Digital Cities & Citizens

Tvärvetenskapligt arbete om plattformar för datautbyte – ”det nya guldet”

Caroline Wendt
January 21, 2021

Hur kan man utforma en digital plattform där företag kan byta insamlad data om samhället med varandra för att öka samhällsnyttan? Det var en utmaning från Future by Lund till studenterna på Sten K Johnsons centre for Entrepreneurship tredje kurs i tvärvetenskaplig projektutveckling. I början av 2021 redovisade grupper av studenter förslag på lösningar på denna och fyra andra samhällsutmaningar.

I januari 2021 avslutade Sten K Johnson centre for Entrepreneurship sin tredje kurs i tvärvetenskaplig projektutveckling. Kursen går på kvartsfart och samlade denna gång studenter med en bakgrund inom naturvetenskap, informatik, medicin, juridik och företagsekonomi. Den traditionella muntliga redovisningen med respons från handledarna hade denna gång ersatts med en digital där alla gruppernas redovisningar inleddes med en kort pitch-film. Målet med kursen är att studenterna genom arbetet i en tvärvetenskaplig projektgrupp ökar sin förmåga att dela kunskap och arbeta framgångsrikt tillsammans med personer med tillhörighet inom andra ämnesområden än det egna.

Future by Lunds utmaning handlade alltså om hur man kan skapa en teknikplattform för datautbyte. Studenterna Mona Fathi, Margot Knapen, Linus Christensson och Simon Larsson resonerade kring en digital plattform för att hantera ”det nya guldet” – den växande mängd data som skapas, bland annat genom mätningar av uppkopplade sensorer i ett IoT. Gruppen såg att data skulle kunna ge lösningar på dagens och framtidens problem och att det är viktigt att tillgängliggöra data, bland annat för att skapa mer innovationer. De såg också att hanteringen av data är komplicerad, bland annat ur juridisk synvinkel där integritet är den stora knäckfrågan.

Olika myndigheter tillhandahåller redan mycket data, men gruppen såg en möjlighet med en B2B-plattform där företag kan handla med eller byta data med andra företag. En viktig drivkraft till varför man ska dela data på plattformen kan vara viljan att gemensamt skapa ett bättre samhälle.

– Hur man kan balansera samhällsnyttan med data som skapas mot skyddet av individen är en central fråga framöver, menar Katarina Scott som varit handledare för gruppen. Det här är ett område som rör alla – och vi ska inte glömma att många av de rikaste i världen har blivit rika på datahantering och analyser -Facebook, Amazon, Google, TikTok, med flera.

En annan grupp undersökte förutsättningarna för att använda Acconeers radarsensor för räkna antalet passagerare på bussar och tåg. Det kan vara intressant av flera skäl. Dels kan man se hur många som reser utan att betala, dels kan resdata från uppkopplade sensorer ge en snabb uppdatering över hur många som finns på ett tåg eller en buss. Att skapa ett vårdbegränsningsregister var ämnet för den tredje gruppen. Vårdbegränsningar handlar till exempel om vilken livsuppehållande vård patienten ska ges. Läkare tar i nuläget ofta beslut om vårdbegränsningar med patientens bästa för ögonen, men ofta har patienten inte en chans att själv tycka till på grund av sin akuta sjukdom. Ett tänkt register skulle kunna ge läkaren en möjlighet att ta vårdbeslut i samråd med patientens önskan. Utmaningen var gruppens egen och Amanda Franzén från Venture Lab fanns med och gav respons på både denna utmaning och en utmaning som rör en mer effektiv hantering av försöksdjur. Tanken med den utmaningen är att ett digitalt register över försöksdjur för forskning skulle göra det möjligt att reducera antalet djur som används. Sista utmaningen kom från Pareto 80/20, som är ett bolag som arbetar med utbildning. De gav studenterna en utmaning att skapa en digital marknadsstrategi för ledarskapsutbildningar i olika branscher.

– Studenterna har verkligen använt sina respektive kompetenser, men också varit väldigt öppna för att utforska andra ämnesområden, säger Marie Löwegren, ansvarig för den tvärvetenskapliga kursen. Jag är övertygad om att de har breddat sin kunskapsbas och sitt sätt att se på tillvaron, vilket bara kan vara nyttigt i dagens alltmer komplexa samhälle. Detta år har det varit speciellt intressant att se hur medicinarna – med hjälp av studenter från andra ämnesområden – har drivit fram projekt som kan förbättra både vårdsituationen och den medicinska forskningen. Jag tror också att de företag och organisationer som lämnat sina utmaningar till studenterna att lösa var nöjda med resultatet, de fick mycket att fundera vidare på!

Tyvärr var det sista gången som den tvärvetenskapliga kursen gavs, eftersom finansieringen nu är slut.

Marie Löwegren, ansvarig för den tvärvetenskapliga kursen.

Bilden i artikelns början är från studenternas presentation av teknikplattformen.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar