Ideas for Society

Ny modell för att lyfta fram gemensamt arbete

Caroline Wendt
September 1, 2023

Ibland är det arbete som flera aktörer utför tillsammans grunden till att en plats blir en stark nod inom ett område. I Lund är ett sådant område digitalisering, och till exempel kommun, universitet, stora aktörer i näringslivet, mindre utvecklingsbolag och stödsystem bidrar. Det här har lett till effekter i hela ekosystemet, som fler anställda, nya innovationer och nya möjligheter. Lunds universitet och Future by Lund har utvecklat en modell för att kunna kartlägga och följa portföljer för att se förflyttningar och effekter av gemensamt arbete i ett innovationsekosystem.

Våren 2023 presenterade Emily Wise och Charlotte Lorentz Hjorth, Future by Lund och Lunds universitet, en publikation om LIEPT-modellen (LIEPT står för (Lund Innovation Ecosystem Portfolio Tracking). LIEPT är en metod för att spåra utvecklingen av portföljer av aktiviteter som genomförs över tid i innovationsekosystem.

- LIEPT-modellen följer hur saker förändras över tid och skapar visualiseringar av olika aspekter kring hur ekosystemet utvecklas, berättar Emily Wise. LIEPT bygger på olika kvantitativa mått (till exempel projektinvesteringar och antal aktörer) men lägger också till mjuka värden, vilket gör att vi kan fånga dimensioner vi annars inte kunnat se. Det här är också ett material som flera aktörer kan samlas kring. I mellanrummet mellan organisationer är det ganska ensamt och din förmåga att lyckas med ett göra en förflyttning kan vara beroende av hur många du kan samla för att göra förändringen. Då är det avgörande att hitta ett sätt att prata om vad man vill åstadkomma och det ger också en form av mått att följa eller ta med hem till den egna organisationen för att förklara arbetet.

I framtagandet av modellen har arbetet med Digital Cities & Citizens inom innovationsplattformen Future by Lund varit första exempel. Inom detta område har Future by Lund projekt lett de fyra projekten SOM 1 och SOM II, LOSC och FLOW. Projekten har haft drygt ett fyrtiotal partners och här finns bra exempel på effekter i form av nya projekt, innovationer, fler anställda och nya affärsmöjligheter.

LIEPT-modellen består av flera olika bilder som sammantaget kan ge en bred förståelse av ett ekosystem. En av dem är skiktmodellen som vi visar här på bilden. I skiktmodellen kan man se hårda värden som visar finansiering och den hävstångseffekt som finansieringen medför men också mjuka värden inlagda som initiering, ”milestones” och ”scaling events”. Detta diagram är gjort med utgångspunkt i arbetet med Digital Cities & Citizens i kontexten Future by Lund.

Skiktmodellen är delad i fyra skikt. Första skiktet (gult) är det stöd (eller basfinansiering) som kommer direkt till innovationsplattformen. Andra skiktet (orange) består av projektfinansiering till projekt som Future by Lund antingen leder eller medverkar i. Tredje skiktet (grönt) är projektfinansiering som går till partners i projekt där Future by Lund inte är med. Detta kallas spinoffprojekt. Fjärde skiktet är de kvalitativa händelserna i systemet som är tecken på att förändring sker i riktning mot den hållbara staden. Det kan vara en ökning av antalet anställda, nya investeringsströmmar, ny infrastruktur och en ökning av uppmärksamhet.

Underlaget till modellen hämtas från våra projekt, temauppföljningar, skrivna artiklar på hemsidan, uppgifter från inblandade bolag men har också gjorts möjlig genom Lunds universitets verktyg för datamining som kan samla uppgifter om offentligt finansierade projekt i Sverige. Bakom detta verktyg står Martin Stankovski, som också tagit fram de visualiseringar som görs i modellen.

- Vi vill visa på vinsten med att jobba ihop, med att arbeta tvärsektoriellt över tid och visa hur aktiviteter och händelser bygger på varandra, berättar Emily Wise. Kanske ser man inte en direkt output av en fika från början – men sju år senare har det kanske blivit ett bolag som levererar lösningar både i Sverige och internationellt. Det här visar på värdet av insatser i tidiga öppna skeenden men också på vinsten av en mellanrumsorganisation som Future by Lund som annars kanske glöms bort. Det här ger underlag för våra projektledare att zooma in och ut, att guida andra i beslutsfattandeprocesser och stötta de processer som vi ska lägga mer tid på.

OBS! Vi letar också efter fler projekt som är spinoff-projekt till de digitala projekten inom Future by Lund. Vi beskriver och synliggör gärna dessa projekt på vår hemsida och tar med dem i våra beräkningar. Kontakta caroline.wendt@futurebylund.se

I våra äldre artiklar kan du se hur arbetet såg ut tidigare i processen.

Forskare kartlägger effekterna av SOM-projektet

Följeforskaren fångar Future by Lunds effekter

Nu har LIEPT-modellen lanserats

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar