Creatives & Changemakers

”Nya tillvägagångssätt kan medföra mycket positivt för Kosovo”

Caroline Wendt
April 22, 2024

Future by Lund och Lunds universitet arbetar genom stöd från Sida tillsammans med UN Habitat och Anibar för att utveckla kreativa och kulturella branscher i Kosovo och för att bygga ett partnerskap för framtiden. Inom projektet kommer parterna att prova att arbeta med en portföljmetodik för att ta vara på kraften och potentialen inom området – bland annat genom att kombinera kompetenser inom animationsfilm med landets kulturarv för att skapa nya möjligheter. På plats i Kosovo finns projektkoordinatorn Lulzim Hoti som under ett besök i Lund gav sin syn på projektets möjligheter.

IN ENGLISH BELOW

Ett spännande projekt och en unik konstellation av samarbetspartners har fötts tack vare den svenska ambassaden i Kosovo. Lunds universitet och innovationsplattformen Future by Lund har bildat ett partnerskap med UN Habitat, kulturorganisationen Anibar och Kosovos kulturministerium med stöd från Sida. Tillsammans kommer de att utforska hur man kan stödja och utveckla innovationsförmåga och kapacitet i den kulturella och kreativa sektorn i Kosovo.

På plats i Kosovo finns Lulzim Hoti som har breda erfarenheter inom området och studerat både litteratur och affärsverksamhet men har också specialkunskaper inom till exempel kreativ produktion. 2006 var han med och etablerade 7arte, en kulturorganisation som stöttar unga konstnärer i Kosovo och sedan 2010 arbetar han med Mitrovica Green-festivalen där kreativa och kulturella branscher kopplas ihop med gröna frågor och hållbarhetsmål.

- Att vara en del av detta sammanhang har medfört att jag har fått möjlighet att experimentera och samarbeta inom den kulturella och kreativa sektorn, berättar Lulzim Hoti. Jag kan ekosystemet och känner folk i branschen. Som producent för en grön festival är jag också angelägen om att lära mig mer om hur man kan använda gröna frågor i den kulturella och kreativa sektorn i Kosovo.

Hur skulle du beskriva situationen för de kulturella och kreativa branscherna i Kosovo?

- 25 år efter att kriget slutade håller Kosovo på att bli ett nytt land. Många sektorer har varit påverkade av situationen, men nu är det en ny era där ny teknologi och landets unga ger landet nytt hopp. Inom kreativa och kulturella näringar ser vi att det finns en positiv trend. Vi är ett land med en mycket ung befolkning och många fokuserar på utbildningar inom teknik, informationsteknologi och just kulturella och kreativa branscher (KKB). Dessutom är det många unga som pratar bra engelska. Det är också viktigt att regeringen har satsat på finansiella stöd, till exempel till kreativa hubbar och festivaler. Den kreativa sektorn har identifierats som viktig, också för att ge landet ett hopp om en bättre framtid.

Vilka är Kosovos styrkor inom den kulturella och kreativa sektorn?

- Nu är Kosovo i en process med att utveckla strategier för KKB och med att kartlägga de bästa möjligheterna inom området. En viktig fråga är hur man ska kunna stödja arbetet med landets kulturarv, och där ser man på hur man kan använda den kreativa sektorn och innovationer för att stärka området. När man nu återuppbygger vissa museum och satsar på kulturellt viktiga platser ser man på om man kan använda ett kreativt och innovativt förhållningssätt för att göra dem mer synliga och tillgängliga. Ett annat starkt område är filmindustrin som har varit framgångsrik under många år. Kortfilmer har varit ett starkt område, men på senare tid har det också blivit allt fler långfilmer. Vi har också en festival för animationsfilm som engagerar många unga. Arbetet med animation har gett möjligheter att möta och samarbeta med internationella animatörer och göra gemensamma produktioner.

- I det projekt som vi nu genomför med bland andra Lunds universitet och Future by Lund kombinerar vi animationskunskaperna med arbetet med kulturarvet för att skapa något nytt. Vi kommer att använda Lunds universitets och Future by Lunds kunskaper i hur man arbetar med en portföljmetodik vilket är ett nytt sätt att arbeta för Kosovo, men också så att våra partners i Sverige hittar sätt att samarbeta för framtiden. (läs mer om nyttan med att arbeta med portföljer). Detta nya tillvägagångssätt tror jag kan medföra mycket positivt för regionen.

Nyligen har det blivit möjligt för invånarna i Kosovo att resa i Europa utan att först söka visum. Vad betyder detta för landet?

- Det betyder att vi kan känna oss fria vad gäller resande och vi får närmare till nya idéer och andra kulturer. Det skapar förstås mycket värde. I Kosovo finns många unga som aldrig varit utomlands och som aldrig sett något annat. Nu kan de besöka städer, bli inspirerade och ta med nya idéer hem till Kosovo. Självklart finns det också en risk att de får jobb i andra länder och kanske inte återvänder hem direkt, men vi måste komma ihåg att det ändå är mycket bättre att det finns möjligheter att resa än att vi är isolerade.

Projektet genomförs med stöd av Sida kommer att pågå under 2024 och de första kvartalen av 2025. I projektet samarbetar Lunds universitet, Future by Lund, UN Habitat, kulturorganisationen Anibar och Kosovos kulturministerium.

Fler länkar

Future by Lund och Lunds universitet i unikt samarbete i Kosovo

Future by Lund packar innovationsportföljer i Kosovo

IN ENGLISH

New approaches can bring a lot of positive change for Kosovo.

Future by Lund and Lund University, with support from Sida, are working together with UN Habitat and Anibar to develop creative and cultural industries in Kosovo and to build a partnership for the future. The partners will experiment with a portfolio methodology within the project to harness the strength and potential in the area — including combining skills in animation with the country's cultural heritage to create new opportunities. On-site in Kosovo is project coordinator Lulzim Hoti, who shared his views on the project's possibilities during a visit to Lund.

An exciting project and a unique constellation of partners have emerged thanks to the Swedish embassy in Kosovo. Lund University and the innovation platform Future by Lund have formed a partnership with UN Habitat, the cultural organization Anibar, and Ministry of Culture in Kosovo, with support from Sida. Together, they will explore how to support and develop innovation capacity in the cultural and creative sector in Kosovo.

Lulzim Hoti is based in Kosovo and has broad experience in the field, having studied literature and business management, as well as having specialized knowledge in areas such as creative production. In 2006, he was involved in establishing 7arte, a cultural organization supporting young Kosovan artists, and since 2010, he has been working on a Mitrovica Green Festival where creative and cultural industries intersect with green issues and sustainability goals.

- Being part of this context has allowed me to experiment and collaborate within the cultural and creative sector, says Lulzim Hoti. I understand the ecosystem and know people in the industry. As a producer of a green festival, I am also keen on learning more about how to incorporate green issues into the cultural and creative sector in Kosovo.

How would you describe the situation for the cultural and creative industries in Kosovo?

- It is twenty-five years since the war ended, Kosovo is becoming a new country. Many sectors have been affected by the situation, but now it's a new era where new technology and the country's youth bring new hope. We see a positive trend in the creative and cultural industries. We are a country with a very young population, and many are focusing on education in technology, information technology, and specifically cultural and creative industries (CCI). Additionally, many young people speak English well. It's also important that the government has invested in financial support, such as for creative hubs and festivals. The creative sector has been identified as an important part to give the country hope for a better future.

What are Kosovo's strengths in the cultural and creative sector?

- Kosovo is in a process of developing strategies for CCI and mapping the best opportunities in the field. An important question is how to support the work with the country's cultural heritage, in which we are looking at how to use the creative sector and innovations to strengthen the area. We are looking into using a creative and innovative approach as we rebuild certain museums and invest in culturally significant places to make them more visible and accessible. Another strong area is the film industry, which has been successful for many years. Short films have been a strong area, but feature films have been arising recently. We also have a festival for animated films that engages many young people. Working with animation has provided opportunities to meet and collaborate with international animators and create joint productions.

- In the project we are currently conducting with Lund University and Future by Lund, among others, we are combining animation skills with work on cultural heritage to create something new. We will use Lund University's and Future by Lund's knowledge of how to work with a portfolio methodology, which is a new way of working for Kosovo, but also so that our partners in Sweden find ways to work together for the future. I believe that this new approach can bring a lot of positive change to the region.

Recently, residents of Kosovo have been able to travel in Europe without first applying for visas. What does this mean for the country?

- It means that we can feel free when it comes to traveling and we have closer access to new ideas and other cultures. It certainly creates a lot of value. There are many young people in Kosovo who have never been abroad and who have never seen anything else. Now they can visit cities, get inspired, and bring new ideas back to Kosovo. Of course, there is also a risk that they will find jobs in other countries and may not return home immediately, but we must remember that it is still much better to have opportunities to travel than to be isolated.

The project, supported by Sida, will continue until 2024 and the first quarters of 2025. In the project, Lund University, Future by Lund, UN Habitat, the cultural organization Anibar, and Kosovo's Ministry of Culture are collaborating.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar