Creatives & Changemakers

Ett nytt sätt att tänka för att skapa en meningsfull förändring

Caroline Wendt
June 17, 2024

Hur praktiserar vi grön omställning och hur kan man använda kultur som testbädd för innovation? I projektet IPA (Innovation Portfolio Approach) arbetar deltagarna både med olika innovations- och utvecklingsmetoder och hur vår världsbild och våra värderingar kan användas för meningsfull förändring. Under fyra dagar i maj 2024 samlades IPA-projektets kärnmedlemmar - den rumänska kulturorganisationen PLAI från Timișoara, Masterutbildningen för Urban managers i Amsterdam samt Future by Lund på Ambasada i Timișoara, Rumänien.

IN ENGLISH BELOW

Projektet IPA arbetar med utveckling av innovationsportföljer, och under besöket identifierades några potentiella portföljer i samband med PLAI:s arbete i Rumänien. PLAI och kulturhuset Ambasada samlar stor erfarenhet av arbetet inom den kulturella och kreativa sektorn genom att de bland annat har varit med och skapat innehåll för Timisoaras European Capital Of Culture, (ECOC), varit med och utvecklat Rumäniens första kulturstrategi i Rumänien, startat PLAI-festivalen, byggt bostäder och kontor av fraktcontainrar och skapat arbetsmöjligheter via textilåtervinning. Ur detta arbete har tre möjliga portföljer identifierats. En portfölj kan handla om att revitalisera ett universitetsnätverk med fokus på studenter och alumnier, en om att ha PLAI-festivalen och kulturorganisationer som samlingspunkt för utvecklingsprojekt och testbäddar och slutligen en portfölj som handlar om att bygga temporära platser för aktiviteter och boende. Alla dessa portföljer arbetar med att skapa bredd och diversifiering i communities med inriktning på social och hållbar utveckling. I detta är det intressant att hitta de drivkrafter och värderingar som bygger och håller samman olika aktiviteter.

- Under en festival samlas kulturaktiviteter, musik, lokal mat, föreningar och en rad andra aktiviteter på en temporär plats. Det spretar ofta genom att det är många olika ämnen, men drivkrafterna är ofta detsamma. Kärnan i de aktiviteter som finns hos PLAI är ett socialt engagemang och ett hållbarhetstänk. Det är viktigt att förstå vilka drivkrafterna är för att veta hur man skapar och håller samman engagemang och får långsiktig påverkan, menar Katarina Scott från Future by Lund.

Portföljerna stöds och utvecklas med hjälp av den portföljmetod som Future by Lund och Lunds universitet tagit fram. Eftersom metoden ständigt förfinas ger det också en möjlighet till utvärdering och feedback och möjliga förbättringar.

- En insikt är att det krävs mycket hårt arbete för att göra det komplexa enkelt och praktiskt, fortsätter Katarina Scott. Vi har under dessa dagar grundligt diskuterat olika sätt att arbeta med portföljutvärdering, verktyg, metoder och ramverk. Vi har också påbörjat en teknisk specifikationslista över nödvändiga funktioner.

I IPA-projektet arbetar deltagarna med olika innovations- och utvecklingsmetoder och hur man kan ta hjälp av sin världsbild och sina värderingar för att driva innovation, förändringar och grön omställning. Gruppen hade därför också en workshop om hur man tillämpar av Existentiell Hållbarhet, faciliterad av Birgitta Persson på Future by Lund. I arbetet berördes bland annat olika sätt att närma sig och knyta an till olika intressenter och samarbetspartners genom existentiell hållbarhet. Dessutom diskuterades det event som gruppen ska arrangera i juni 2025 (en efterföljare till forumet Unexpected som arrangerades i Lund 2023). En viktig punkt var hur gruppen kan kommunicera existentiell hållbarhet.

- Det som gör IPA lite annorlunda är att vi inte nödvändigtvis ger några tydliga svar, utan snarare ger plats för större frågor, så att man skulle kunna säga att frågorna i själva verket är svaren, säger Lina Lanterno, kommunikatör i projektet. Vi vill att våra målgrupper ska känna igen dessa frågor hos sig själva och i sitt arbete.

Future by Lund använder en zonmodell, som delar in innovationsarbetet i tre zoner. Där representerar den gula zonen ett arbete där mandatet är ganska oklart och organisationer delar på utmaningar och möjligheter. Vem som äger vad och vem som ska göra vad är inte tydligt, vilket ger större risker. Det är då nödvändigt att samskapa och förtydliga. I IPA-projektet undersöker man hur man kan arbeta medvetet kring strategier för arbetet i den gula zonen. Projektmedlemmarna såg att de har nytta av att lära sig att uppskatta att projekt kan vara en plats för osäkerhet.

- För oss är det viktigt att se hur man kan närma sig förändring på ett mer konstruktivt sätt, till exempel genom att uppmuntra till perspektivförändring och att stimulera nyfikenheten. Vi i IPA-projektet vill vara de som välkomnar och inspireras av osäkerhet och komplexitet, och som jobbar med värderingar och drivkrafter som en förutsättning för förändring över tid, avslutar Birgitta Persson.

Några kontakter som knöts under besöket:

Möte med ansvarig i Rumänien för New European Bauhaus-rörelsen.

Möte med representanter från USVT, University of Life Science i Timișoara.

Besök hos PLAI:s samarbetspartner One Two

Besök på MV Sci-Art Center, en del av Polytechnic University of Timisoara

Läs mer

Samarbete för att hitta en inre kärna för innovation och grön omställning

English version

A New Way of Thinking to Create Green Change

How do we practice green transition and how can culture be used as a testbed for innovation? In the IPA (Innovation Portfolio Approach) project, participants work with various innovation and development methods, exploring how our worldview and values can be utilized for meaningful change. During four days in May 2024, the core members of the IPA project - the Romanian cultural organisation PLAI from Timișoara, the Master's program for Urban Managers in Amsterdam, and Future by Lund - gathered at Ambasada in Timișoara, Romania.

The IPA project focuses on the development of innovation portfolios. During the visit, several potential portfolios were identified in connection with PLAI's work in Romania. PLAI and the cultural center Ambasada bring extensive experience in the cultural and creative sector, having contributed to Timișoara's European Capital Of Culture (ECOC) content, developed Romania's first cultural strategy, launched the PLAI festival, built housing and offices from shipping containers, and created job opportunities through textile recycling. Three possible portfolios have emerged from this work. One portfolio could focus on revitalizing a university network centered on students and alumni, another on using the PLAI festival and cultural organisations as hubs for development projects and testbeds, and last, a portfolio on creating temporary spaces for activities and living. All these portfolios aim to broaden and diversify communities, with a focus on social and sustainable development. It is crucial to identify the drivers and values that build and sustain various activities.

Katarina Scott is working with portfolio development at Future by Lund.

“Cultural activities, music, local food, associations, and a range of other activities converge in a temporary space during a festival. While the topics may vary, the underlying motivations are often the same. The core of PLAI's activities is social engagement and a sustainability mindset. Understanding drivers is key to maintaining engagement and achieving long-term impact”.

The portfolios are supported and developed using the portfolio method developed by Future by Lund and Lund University. Since the method is constantly refined, it allows for evaluation, feedback, and potential improvements.

“One insight is that it takes a lot of hard work to make the complex simple and practical. During these days, we have thoroughly discussed various ways to work with portfolio evaluation, tools, methods, and frameworks. We have also started a technical specification list of necessary features.”

In the IPA project, participants work with different innovation and development methods and how they can leverage their worldview and values to drive innovation, change, and green transition. The group also had a workshop on how to apply Existential Sustainability, facilitated by Birgitta Persson from Future by Lund. The workshop covered various ways to approach and engage with different stakeholders and partners through existential sustainability. Additionally, the upcoming event the group will organize in June 2025 (a successor to the Unexpected forum held in Lund in 2023) was discussed. A key point was how the group can communicate existential sustainability.

Lina Lanterno is the project’s communicator.

“What makes IPA a bit different is that we don’t necessarily provide clear answers, but rather create space for larger questions, so one could say that the questions themselves are the answers. We want our target audiences to recognise these questions within themselves and in their work.”

Future by Lund uses a zone model, dividing innovation work into three zones. The yellow zone represents work where the mandate is quite unclear, and organisations share challenges and opportunities. Ownership and responsibilities are not clearly defined, increasing risks. Therefore, it is necessary to co-create and clarify. In the IPA project, strategies for working consciously in the yellow zone are explored. Project members realised the value of learning to appreciate that projects can be spaces of uncertainty.

Birgitta Persson from Future by Lund concludes:

“For us, it’s important to see how we can approach change more constructively, for example, by encouraging perspective shifts and stimulating curiosity. The IPA project team want to be the ones who welcome and are inspired by uncertainty and complexity, working with values and drivers as a prerequisite for long-term change”.

Some contacts made during the visit:

- Meeting with the person responsible for the New European Bauhaus movement in Romania.

- Meeting with representatives from USVT, University of Life Sciences in Timișoara.

- Visit to PLAI's partner One Two.

- Visit to MV Sci-Art Center, part of the Polytechnic University of Timișoara.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar