Ideas & Science for Society

Natsam sprider omställningsförmåga

March 4, 2024

I Sverige etablerades sex statligt finansierade innovationsplattformar – och Future by Lund är en av dem. Målet för plattformarna är att skapa attraktiva och hållbara samhällen som genom innovationer och omställningsförmåga klarar av att möta framtiden. För att öka takten på att sprida omställningsförmågan i hela Sverige samverkar de olika städerna i projektet NATSAM – nationell samverkan.

Svenska kommuner står inför många utmaningar - som till exempel klimatförändringar, en åldrande befolkning och en omvälvande kris i coronavirusets spår. I en tid av stora förändringar blir det tydligt hur viktigt det är att kommunerna har en innovations- och omställningsförmåga, och det är just det som innovationsplattformarna arbetar med. De sex innovationsplattformarna i Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna går i bräschen för att öka förändringstakten i Sverige och plattformarna samarbetar i det Vinnovafinansierade projektet NATSAM, som står för nationell samverkan. Samverkansprojektet leds av RISE.

– Det är tydligare än någonsin att samhällets innovations- och omställningskapacitet är avgörande för vår framtid. Vi har nu ett tillfälle att lösa flera frågor i ett slag, säger Charlie Gullström, projektledare och senior forskare på RISE.

Peter Kisch, Future By Lund, pekar på projektets betydelse för stadens innovationsarbete.

– Vi ser att städer och kommuner i allt större utsträckning måste samarbeta för att hitta gemensamma lösningar, lära av och inspirera varandra. I detta avseende är vi alla delägare av varandras framgångar. Det här nationella samverkansprojektet borgar för att detta kommer att hända, säger Peter Kisch.

Projektet utgjorde fas 3 i Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer. Innovationsplattformarna har i de tidigare faserna tagit fram sina egna unika sätt att arbeta.

– Det är viktigt att framhålla att varje innovationsplattform är unik och att det i varje plattform finns flera olika grepp och format som man är nöjd med, fortsätter Charlie Gullström. Många innovationsplattformar har hittat framgångsrika vägar genom lokal samverkan, kanske genom en bra organisationsstrategi i sina kommuner eller en egen projektgrupp som i Future by Lund. Future by Lund är särskilt bra på är att samverka med aktörer utanför kommunen och att få det offentliga att samarbeta med privata aktörer på tvärs. Umeå är en ny innovationsplattform men har en liknande utgångspunkt som Lund med samverkan med många aktörer.

Ett nytt grepp för att ta hand om komplexa problem som inte kan lösas på lokal nivå är projektets ”Dialogverkstad för omställning”. Ibland ligger nämligen barriärerna för omställning utanför den kommunala rådigheten – och består av exempelvis juridiska eller strukturella hinder.

– Under de första faserna under projektet var det mycket inriktning på hur kommunerna ska organisera sig internt för att vara mottagliga för innovation, som till exempel hur man ska jobba mellan förvaltningarna, förklarar Charlie Gullström. Nu ser vi uppåt i systemet och undersöker bland annat på regional organisation och nationell lagstiftning. Vi vill jobba mer vertikalt i innovationslandskapet för att se om det finns systemhinder som man inte har kommunal rådighet att lösa. Därför vill vi sätta upp samtal med lämpliga aktörer på regional- eller riksnivå i det vi kallar en dialogverkstad.

I projektet ingår också en satsning på nationell följeforskning, för att samla och nå ut brett med de medverkande städernas kunskap. Följeforskningen fokuserar också på ett antal specifika frågor, bland annat hur städerna integrerar jämställdhet och jämlikhet i innovationsarbetet.

– Ett viktigt mål är att sprida och göra kunskapen lättillgänglig på nationell nivå, så att resan kan bli mer friktionsfri för fler städer som vill accelerera sitt innovations- och omställningsarbete, säger Charlie Gullström.

Om projektet

NATSAM – Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Projektet utgör den tredje och sista fasen i Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer och har fokus på att:

· Utveckla nya sätt att leda och organisera innovation i kommunal verksamhet

· Förstärka den lokala nivåns inflytande på det regionala och nationella innovationsekosystemet

· Bidra till metod- och policyutveckling för att undanröja systemhinder på såväl lokal som regional och nationell nivå

· Initiera ett tvärvetenskapligt forskningsfält inom området ledning och organisering av innovation och omställning i kommunala organisationer

· Lägga grunden till en öppen nationell lärplattform för fördjupat lärande och stärkt innovationsförmåga och omställningskapacitet i Sveriges kommuner, för att uppnå Agenda 2030

Visionen är att projektet på sikt kan utvecklas till en svensk motsvarighet av OECD’s verksamhet OPSI – Observatory of Public Sector Innovation.

Projektet finansieras av Vinnova, leds av RISE och pågår 2020-2023.

(Från Rises hemsida)

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt