Creatives & Changemakers

Kulturprojekt lockade deltagare från hela världen

Caroline Wendt
March 3, 2021

I början av februari 2021 var det slutkonferens för det stora europeiska policyprojektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC). Intresset för den digitala konferensen var mycket stort – arrangerande Trans Europe Halles hade 800 registrerade deltagare från 67 länder. För Lund och Skåne har det varit ett viktigt projekt dels eftersom kulturorganisationen Trans Europe Halles från Lund leder projektet, dels för att två av sju europeiska Urban Lab är skånska. Målet har varit att hitta nya sätt att samarbeta mellan kulturella aktörer och beslutsfattare men det har också handlat om att visa på möjlighet för invånare och kulturorganisationer att vara med att skapa framtiden.

In English

Co-designing our Cities Conference utgjorde finalen för Cultural Creative Spaces and Cities (CCSC), ett 2 1/2-årigt experimentellt projekt. Projektet har testat och utvecklat nya sätt att samla offentliga organisationer och kulturorganisationer för att samskapa kring gemensamma utmaningar och arbetssätt. Projektet visar hur metoder och arbetssätt från kulturområdet att hantera gemensamma resurser och tillgångar (”Commons”) kan förändra för hela samhället. Tillsammans med forskare har projektet också bidragit till nya policy-arbeten som input till EU.

Deltagare från hela Europa har undersökt hur interaktiv samhällsstyrning och gemensamma metoder kan utforma en mer hållbar framtid för Europa.

Konferensen modererades av José Rodriguez.

Konferensen modererades av José Rodriguez och inleddes med att några av de centrala aktörerna höll korta välkomstanföranden. Mieke Renders vid Trans Europe Halles höll ett tal om bottom-up-perspektivet:

– Man måste lyssna noggrant på människor. Medborgarna vill ha en röst. Under de senaste 2,5 åren har vi undersökt, testat, forskat och gjort prototyper inom kulturområdet. Hur kan vi ta fram ramar och policy genom ett gemensamt arbete och hur kan vi öka interaktiviteten så att alla röster kan höras och bli lyssnade till?

Ola Jacobson, Region Skånes kulturförvaltning och en av koordinatorerna för projektet fokuserade på vikten av dialog och öppenhet.

– För mig har CCSC-projektet handlat om att säga ja till förändring och till nya idéer. Inte till all förändring och alla nya idéer utan till de som kommer utifrån de behov och utmaningar som vi identifierar tillsammans mellan olika nivåer och mellan olika sektorer i samhället. Det handlar om att vara öppen för att någon annan kan ha en lösning på ditt problem, det handlar om att vara öppen för att nya partnerskap kan vara en del av lösningen och det handlar om att vara öppen för kunskap och erfarenheter som andra kan ha. Det handlar också om att hitta sätt för att denna dialog och öppenhet ska kunna påverka politik och prioriteringar och resursfördelning. (...) Projektet handlar också om att hitta sätt att låta kultur bli en viktig del av utformningen av våra städer och samhällen.

Barbara Stacher, policy officer på EU-kommissionen med ansvar för CCSC-projektet, berättade bland annat om det avtryck projektet gjort:

– Projektet har funnit sin väg in i officiella dokument, EU: s policy-dokument som till exempel The new European agenda for culture samt i The expert report on participatory government on cultural in heritage or new work plan for culture.

Asma Mansour har varit projektledare för CCSC:

– Avsikten var att arbeta tillsammans i ett pilotprojekt där vi kan experimentera med hur man skapar policys. Under 2,5 år har vi arbetat tillsammans med forskarna och Urban Labs i olika städer och regioner i Europa för att försöka hitta nya sätt att samskapa och för att utarbeta gemensamma metoder för offentliga policys.

En av de centrala komponenterna i projektet är Urban Lab. I CCSC fanns det sju Urban Labs, med en organisation eller institution som ledande partner som sedan samarbetade lokalt med flera intressenter. Deltagarna kan vara offentliga tjänstemän, beslutsfattare, kulturcentrum och aktörer, kreativa knutpunkter, entreprenörer, forskare och oberoende konstnärer. Sammanlagt arbetade 47 partnerorganisationer i 22 europeiska länder tillsammans och med att hitta innovativa lösningar för att kommunicera och för att skapa nya sätt att utveckla policys.

Stadslabben

Urban Lab Lund: Lund har arbetat med att undersöka hur man bäst främjar samarbete och ekosystemtänk, delar kunskap och resurser samt vilken roll stadens respektive kultur- och innovationsaktörers ska ta. Behöver kommunen ta en ny roll? Vilka metoder och aktiviteter fungerar bäst när man ska bygga ekosystem? Det handlar om hur man jobbar i mellanrummet mellan organisationer och samlar gemensamma intressen och möjligheter.

Urban Lab Madrid: Den centrala frågan har varit: Hur man kan förbättra de offentliga programmen så att man kan arbeta med barn och se till att barnens röst blir hörd?

Urban Lab Kappeli Helsinki: Denna del av projektet handlar om att ge fysisk plats för aktiva medborgare och att skapa aktiviteter i Kaapeli (Kabelfabriken). I projektet har man speciellt siktat på äldre medborgare och personer som hör till mindre priviligierade grupper. Har velat skapa aktivera medborgare som istället för att vara publik blir medskapare.

Urban Lab Skåne: Hur kan den offentliga förvaltningen mobilisera och engagera olika intressenter i att utveckla och genomföra den regionala kulturplanen? Labbet har inkluderat mer än 80 intressenter från en bred sektor med deltagande bland annat från olika förvaltningsavdelningar i Region Skåne, kommuner och kulturorganisationer.

Urban Lab Timisiora: Hur kan communities bidra till att skapa allmän politik? Hur kan man se till att medborgarna kan bidra till samskapande politik och även ta ansvar för den?

Urban lab Saint Boi Coboi: Har arbetet kring temat att ge medborgarna möjlighet att utveckla offentliga innovationsprojekt och skapa utvecklingsprojekt.

Urban Lab Kosice: I labbet involverades olika intressenter för att formulera en vision för stadens kulturella strategi.

Trans Europe Halles är partner i Future by Lund och förarbetet inför projektet genomfördes av Trans Europe Halles tillsammans med Future by Lund, Lund kommun/kulturförvaltningen samt Region Skåne.

Projektet CCSC stöttas av EU.

Bildtext stora bilden: Under den första dagen hade Lund och rumänska Timisora en gemensam workshop, ’’Taking a new role for Change’’. Trots att städerna har olika utgångspunkter hade Lunds Katarina Scott och Andreaa Lager from Timisora upptäckt att det fanns insikter inom området som var gemensamma.

Några av resultaten för CCSC

Kartläggning av europeiska kulturella och kreativa utrymmen.

Har skapat en digital plattform - Artsmetric för CCSC - som jämför data och delning.

Har startat ett doktorandprogram.

Lanserat boken “Commons between dreams and reality”

Lanserat en verktygslåda för ”Homes of Commons”.

Policyanalys och rekommendationer.

Länk till presentationen av Lunds Urban Lab

Länkt till Lund Urban Lab report

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar