Moving Things & People

Experter till Lund för att diskutera elektrifiering av vägtransporter

Caroline Wendt
January 24, 2024

Den 19 och 20 mars samlas nationella och internationella deltagare i Lund för konferensen The Electrification of Transportation Infrastructure. Konferensen rör elektrifiering av transporter och kommer bland annat att presentera resultatet av en ny europeisk forskningsstudie. I Sverige har Trafikverket finansierat flera tester av infrastrukturer för laddning av elfordon under färd. Ett av dessa är elvägsprojektet på Getingevägen i Lund, Evolution Road, som arrangerar konferensen tillsammans med forskningsinstitutet RISE.

Den 19:e och 20 mars samlas beslutsfattare, forskare, experter och de som på andra sätt är involverade i arbetet med att skapa en fossilfri transportsektor i Lund för att diskutera hur man kan skapa en översikt och djupare förståelse för utmaningarna och lösningarna inom elektrifiering av transportinfrastruktur. Konferensen vänder sig till intresserade från hela världen.

- Det är ont om tid för att nå utsläppsmålen och genom den här konferensen lägger vi fokus på lösningar - vilka scenarios lyfter forskningen fram som möjliga för att nå utsläppsmålen till 2035? På konferensen finns en chans att diskutera med forskare, samhällsaktörer och näringsliv, vilket ger en chans att vara med och påverka. Evolution Road är ett elvägsprojekt som jobbat med elvägar i flera år, och vi har under tiden samlat mycket kunskap om elvägstekniken och dess potential. Det vi har lärt oss, det vill vi sprida, säger Anna Wilkens, kommunikatör i projektet Evolution Road.

Under konferensen presenteras för första gången en ny europeisk forskningsstudie om vägar till kraftigt accelererade utsläppsminskningar från Europas vägtrafik. Konferensdeltagarna kommer att bidra ytterligare genom input kring hur identifierade hinder kan undanröjas. Studien har letts av Jakob Rogstadius, senior forskare från Research Institutes of Sweden, RISE, och doktor i informatik och genomförts av forskare på RISE, LTH, VTI och Fraunhoferinstitutet, med stöd av en internationell referensgrupp bestående av experter inom många olika domäner. I studien ser man på andra forskares resultat för att skapa en tydligare bild av lösningar för elektrifierade transporter

- Europas krav på utsläppsminskningar från vägtrafik handlar om nyproducerade fordon, vilket gör att utsläppsmålen för vägtrafik är mycket mindre ambitiösa än de är för samhället i övrigt, säger Jakob Rogstadius, RISE. För samhället i stort är EU:s reduktionsmål för utsläpp av växthusgaser i linje med IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Changes) rekommendationer. För vägtrafiken, särskilt den tunga trafiken, är ambitionsnivån enligt dagens satta mål betydligt lägre. Målet för studien är att göra en inventering om kunskapsläget för att identifiera lösningar för EU för att kraftigt minska dessa utsläpp innan 2035. På konferensen kommer vi att presentera vad forskningen säger, vad olika föreslagna tekniska lösningar realistiskt kan bidra till och diskutera hur man kan skala upp dem politiskt och industriellt. Studien publiceras offentligt efter konferensen och kommer då att inkludera rekommendationer som konferensdeltagarna bidragit till att utforma. Även beteendeförändringar krävs om växthusgasutsläppen ska minska fort nog, men dessa är inte fokus för denna studie.

Konferensen kommer också att innehålla presentationer från Mats Alaküla, professor i Industriell elektroteknik på LTH, David Cebon, professor i maskinteknik vid University of Cambridge, Jan Pettersson, Trafikverkets programansvariga för Elektrifiering av tunga transporter och Karin Ebbinghaus, vd på Elonroad.

Det ges också tillfälle att diskutera och nätverka med andra beslutsfattare och experter, både från Sverige och internationellt. Dessutom blir det en chans att besöka Getingevägen, där deltagarna ges tillfälle att utforska fördelarna och potentialen med elvägssystem.

Evenemangslänk

Olika tekniker för elvägar

Flera olika elvägstekniker testas i nuläget i Sverige. Några alternativ använder konduktiv överföring av ström genom kontaktdon. Överföringen sker då antingen via hängande ledningar eller genom en släpkontakt mot strömförande skenor i vägbanan. I andra lösningar testas induktiv överföring av ström (elektromagnetiska fält) med strömöverförande teknik som är nedgrävd i vägbanan.

Evolution Road

Evolution Road är ett elvägsprojekt finansierat av Trafikverket.

I projektet testar man att ladda körande elfordon konduktivt via en strömförande skena i vägbanan. Försöken bygger på teknik från lundaföretaget Elonroad.

Projektpartners är Elonroad, LTH, Kraftringen, Lunds kommun, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB, VTI och Innovation Skåne.

Future by Lund var med i ett tidigt skede i projektet, bland annat genom hjälp med projektansökan.

Evolution Road har gjort många lärdomar om elvägar men har också skapat erfarenheter kring hur man samarbetar med innovation över sektorer.

RISE

RISE (Research Institutes of Sweden) är ett oberoende statligt forskningsinstitut och verkar som en innovationspartner för samhället för att hjälpa till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Riksdagens mål är att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige, bland annat genom satsningar på fordonselektrifiering. Inom området erbjuder RISE expertis i absoluta forskningsfronten, och har lång erfarenhet av att testa nya elektromobilitetslösningar i verkligheten.

Fotnot: 2020 var det tänkt att Innovation Skåne skulle organisera den internationella elvägskonferensen Electric Road Systems Conference, men på grund av coronapandemin gick den då inte att genomföra. Då var det VTI som stod bakom det tänkta arrangemanget, medan det nu är det Evolution Road och RISE som arrangerar. Trafikverket finansierar Evolution Road i Lund, men också flera andra elvägsprojekt runt om i Sverige.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar