Entrepreneurship

Entreprenörskap i framtidens skola

Caroline Wendt
March 15, 2018

Lunds nya gymnasieskola Hedda Andersson kommer att bli en nytänkande skola med inriktning mot entreprenörskap, ökat samarbete med näringslivet och mer flexibla lokaler. Till hösten 2018 smygstartar man med 180 elever – men när skolan står färdig 2023 kommer det att rymmas 2160 gymnasister.

 Lunds fyra gymnasier är trångbodda och det finns ett behov för en ny skola. Elevantalet i Lund ökar – inte bara för att det blir fler lundabor utan för att Lunds gymnasieskolor tar emot elever från kringliggande kommuner.

Den första etappen av skolan är tänkt att vara färdig 2021 och det betyder att spaden ska sättas i marken 2019. Skanska kommer att vara byggherre men det är ännu inte klart vem som ska rita skolan. Under våren 2018 visas förslag från fyra arkitektfirmor och i mitten av april ska en jury ha valt vilket förslag man föredrar. Skolan byggs sedan i etapper, och den fjärde och sista etappen av skolan kommer preliminärt att vara färdig 2023. I höst kommer sex klasser med cirka 180 elever i ekonomi- och teknikprogram att utgöra starten för skolan, då i gamla lokaler på Svaneskolan. Med tiden kan det komma att bli till exempel naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program.

‑ Det här är en skola som vill något annat och där det finns möjligheter, menar utbildningsdirektör Stefan Norrestam. Vi kan inte säga exakt hur det blir utan det formas efter hand.

När arkitekterna börjar rita skolan har de redan ett digert material att utgå från. Redan 2015 samlades politikernas och tjänstemännens tankar i en Projektvision och senare sattes elevers och personalens tankar på pränt i Rapport lärmiljöer Skola Tvåtusen400. Tanken med att man tar fram ett gediget grundmaterial är att man vill skapa en skola som uppfyller även framtida behov.

‍Namnet på Lunds nya gymnasieskola är Hedda Andersson. När utbildningsförvaltningen skulle hitta ett lämpligt namn letade man efter vilka kvinnor som nämns i Lunds historia. Hedda Andersson var Lunds första läkarstudent och Sveriges andra kvinnliga läkare. Nu vill skolan bryta ny mark i hennes anda.

‑ Dokumenten är en bas inför nästa steg, berättar rektor Malin Dahlgren. Vi har involverat profession och elever för att skapa en bra startpunkt.

En sak som kommer att märkas tydligt är hur man bygger skolan. Givetvis kommer klassrummen utrustas med modern digital teknik för att klara en annorlunda undervisning. Lokalerna kan också se annorlunda ut än traditionella skolmiljöer.

‑ Vi hoppas bygga för att skapa många mötesplatser, fortsätter Malin. De blir vissa basutrymmen för klasser men också möjligheter för större och mindre grupper. Det blir troligen också utställningsytor, vanliga labb, digitala labb och debattlokal – exakt vad det blir bestäms av arkitekterna. Det kan också finnas möjlighet att skapa olika miljöer inom ett klassrum.

Ett annat önskemål är att lokalerna ska vara mer tillgängliga för allmänheten. Kanske kan lokalerna vara öppna på kvällarna för föreningslivet eller för den nya konferensanläggningens gäster. Det kan också bli restaurang eller kafé men också makerspace med kreativa miljöer.

En annan sak som kommer att vara annorlunda är schemaläggningen. Istället för undervisning i varje ämne för sig blir det utrymme för perioder när man arbetar i större projekt. På så vis blir det lättare att involvera externa partners. De olika programmen ska arbeta tillsammans i grupper för att lära sig att ta vara på allas specialiteter och kompetenser. Alla elever ska få en projektledarutbildning och entreprenörskap kommer att vara en viktig ingrediens. Dessutom kommer eleverna att få jobba med ung företagsamhet och lära sig starta företag, driva det och avsluta det. Meningen är att eleverna ska lära sig hur man tar vara på en idé och hur de kan försörja sig på den.

‑ Jag vill att de ska få förståelsen att deras resultat beror på dem och att de måste ha ett driv, menar Stefan Norrestam. Ska vårt land överleva behövs företagsamma personer.

En viktig del av Hedda Anderssons sätt att lära ut kommer att vara att koppla in Lunds näringsliv.

‑ Vi vill teckna avtal med åtminstone fyra större samarbetspartners samt ett antal löpande kontakter vid behov, säger Malin Dalgren. Vi kommer att ha kontakt med Future by Lunds samarbetspartners, kanske i form av en innovationshub för att hjälpa eleverna att knyta kontakter med intresserade aktörer.

Det finns också tankar om hur man ska kunna leva upp till Lunds vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

‑ Innovation kommer inte av sig själv, menar Stefan Norrestam. Det måste finnas rumsliga och digitala förutsättningar, verktyg och kunskap.

Även om Hedda Andersson är en ny valmöjlighet för lundabygdens elever är Malin och Stefan övertygade om att man fyller de 180 platserna som finns på Hedda Anderssongymnasiet. Den 3 maj blir det öppet hus och det finns möjlighet att välja till den 15 maj. Några problem att hitta lärare som vill vara med och forma ett nytt sätt att undervisa har det i alla fall inte varit.

‑ Det har varit ett jättestort intresse för de tjänster vi haft ute, berättar Malin Dahlgren. Till två tjänster som pedagogisk processledare har vi 57 ansökningar och till de cirka tio lärartjänsterna har vi 200 sökanden med två veckor kvar av ansökningsperioden.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar