Future Living & Spaces

Kan vattenteknik bli nytt styrkeområde för Skåne?

Caroline Wendt
April 21, 2021

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) bjöd in till ett webbinariet Aqua Network Skåne för att samla olika aktörer som kan bidra till hållbar tillväxt och innovation inom vattenområdet. Representanter från kommuner, städer, näringsliv och innovationskluster medverkade och under mötet konstaterades att det i Skåne finns både goda förutsättningar och viktiga anledningar till att skapa ett samarbete för att utveckla vår vattenanvändning. Redan vid mötets slut fanns flera konkreta förslag för möjligheter för det fortsatta arbetet.

In English

Ola Hansson och Maria Sätherström Lantz på WIN var värdar för FIRS webbinarium Aqua Network Skåne. WIN är en innovationsplattform som vill påskynda utvecklingen till ett hållbart samhälle och vatten är deras största område. WIN sammanför olika aktörer, som till exempel storindustrier, politiker, akademi och innovatörer för att de ska förstå varandras utmaningar och behov samt kunna dra nytta av varandra.

Ola Hansson och Maria Sätherström Lantz på WIN.

Mikael Kipowski är utvecklingsdirektör i Helsingborg men är också ordförande för området Smarta och hållbara städer inom FIRS.

– Vi vill hitta Skånes styrkeområden och omsätta dem i innovation för att bygga en riktigt smart stad. Vi har identifierar vatten och vatteninnovation som ett av områdena med stor potential. Om vi framgångsrikt koordinerar och möjliggör för organisationer, entreprenörer och innovatör inom vatten kan vi skapa de bästa förutsättningarna för innovation för hållbar tillväxt.

Maria Tuszynski, Region Skåne och FIRS, berättade att FIRS är en sammanslutning som kan arbeta både med utmaningar som kräver snabba beslut, t ex kriser i smarta hållbara städer, men också med mer långsiktiga processer för att ta vara på Skånes möjligheter.

– FIRS kan till exempel bidra med att processleda gemensamma projektansökningar, stå för analyser och kommunikation, att ge en överblick av området och att identifiera frågar som kan vara intressanta på kort och lång sikt, säger Maria.

Kenneth M Persson, professor Teknisk vattenresurslära på LTH och forskningschef på Sydvatten, talade om vikten av att positionera Skåne som en framtida tillväxtbransch inom vatten.

– En faktor som gör att Skåne är en lämplig plats för att ta ledning inom vattensektorn är att Skåne har alla stora åar inom landskapet, med undantag av Helge å som kommer från Småland. Allt vatten som regnar ner i Skåne rör sig sedan också i Skåne. Skåne äger sitt vatten – och det ger speciella möjligheter. Det finns goda möjligheter för region och länsstyrelse att skapa en samsyn. Jag skulle gärna se att det i FIRS regi togs fram en vattenplan där man fick ett engagemang från kommunerna och regionen att tillsammans jobba för en effektivare vattenanvändning.

Under mötet arbetades med tre workshops: Utveckling inom fastighetssektorn (IoT och water smart homes), Ett attraktivt närområde (recirkulation för resiliens, lokalt regionalt och globalt) samt Skåne, världsledande vattennod och nav för WaterKIC?

Vatten i närområdet visade sig vara en komplex fråga där olika intressenter kan ha helt olika incitament. Hur kan man värdera en fin vattenspegel mot att behovet att använda marken för fler fastigheter? Arbetet med fastighetssektorn innehöll också flera olika perspektiv – till exempel hur en ny infrastruktur in och ut i fastigheter och i samhället kan byggas men också hur man rätt så enkelt kan sätta in smarta lösningar i fastigheter redan idag. En förhoppning för framtiden var att kunna vattenmärka bostäder som lever upp till vissa miljömässiga krav.

Redan under workshopen om en eventuell WaterKIC förklarade flera aktörer att de var villiga att vara med i arbetet. Kenneth M Persson står för fortsatt samverkan i gruppen. Gruppen påbörjade också ett arbete med att samla in fler aktörer och kontakter som skulle kunna vara en hjälp på vägen mot en ansökan.

– Att göra en ansökan är ett bra sätt att samla ihop aktörer, regionala behov och möjligheter även om ansökan sedan inte skulle beviljas, säger Per-Arne Nilsson Malmö strateg på Miljöförvaltningen i Malmö.

Under 2022 kommer Helsingborg att arrangera H22 City Expo, en internationell stadsmässa i Helsingborg för en smartare och mer hållbar stad. Både denna mässa och IWA:s världsvattenkongress i Köpenhamn samma år sågs som viktiga delmål för det skånska vattenengagemanget.  

I slutet av mötet sammanfattade Peter Kisch, FIRS och Future by Lund, några viktiga punkter för det framtida gemensamma arbetet.

*Göra en vattenstrategi eller vattenplan där region, kommun och näringsliv samverkar.

*Göra ett arbete med att kartlägga olika labb, testbäddar och innovationsresurser, så att fler kan få tillgång till både dem och till de resultat som skapats i olika projekt.

*Olika aktörer, som kommuner industri, fastigheter och lantbrukare skulle behöva en detaljerad plan för hur de ska arbete med vattenfrågan i kombination med digitalisering.

*En bättre omvärldsbevakning och en bättre inventering av Skånes styrkor.

*En utblick för att veta vilka andra regioner Skåne kan kopplas upp mot, både för att lära och för att slussa företag vidare.

*Hur skapar vi volym? Det är bra att ha nybyggnation som H22 och Brunnshög för att testa men det räcker inte. Vattenförändringen ska inte enbart göras i nybyggnation och vi kan behöva fundera över vilka saker som kan göras på kort och lång sikt.

*Att göra en ansökan till en vatten-KIC kräver att man bygger en kampanjstab och ett kampanjarbete. Många lösningar ligger i mellanrummet mellan olika aktörer, lösningarna ska samordnas och vem ska betala för det?

Nästa möte för gruppen arrangeras av WIN Water den 6 maj.

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar