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola och Danmarks Tekniska Universitet samt energibolagen Kraftringen, E.ON och Høje Taastrups fjärrvärmeverk.

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar