Innovation

På väg mot innovationshöjderna

Caroline Wendt
April 26, 2018

Vägen mot att göra Skåne till Europas mest innovativa region går via ökad samverkan både inom och utanför Skåne, att bli bättre på att använda städerna som testbäddar och att hitta nya vägar för finansiering. Future by Lund har träffat Wilhelm Ast, näringslivsutvecklare på Region Skåne.

Siktet är högt ställt: 2020 ska Skåne vara Europas mest innovativa region. För att nå dit antog Forsknings- och innovationsrådet, FIRS, där Region Skåne är ordförande, den internationella innovationsstrategin 2011. Målen är bland annat att skapa tillväxt genom en ökad innovationskraft, men också att hitta sätt att lösa de globala utmaningarna.

‑ Att FIRS tog strategin gemensamt är viktigt för att man ska kunna se den större helheten, säger Wilhelm Ast. En del kan man göra själv men om man inte samverkar skulle vissa frågor kunna falla mellan stolarna. FIRS är ett gemensamt åtagande för alla aktörerna men vi som Region Skåne har en viktig roll som diplomatisk mittpunkt som ska dra i trådarna eftersom vi håller i sekretariatet för FIRS.

2016 gjordes en halvtidsanalys Vägen mot Europas mest innovativa region 2020. Då gjordes också nedslag i tre olika innovationsområden Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och Smarta material.

‑ När det gäller smarta städer har vi arbetat för att stimulera bra arenor i det här området, som t ex Future by Lund, där många aktörer träffas och arbetar tillsammans. Andra exempel år Malmö innovationsarena, Urban Magma och Mistra urban futures. Även Helsingborg börjar få en innovationsplattform. Alla dessa arenor är multihelixarenor men med olika perspektiv och detta tillsammans med FIRS ger en helhet. Det är ett första steg att vi har dessa sammanhang här.

Inom innovationsområdet Smarta hållbara städer har de skånska aktörerna definierat tre prioriterade utvecklingsområden där man ser potential att göra mer. Ett handlar om genomslag regionalt ochnationellt.

‑ Vi vill gärna se att vi är en del av  globala värdekedjor, berättar Wilhelm Ast. Vi vill ha en attraktiv miljö som gör att vi har kapacitet för längre värdekedjor i Skåneområdet eller i Greater Copenhagen. Det gör att man kan hitta allierade i olika frågor. Vi är en liten region och vi är inte alltid relevanta i andras ögon. Om vi lär vi oss att komplettera varandra och lära av varandras misstag kan vi råda bot på litenheten.

Ett annat utvecklingsområde är att ha offentliga aktörer som testbäddar och beställare.

‑ Från 2020 kommer vi att bli bättre på att ha offentliga aktörer som beställare av testbäddar. Vi ska inte bara lyckas i en stadsdel utan i en region så vi måste bli bättre på att skala upp. När vi väl gör bra saker kan det offentliga bli första kund för att kicka igång verksamheten. Det som är bra måste tas vidare och vi behöver se vad vi kan vi göra regionalt för att stärka detta.

Tredje utvecklingsområdet är samordnad finansiering.

‑ Vi ska ha en bättre förberedelse av en tilltänkt arbetsprocess och en gemensam finansiering när det är aktuellt att gå in i ett konsortium. Nya typer av finansieringar och olika former av delningsekonomi kommer i framtiden. Det är viktigt att öka förståelsen och förtroendet mellan aktörerna.

Du var på Smart City-kongressen i Barcelona 2017 – vad var det mest inspirerande?

‑ Det mest inspirerande var den nordiska gemensamma satsningen som Region Skåne var med och stöttade. Det var spännande att träffa de nordiska aktörerna men också att vi kunde ge en bättre gemensam bild gentemot omvärlden. Jag hoppas att Region Skåne kan vara med även nästa år och då är det viktigt att det från svensk sida blir en nationell aktör som välsignar arbetet. En annan viktig sak var att vi genom att möta andra städer och teknikutvecklare råder bot på närsyntheten och kan vi se vad vi är bra på och vad vi gör som alla andra redan gör.

Vad är du mest nöjd med från 2017?

‑ Region Skåne och Malmö Innovationsarena ordnade en gemensam studieresa till Amsterdam och Maastricht. Där var representanter från Lund, Helsingborg och Malmö med, även en del politiker. Det gav helhet och gemensam begreppsanvändning och en förståelse för hur andra städer arbetar, något som vi nu arbetar med att nyttja i det fortsatta arbetet.

Vad hoppas du ska hända under 2018?

‑ Vi kan fortsätta att underlätta en gemensam förståelse kring nya arbetssätt, systemtänk och utveckling, inte bara mellan projektledare utan även med t ex politiker. Att Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren var med i Barcelona är ett exempel, men också att vi hade andra politiker med till Maastricht. Det behövs kontaktpunkter för att vi ska kunna göra större förflyttningar. Vi behöver också förbättra den vardagliga sammankopplingen.

 

Forsknings- och innovationsrådet FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet samt näringslivet.

Related videos to category:
Innovation
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar