Moving Things & People

Digital samlingsplats ökar samarbetet i mobilitetsprojekten

Caroline Wendt
June 1, 2021

Inom Interreg-projektet Mobilitet på tvärs har ett Mobilitetsforum skapats för att öka både synlighet och samverkan inom mobilitetsområdet i hela Greater Copenhagen. På Scheelevägen i Lund skapas en fysisk utställning – men pandemin har faktiskt fört det positiva med sig att det nu också finns en interaktiv och virtuell utställningsmiljö som kan göra projekten ännu mer tillgängliga. Lanseringen skedde under ett webbinarium kombinerat med en workshop och samtidigt fick deltagarna prova på projektets eget dataspel, ett escape room, som utspelar sig i utställningsmiljön!

I slutet av maj 2020 bjöd Innovation Skåne, Future by Lund och Gate 21 in till ett webbinarium med intressanta talare men också med paneldebatt och workshop. I den utställning som skapats i projektet delas den stora mängden projekt i Greater Copenhagen in i fem kategorier: Elektromobilitet, Den totala resan (Mobility as a service), Aktiv mobilitet, Mobility management och det Smarta samhället. Det var också indelningen på de fem workshops som deltagarna kunde engagera sig i.

Workshopen om den totala resan och den kombinerade mobiliteten leddes av Skånetrafiken.

– Vi på Skånetrafiken kan behöva tänka mer på nya möjligheter till tjänster som går utanför våra bussar och tåg, menar Henrik Johannesson, strateg på Skånetrafiken. Det finns en förväntan på Skånetrafiken att våga ta plats men också att ge utrymme att bidra på olika sätt. Vi behöver tänka på mobilitet i en vidare bemärkelse och inte bara som kollektivtrafik. Enligt min uppfattning kommer detta att påverka Skånetrafikens framtida arbete.

Anna Thormann på Gate 21 ledde workshopen om aktiv mobilitet. Där funderade deltagarna över modeller för företag att erbjuda fysiskt aktiv mobilitet för sina anställda i form av elcyklar vilket kan vara ännu mer intressant när anställda ska återgå till sina arbetsplatser efter pandemin. En ny tanke från eventet var att koppla ihop mobilitet med hälsosektorn.

Sjöbos och Tomelillas kommuner samlade idéer om hur man aktiverar medborgarna i mobilitetsarbetet, så att dels alla möjligheter blir tillgängliga, intressanta och synliga men också så att det till exempel blir säkert att låna ut sin bil eller att samåka.

–  Kommunikationsarbete och information ut till invånarna är viktigt för att skapa delaktighet. Det ska vara enkelt för dem att delta och upplevas som genomtänkt och tydligt vad de ger sig in i, säger Frida Tiberini, delprojektledare inom Mobilitet på tvärs. Många är nog initialt lite reserverade mot att resa tillsammans med andra eller del sin bil till någon de inte känner, så säkerhetsaspekten är viktig att ha med när vi planerar för samåkning eller bildelning.

Lunds Kommun diskuterade möjligheter och utmaningar kring uppkopplade cykelparkeringar, som både kan göra det säkrare att parkera sin cykel på till exempel Lunds station men där man också får fundera kring vilka tekniska lösningar som behövs och hur man säkerställer skyddet för den personliga integriteten.

Under eventet fanns möjlighet att testa Mobilitetsforums interaktiva och virtuella utställningsmiljö som är uppbyggd som en replika av det regionala mobilitetscenter som finns i Lund. Konceptet har tagits fram av Naemi Jaworowski och Anneli Xie. Deltagarna kunde också prova Mobilitetsforums spel, ett Escape room. Här kan du spela din väg genom den virtuella utställningen.

Tobias Nordström på Spacescape höll ett intressant föredrag om Vinnova-projektet Smarta gator, ett forskningsprojekt där man sammanställer kunskaper, erfarenheter och trender om gators funktionalitet. Målet är att kunna ta fram en guide hur man ska bygga och bygga om gator i framtiden.

– Hur man utformar gatorna är en viktig hållbarhetsfråga, menar Tobias Nordström. Det är en utmaning att snabbt kunna ställa om våra städer så att gatumiljön stöttar de hållbara transportslagen. Det här kan minska klimatförändringar och öka vår anpassningsförmåga till de klimatförändringar som kommer.

Att göra om befintliga gatumiljöer till smarta och mer multifunktionella gator är en stegvis process. Därför vill man i projektet ta fram gatuprototyper som visar hur gatumiljön kan förändras. Det finns guider i många länder som visar på en omställning av gatumiljöer där man ger mer plats för gående, kollektivtrafik och cyklister. I ett delprojekt i Stockholm har man provat att omvandla några olika typer av gator så att det till exempel blir sociala ytor och så att bilarnas hastighet minskar. Resultatet ska sammanställas i en guide som kommer att vara klar 2022 och som avser att ge inspiration till framför allt nordiska städer.

Den andra huvudtalaren var John Hultén från K2. Han forskar om hur den traditionella kollektivtrafiken kan samspela med nya mobilitetstjänster. John påpekade hur viktigt det är för samhället att kunna styra de tekniska möjligheter som levereras av privata aktörer så att de nya lösningarna löser de utmaningar som finns men så att de inte samtidigt skapar nya problem. Det offentliga har styrmedel, som till exempel att man har auktoritet att kräva, förbjuda och tillåta, att man kan styra investeringar och subventioner, att man har en organisation och människor som arbetar inom området och att man har en tyngd som centrum för sociala nätverk och information.

– Det är viktigt att som offentlig verksamhet reflektera över sin roll och sina resurser och att utarbeta ett medvetet förhållningssätt, vare sig det är proaktivt eller reaktivt, menar John Hultén. Det kan vara klokt att som offentlig aktör se till att säkerställa de offentliga värden som inte ska påverkas på ett negativt sätt, till exempel att smart mobilitet inte får leda till mer ojämlika transporter eller till mer utsläpp.

John Hultén påpekade också att verkliga framsteg kräver samverkan och att ingen kan driva förändringen själv.

– Offentliga verksamheter behöver skapa förutsättningar för samverkan, så att aktörerna verkligen vill samverka i de här frågorna.

Mobilitet på Tvärs är ett Interregprojekt inom Greater Copenhagen. Mobilitetsforum är ett delprojekt inom Mobilitet på tvärs, och projektledare är Malin Larsson på Innovation Skåne. Malin Larsson ledde webbinariet tillsammans med Anders Bengtsson från Future by Lund. Projektet har bland annat en Linkedingrupp, Mobilitet på tvärs, som samlar de som är intresserade av området.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar