Innovation district

Innovationsdistrikten ska få talangerna att frodas

Caroline Wendt
November 7, 2019

Future by Lund har tillsammans med danska Lyngby-Taarbæk Vidensby fått stöd från Interreg för att göra ett förprojekt som undersöker hur man kan skapa framtidens nordiska innovationsdistrikt. I Norden är den möjliga marknaden för innovationer förhållandevis liten, men det kan ändå finnas fördelar – som att avstånden är korta, att det finns ett stort förtroende mellan aktörerna och att det finns en stark välfärdsstat i grunden. I uppdraget kommer båda städernas innovationsmiljöer att granskas.

Innovationsdistrikt är från början en amerikansk modell för hur man bygger upp bästa möjliga miljö för innovationsaktörer. Future by Lund och Vidensbyn i Lyngby-Taarbæk började fundera kring hur man kan skapa en nordisk modell för innovationsdistrikt som passar för att stötta företag som är i en startup-fas. I projektet ”Nordic Innovation District Development – NIDD” kommer de båda universitetsstäderna få möjlighet att tillsammans undersöka förutsättningarna för en nordisk modell. Samarbetet grundar sig i att det finns stora likheter mellan städerna – bland annat att de är båda framgångsrika universitetsstäder där kunskap, forskning och talangutveckling kommer att skapa många av framtidens företag. I både städerna finns den viktiga triplehelix med möjlighet till ett samarbete mellan näringsliv, kommun och universitet. Därmed finns många av de viktigaste pusselbitarna som krävs för att vara framgångsrika innovationsdistrikt på plats. Frågan är nu vilka fler komponenter som krävs och vilka av dem som saknas.

– Vi vill ta reda på vilka investeringar vi behöver göra för att säkerställa att tidiga entreprenörer stannar i våra respektive miljöer och låter sina företag växa härifrån, säger Lunds kommuns näringslivschef Per Persson till Vidensbyn. De nordiska länderna och Europa är i hård konkurrens med USA och Kina, speciellt när det gäller teknikutvecklingen. Med detta projekt vill vi ta reda på hur vi kan skapa egna innovationsdistrikt som kan stödja de tidiga och ofta unga entreprenörernas kreativitet och säkerställa att framtidens högteknologiska och kunskapstunga jobb stannar i vår region.

Några ingredienser som man redan från början vet är viktiga är att människor ska kunna arbeta, bo och ha tillgång till ett bra kultur och fritid inom ett rätt litet område. Det är stora fördelar om de unga har tillgång till delade arbetsplatser, delade laboratorier, inkubationsmiljöer och makerspace, ett livligt stadsrum med god tillgång på mötesplatser, delade nätverksaktiviteter, billiga bostäder, ett välfungerande transportsystem och kunskapsintensiva institutioner och företag i närheten. I projektet kommer man att analysera vilka delar som de båda städerna ska jobba på inom de närmaste 5-10 åren.

– Vi ser tanken på ett innovationsdistrikt som ett viktigt inslag i att säkerställa den framtida talangattraktionen för våra universitet och företag och därmed framtida arbetstillfällen, säger Marianna Lubanski, chef för Lyngby-Taarbæk Vidensby till Vidensbyn.dk.

Den 11 oktober togs ett första steg när Per Persson tillsammans med den svenska projektledaren Anders Bengtsson deltog i diskussioner runt ”A Nordic Partnership Model for Sustainable Development” i Köpenhamn. Där identifierades att styrkan med de nordiska innovationsdistrikten är att avstånden i Norden är kortare, att det finns ett stort förtroende mellan aktörerna, att det är en bra miljö för att bygga starka partnerskap och att det finns en stark välfärdsstat i botten. Svagheter skulle vara att företagen rör sig på små marknader där det är svårt att skala upp, att det kan vara brist på kompetent personal, att många av aktörerna stannar i samma sektor under hela sin karriär och att det saknas globala institut och stödstrukturer för de nystartade företagen att vända sig till.

Under dagen diskuterades vilken viktig ingrediens partnerskap kan vara i innovationsdistrikt.

– Genom partnerskap kan man skapa utvecklingsprojekt och locka till sig startups och talanger, berättar den svenska projektledaren Anders Bengtsson. Partnerskap kan också ge möjlighet att samarbeta med kommunen vilket kan påverka och driva hållbar stadsutveckling. I innovationsdistrikten kan forskare som har lösningar kopplas till företagare och större företag för att skala upp lösningarna. En annan intressant fråga är om man kan skapa områden där det går att experimentera med ett friare regelverk. Slutligen ser vi också att innovationsdistrikten kan visa politikerna vilka lösningar som är möjliga.

Förstudien pågår under nio månader.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar