Future Living & Spaces

Vattenrening kan bli vacker mötesplats

Caroline Wendt
May 21, 2019

På senare år har det blivit allt tydligare att en obegränsad tillgång på rent vatten inte längre är en självklarhet i Sverige. Därför var representanter från Medicon Village, WIN Water och Future by Lund i Ungern för att se på metoder att använda växter för att rena spillvatten så att det kan recirkuleras. Metoden är effektiv och gör dessutom att det går att skapa estetiska miljöer där reningsprocessen sker.

I mars 2019 gjorde Future by Lund, Medicon Village och WIN Water ett gemensamt besök i Ungern för att träffa representanter för Organica och Nuijhuis samt göra besök på två vattenreningsanläggningar med växtbaserade reningssystem.

– Det är dags att vi tillvaratar vattnets värde, säger Ola Hansson på WIN. Vi ser nu ett paradigmskifte där kvittblivning av vatten minskar och där användning av vattnet som resurs blir allt vanligare.

– Idag spolar man ut relativt rent vatten och transporterar till reningsverket, fortsätter Peter Kisch, projektledare på Future by Lund. Vi ser på lösningar som man kan göra nära de boende och sådana lösningar skulle på sikt kunna innebär att man kan recirkulera vattnet.

Det första vattenreningsanläggningen som besöktes var i staden Etyek som ligger strax utanför Budapest och har cirka 20 000 invånare. Den senaste tioårsperioden har turismen ökat stadigt. Ett sätt att ta hand om den ökade mängden avloppsvatten har varit att göra om en del av reningsverket så att den använder växtbaserad rening av spillvatten i en lösning som tillhandahålls av Organica. Genom detta har man ökat kapaciteteten men kan ändå använda samma lokaler.

Därefter besöktes reningsverket i Pest vilket byggdes 1966 och som nu tar hand om avloppsvatten för 600 000 invånare. För att klara av de nya kraven har även denna anläggning börjat använda växtbaserade reningssystem, fast i mycket större skala än i Etyek.

– Med den växtbaserade reningstekniken kan anläggningen rena mer vatten och reningsverket kan dessutom få en estetisk karaktär som kan bli en del av staden, berättar Peter Kisch. Jag skulle gärna se att vi kan testa tekniken någonstans i Lund.

Erik Jagesten på Medicon Village under besöket i Ungern.

Lund är en stad som expanderar med ny infrastruktur, nya anlagda ytor och en ökad belastning på reningsverket. WIN Water på Ideon i Lund är ett bolag som ser det som viktigt att främja innovationer och nytänk på vattenmarknaden.

– Vi ser en stor potential i att rena dagvatten lokalt, säger Ola Hansson. På marknaden finns många intressanta tekniker att använda sig av. I en anläggning i Lund skulle beprövade men innovativa idéer och tekniker kunna användas men också visas upp. En yta, som till exempel en park, skulle kunna anläggas med möjlighet att ”docka på” nya behandlingssteg. Detta förfarande ger möjlighet att behandla och hantera många typer av vatten. Dessutom skapas en attraktiv lokal miljö i form av ett växthus som kan användas som attraktiv mötesplats eller café.

Medicon Village är ett område i Lund som skulle kunna passa med växtbaserad vattenrening.

– Reningslösningen vi tittade på i Ungerns var mycket intressant och jag ser möjligheter för oss att testa den och kanske även ansluta den till vårt energisystem, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village. Vi har redan nu en mindre förstudie på gång där WIN har tagit täten för att undersöka förutsättningarna på Medicon Village och Ideon för att skapa en testbädd för framtidens lösning för spillvatten och/eller dagvatten.

Varför är ni på Medicon Village intresserade av detta?

– Medicon Village har ett stort intresse att vara testbädd för ny teknik, dels för att vara med och bidra till att innovationer utvecklas och dels för att minska vårt klimatavtryck och verka för en cirkulär ekonomi. Jag tror att framtidens energi- och avfallslösningar är anslutna till mindre områden och även att dessa kopplas ihop.

Så här fungerar vattenreningen: Rötterna är täckta av en naturlig biofilm som är den aktiva delen när det gäller att ta hand om orenheter. I systemet finns en slags ”strumpa” (syns i mitten av bilden) som med tiden kommer att bli en förlängning av rötterna och en del av reningssystemet. I och med att man har strumpan går det att effektivt öka mängden biofilm och växternas aktiva reningsförmåga.
Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar