Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Resvanor - integrering av data

March 4, 2024

Under hösten 2020 kunde frivilliga lundabor vara med i en ny undersökning om resvanor. Det var Trivector och Future by Lund som återigen samlade data genom appen TravelVu. Det fanns flera syften för undersökningen. En var att förstå hur man reser på den nya stadsdelen Brunnshög, en var att följa upp kommunens målsättningar, en var att kunna utforma transportsystemet för att möta resenärernas behov. Slutligen ville man också jämföra hur data från appen TravelVu överensstämmer med den traditionella punktmätningen.

Utvecklingen av den nya staddelen Brunnshög går fort, och kommunen har en tydlig målbild om att andelen bilresor till/från område ska vara som mest en tredjedel av alla resor. (Brunnshögs hållbarhetsmål). För att nå målet blir det viktigt både med uppföljning mot målet, men också förståelse för hur kommunen kan möta resenärers behov. Målsättningen var att kombinera datainsamling bland boende och arbetande på Brunnshög med analyser av hur väl de färdvägar TravelVu samlar in stämmer överens med de räkningar kommunen gör av trafiken. Genom att kombinera nya sätt att samla in data (TravelVu) med kommunens traditionella mätningar (punkträkningar) kan en bättre helhetsbild av trafikflödena skapas.

I och med att covid-19 slog till började stora delar av personerna som arbetar på Brunnshög att arbeta hemifrån. Det blev helt enkelt inte möjligt att genomföra resvaneundersökningar bland anställda på Brunnshög. Istället för att fokusera på Brunnshög bestämdes då att samla in data i hela Lund.

Resvanorna undersöktes med hjälp av appen TravelVu nerladdad i en vanlig smartphone. Datainsamlingen pågick 14/9-1/11 2020 och deltagarna samlade data om hur de reser i en vecka eller längre. Datainsamlingen var både en del i trafiksäkerhetsforskning finansierad av Trafikverkets Skyltfonden och i SOM-projektet.

En förhoppning var att få kunskaper som skulle hjälpa till att utforma framtidens transporter. Tanken var att kunna jämföra två cykelundersökningar med varandra, och att se skillnader mellan hur det såg ut innan pandemin och mitt under pandemin. Dessutom fanns nyfikenhet på hur byggandet av spårvägen skulle ha påverkat resandet. Deltagandet i denna undersökning blev tyvärr lågt (knappt hundra deltagare), sannolikt på grund av covid-19, och underlaget bedömdes inte vara tillräckligt för att göra den här typen av undersökning.

Den andra delen av delprojektet, att kombinera TravelVu-data med traditionella data, kunde ändå genomföras. Utgångspunkten var data insamlad i första delprojektet om cykelresor i SOM. Dessa kunde med mycket goda resultat jämföras med kommunens cykelräkningar från samma tid. Överensstämmelsen var förvånansvärt stor.

Med traditionella cykelräkningar räknar kommunen hur många personer som passerar en punkt. Det medför att kommunen vet mycket om hur det ser ut i den punkten, men inte hur cyklingen ser ut mellan de olika punkterna.

Med TravelVu-data vet vi hur en individ rör sig i trafiksystemet, men bara en liten del av alla trafikanter är med och samlar data. Genom att kombinera nya och gamla sätt att samla in data kan en bättre helhetsbild skapas.

Vad blev resultatet

I projektet arbetade Trivector tillsammans med både Lunds kommun, som bidrog med data från trafikräkningar, och med LTH som genomförde analyserna. Resultaten visade att cykeldata som TravelVu samlat in har stor överensstämmelse med de cykelvolymer som kommunen räknat i olika korsningar under samma tid.

I analysen jämfördes antalet cykelpassager från TravelVu-data med antalet som räknats i kommunens räkningar. Analyser gjordes både för alla tillfarter till korsningarna (drygt 450 datapunkter) och med sammanslagna värden, ett per korsning (drygt 100 punkter). Resultaten visar att TravelVu kan förklara mellan 80 och 90 procent av variationen i det som räknats manuellt. Detta betyder att det finns en god överensstämmelse hur data från TravelVu visar att man cyklar i Lund och hur man faktiskt har cyklat under samma tid.

– Det är helt fantastiska resultat sa Emeli Adell efter projektet, vi trodde faktiskt inte att det skulle bli så bra. Detta innebär att vi faktiskt för första gången kan rita upp en bra bild av hur cykelflödena i Lund ser ut. Det ger oss möjligheter att fortsätta jobba med att förstå hur man cyklar i Lund och att skapa bra förutsättningar för cyklister. Vi har nu också fått ytterligare projekt finansierade av Vinnova där vi ska fortsätta undersöka just detta. Projektet heter ”Finding the untapped cycle potential” och ingår i Lund Open Sensoring City. Vi är också nyfikna på om överensstämmelsen är lika bra för fotgängare, det hoppas vi också kunna undersöka i kommande projekt. Om det visar sig var så att TravelVu kan samla in geografisk data som är geografiskt representativ för hur man faktiskt rör sig i staden skulle det vara ett genombrott och ge stora möjligheter för både kommuner och forskare.

Fakta Resvanor - integrering av data

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2020-02-01 - 2020-12-18

Projektledare: Emeli Adell, Trivector

Partners: Trivector, Lunds Universitet, Lunds kommun

Illustration av cykelresor i en korsning (röda streck) och platser för kommunens cykelräkningar (blå cirkel).
Fler projekt