Innovation district

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Caroline Wendt
August 14, 2023

I Lund finns science parks som Medicon Village, Ideon och Science Village, ett högt rankat universitet, MAX IV och ESS, en kommun som arbetar med klimatneutralitet och många både små och stora företag. Här finns djup specialisering och det är en utmärkt grund för det nyligen startade arbetet med Lunds innovationsdistrikt, där aktörer i olika konstellationer kommer att arbeta med att hitta både korskopplingar mellan olika verksamheter och för att fylla ut de eventuella luckor som kan finnas för att innovationsekosystemet ska fungera så bra som möjligt. Arbetet med att lokalisera viktiga teman och att skapa relevanta arbetsgrupper med representanter från de olika verksamheterna har nu påbörjats.

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Många städer världen över arbetar strategiskt med att utveckla innovationsdistrikt. Det här arbetet görs för att hitta lösningar på samtidens stora utmaningar i ett dynamiskt samhälle där man tar vara på närheten och möjligheten till samverkan mellan olika kunskapstäta verksamheter. I Lund finns fantastiska förutsättningar för ett innovationsdistrikt som både kan leverera framtidens hållbara lösningar och locka till sig talanger och fler företag.

- Att arbeta med innovationsdistrikt i Lund är att vidareutveckla det vi redan har, säger Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund. Vi har till exempel tre science parks, där Medicon Village är specialiserad på Life Science, Science Village på materialforskning och Ideon Science Park har ett bredare anslag. Därutöver har vi förstås universitetet med alla djupa kunskaper, kommun och företag. Vi har mycket att vinna på att tillsammans arbeta med att korkskoppla olika djupa specialiseringar.

Ett väl fungerande innovationsdistrikt kan öka Lunds internationella attraktivitet.

- För att synas på den internationella arenan är det viktigt att man lägger till och skruvar på det man har och är bra på, menar Katarina Scott, projektutvecklare Future by Lund. Olika städer har olika specialiteter, relationer och infrastrukturer och det är viktigt att säkerställa hur vi i Lund kan vara attraktiva även i framtiden. Vi behöver också göra det möjligt för de som kommer utifrån att orientera sig om vad som finns i Lund och hur det hänger ihop.

Arbetet i Lund har inletts genom att identifiera sex viktiga temaområden. Det är Platskvalitet, Innovationsportföljer och projekt, Internationell uppkoppling och intressenter, Koncept, metoder, verktyg och event, Innovationsmotorer, infrastruktur, testbäddar samt Community och nätverk. Inom varje område finns olika frågeställningar att utforska och för detta bildas arbetsgrupper bestående av relevanta aktörer i Lund.

• Platskvalitet: Kopplingar & tillgänglighet, service & erbjudanden, öppenhet och tillgänglighet, platser som parker, gym, affärer, kultur och öppna platser med koppling till skolor, gymnasier och yrkesutbildningar, gång, cykel & mobilitet, kopplingar till resten av staden, boende – stadsdelar.

• Innovationsportföljer och projekt: Avgörande kunskaps/forskningsområden, omvärldsanalyser, specialisering, offentligt och privat innovationskapital, korskopplingar, hur vi föder nya tvära innovationsfält och portföljer, mätning av effekt och resultat – portföljers utveckling över tid samt uppskalningsmöjligheter.

• Internationell uppkoppling och intressenter: Vilka platser reser individer till? Vilka noder av Lunds karaktär är man uppkopplad mot? Faktiska strategiska samarbeten? Vilka noder/platser borde man vara uppkopplad mot? Vilka organisationer är kopplade till Lund? Var i världen syns det som börjar i Lund?

• Innovationsmotorer, infrastruktur, testbäddar med mera: FoU, specialiserade noder, aktörer, intermediärer och innovationsstödjande tjänster – inkubatorer, acceleratorer, klusterorganisationer, hubbar. Tjänsteerbjudande, företagsbaserade FoU-avdelningar, öppna innovationsytor, lab/verkstäder/infrastrukturer. Mixade byggnader med flera olika funktioner.

• Community och nätverk: Nätverk kopplade till området (kommersiella, ideella, informella, internationella). Kluster av företag/individer – intressenter. Intressenter som har kopplingar till Lund. Investerare och finansiärer. Topprankande forskare/forskargrupper. Boende, arbetande, studenter. Hur vi kommunicerar LID bäst internationell och till EIB, EIC, EIT, EU-konsortier med flera.

• Koncept, metoder, verktyg och event: LIEPT, OPSI, GIID m fl.

- Det här är ett arbete som är riggat i tre faser, berättar Charlotte Lorentz Hjorth. Först har vi gjort en plan och nu mobiliserar vi olika arbetsgrupper som ska arbeta med de olika områdena. Därefter ska vi göra en gemensam implementering där alla gör det de är bäst på för att vi ska få gemensam kraft av allas arbete mot ett innovationsdistrikt.

Följ det fortsatta arbetet genom vår hemsida!

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar