Creatives & Changemakers

Nya samverkansformer lägger grunderna för framtidens mode

Anneli Xie
December 19, 2022

Arbetet med innovationsytor föds ur samhällsutmaningar. Med knappa sju år kvar till Agenda 2030 står textil- och modeindustrin inför ett vägskäl. Branschen står just nu för ungefär 10% av alla CO2-utsläpp i världen varje år – mer än alla internationella flyg och sjöfrakt tillsammans – och därmed finns det en stor potential att göra annorlunda. En förändring måste ske – och det måste ske nu. Detta är något som Lunds universitet, xPlot, Fashion Innovation Center och Future by Lund har tagit fasta på.

I samband med projektet Öresund Match, där man arbetar för att utveckla samarbeten mellan näringsliv och forskning, har Lunds universitet identifierat fler än 70 forskare med forskning som är applicerbar inom området mode och textil – en yta som många kan relatera till, och som i många fall expanderar utöver det vi traditionellt sett ser om mode. I kretsen finns nämligen inte bara forskare inom modevetenskap, utan även forskare inom arkitektur, material, beteendeförändring, elektronik, digitalisering, gaming, kemi och e-handel.

- Det hela handlar om att lägga en horisontell grund. Det är väldigt många som är intresserade av omställningen av textilindustrin, vilket är både roligt och helt nödvändigt. För att verkligen skapa en bestående skillnad är det viktigt att vi arbetar på tvärs – och då måste vi inkludera forskare som traditionellt sett kanske aldrig hade hittat till modesektorn, säger Charlotte Lorentz Hjorth, projektledare vid Samverkan på Lunds universitet. Vad har forskning om elektronik att göra med mode? Ja, kanske inte jättemycket vid första anblick, men när vi börjar tänka på elektronik i kläder… för värme, sensorer, och så vidare, då är de såklart jätterelevant. Detsamma gäller gaming – och digitala kläder, till exempel.

I partnerskap med Future by Lund, Fashion Innovation Center och xPlot lägger LU Samverkan grunden för nya möjliga innovationsprocesser, där näringskedjan inom mode- och textilindustrin kan angripas på ett holistiskt sätt från flera olika sektorer.

LU Samverkan ansvarar för att samordna forskare från olika fakulteter, Future by Lund och Fashion Innovation Center har kontakt med näringslivet, och xPlot har handen utsträckt till entreprenörerna.

- Tillsammans kan vi se till att etablera konkreta samarbeten mellan små och medelstora företag och akademin. Vi bygger en samverkansyta där forskare kan bidra med en omvärldsanalys, näringslivet kan bidra med behov och utmaningar, och där vi kan hitta nya innovativa lösningar som kan skapa hållbar skillnad när det kommer till framtidens mode, säger Lars Mattiasson, VD på xPlot.

Satsningen går i linje med EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier, som beskriver ett nytt – och holistiskt – tillvägagångssätt för att ta itu med de problem som modeindustrin står inför; ett direktiv som kommer att påverka både vårt sätt att producera och konsumera textil i framtiden.

Ett exempel på nytänkande textilproduktion går att hitta i företaget ShareTex, som vände sig till projektet Öresund Match under 2022. ShareTex använder sig av en kemisk process i en mångsidig teknologi, där företaget kan både återvinna textil och utvärdera textilavfall som inte är lämpligt för produktionen av nya textilfibrer – vilket även det minimerar flödet av textilavfall till förbränning.

- Vi konverterar textilavfall till en cellulosamassa eller en glukoslösning, beroende på utgångsmaterialets egenskaper. Cellulosan kan återanvändas i textilproduktion, och de delar som inte kan brytas ner till nya textilfibrer bryts i stället ner till glukos, berättar Miguel Sanchis Sebastiá, CTO på ShareTex. Både cellulosa och glukos kan användas för att förbättra hållbarheten i en rad olika slutprodukter – både inom textilindustrin och i andra sektorer. I vår process kan vi återvinna textil och samtidigt bibehålla och förlänga det högsta möjliga värdet under dess livscykel.

Miguel Sanchis Sebastiá, CTO på ShareTex

I Öresund Match har det funnits möjlighet att utveckla olika vägar in till universitetet för samverkan och för att så frön för olika samverkansformer mellan näringsliv och akademi. Men det slutar inte där:

- Det finns bredare möjligheter i att klä på ett så brett område som mode och textil. Nu förbereder vi sektorn för en omställning genom att hitta nya samverkansformer och gör oss på så vis redo att prata om framtida innovationsprojekt, inte minst tillsammans med mindre företag, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

Sharetex konverterar textilavfall till en cellulosamassa eller en glukoslösning.

Stora bilden: 100 % återvunnen tråd.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar