Moving Things & People

Hur ger man förutsättningar för att skapa nya resvanor?

Caroline Wendt
September 16, 2021

Hur kan vi öka det hållbara resandet genom ”mjuka” åtgärder, det vill säga till exempel genom information, uppmuntran och sätt att underlätta val av mer hållbara transportmedel? Alfred Söderberg, som arbetar med hållbara transporter på Trivector, presenterade sin forskning på ett webbinarium i mitten av september – och visade att tekniska framsteg som elcykeln och en smartphone kan vara bra hjälpmedel.

Alfred Söderberg är ny medarbetare hos vår partner Trivector. I våras disputerade han vid Lunds tekniska högskola med en avhandling om mjuka åtgärder för att uppmuntra ett hållbart resande. Nu berättade han om sina resultat i under Trivectors webbinarium, som lockade många åhörare från både Sverige och några av våra grannländer.

Alfred Söderberg, Trivector. Foto: Trivector

En utgångspunkt är att om man kunde minska bilanvändandet skulle det medföra många fördelar, alltifrån ett förbättrat klimat till minskad trängsel och färre trafikolyckor. Om resorna istället görs med cykel eller med ökat inslag av gång skulle det också innebära hälsofördelar.  

Några tvingande – eller hårda – sätt att minska bilanvändandet skulle kunna vara att ändra infrastruktur och lagar eller att använda ekonomiska påtryckningsmedel. Det finns också åtgärder som kallas för ”mjuka”, och det är dessa som Alfred Söderberg har undersökt. Några sådana är ökad information samt att presentera anledningar och att minska barriärerna för att ändra vanor. De mjuka åtgärderna är ett ungt fält och det testas hela tiden nya åtgärder som ofta är småskaliga eller i projektform. Den tekniska utvecklingen, som till exempel att det finns elcyklar och att det går att använda smartphones på olika sätt, har ökat möjligheten att använda mjuka åtgärder för att öka det hållbara resandet.

En viktig insikt som Alfred Söderberg presenterade är att det när man ska göra en kampanj för att minska bilanvändandet kan vara svårt att påverka både de som har dåliga förutsättningar att ändra sitt beteende och de som har en dålig motivation att göra det. Däremot kan det vara riktigt effektfullt att använda mjuka åtgärder på alla de som finns däremellan. Därför kan det vara bra att rikta sina resurser mot de som till exempel kör mycket bil men är motiverade att göra något annat och som dessutom har förutsättningar att förändra sitt beteende.

Alfred Söderberg refererade till en cykelkampanj som gjordes på initiativ från Västtrafik där man riktade sig till arbetsplatser där man körde mycket bil. Kampanjen väckte ett stort intresse med ett hundratal deltagare som provade elcykel och resultatet blev gott. Här gjordes undersökningen i flera faser, så att det inledningsvis fanns en kontrollgrupp som inte fick prova elcykel, men som i ett senare skede av projektet inkluderades. Därmed kunde effekten av elcykelerbjudandet på deltagarnas resvanor isoleras från andra möjliga störvariabler, samtidigt som alla fick ta del av erbjudandet. Det här visade att det kan vara bra att förlänga kampanjer för att inkludera även kontrollgruppen och att kontrollgruppen inte måste vara ett "slöseri" med intresserade deltagare.

Smartphone lyftes också fram som en möjlighet att informera och motivera, bland annat genom att visa effekter på hälsa och koldioxidavtryck. Den egna mobiltelefonen är en personlig kanal som kan informera och motivera med skräddarsydd information, utmaningar, tävlingar och lojalitetsprogram som skapar ett engagemang. Ett sådant exempel är Trivector resvaneapp TravelVu som laddas ner i deltagarnas smartphone och registrerar resvanor. Resultatet blir ofta mer detaljerat än enkäter, bland annat genom att appen minskar risken för minnesfel.

I avhandlingen finns också kunskaper om hur hållbart resande kan marknadsföras och vad som kan skapa motivation för att minska bilresandet. Länk till avhandlingen: Soft measures to shift modality - Lunds universitet

Webbinariet går att se i efterhand: Mjuka åtgärder kan visst fungera!

Resultat i samarbetet mellan Alfred Söderberg och Västtrafik.

Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar