Future Living & Spaces

Nytt showroom visar hur ectogrid fungerar

Caroline Wendt
April 1, 2020

Skulle spillvärmen från en serverhall kunna värma en livsmedelsbutik eller ett bostadshus? Och hur blir det om fastigheter med kontor eller labb kopplas till systemet? I ett nytt showroom på Medicon Village visas hur E.ONs energiinnovation ectogrid™ kopplar ihop områdets byggnader så att de kan dela även små överskott av värme och kyla med varandra. Besökare kan uppleva systemet som kan vara en pusselbit till att minska både klimatavtryck och kostnader.

In english.

I det nybyggda kontorshuset The Spark på Medicon Village kan besökare stå och vrida och vända på modeller av fastigheter placerade på en liggande skärm. Här testas hur energibehoven i olika typer av fastigheter kan balansera varandra i E.ONs energiinnovation ectogrid™. Genom att vrida modellerna ökar eller minskar man fastigheternas potentiella energibehov och blå och röda strömmar visar om fastigheterna genererar ett värme- eller kylöverskott.

Sätter man huset med Medicon Villages logga på skärmen på bordet – som kallas ectotable - visas en bild av hur ectogrid™ fungerar på riktigt i fastigheterna på Medicon Village. Här ingår kontor och labb från Astra Zenecas tid men också det nybyggda kontorshuset The Spark och tre flerbostadshus som byggs av Peab Bostad tvärs över Scheelevägen. Väggen bakom har tre skärmar där det bland annat går att få prognoser om hur energibehovet kommer att se ut under olika årstider, vid olika tidpunkter och vid olika väderlekar.

-Det finns ett stort intresse för energisystemet, säger Sonny Strömberg, affärsområdesansvarig för fastighetssegmentet på E.ON Energilösningar. Hit kan beslutsfattare, kommuner och fastighetsägare komma för att se systemet eftersom det kan vara en pusselbit för att minska deras klimatpåverkan. Det är lätt att förstå problemet med system där spillkyla och spillvärme ventileras bort och att istället se fördelarna med det här systemet som tar hand om överskotten. Vi tycker att vi gör något väldigt enkelt som faktiskt reducerar den tillförda energi rejält.

Det är roligt och skenbart lätt för besökaren att prova hur anläggningen fungerar men allt är förstås långt mer komplicerat än så. E.ONs mjukvara och systemet att åskådliggöra det är en molnbaserad lösning baserad på Microsofts plattform Azure. Resultatet är så bra att Microsoft har en kopia av ectotable i sina egna showroom i Seattle och London för att visualisera vad deras plattform kan användas till.

Det var i slutet av 2018 som E.ON började installera sin energiinnovation ectogrid™ på Medicon Village för att bättre ta hand byggnadernas om värme- och kylaöverskott. In i varje fastighet leder två rör, ett för värme och ett för kyla. Rören är oisolerade och marken runt rören nyttjas för lagring. I varje hus finns en energicentral som balanserar husets energibehov och utbyter värme- och kylaöverskott med omgivande byggnader. På området finns också en balanseringstank som lagrar systemets överskott.

- I de hus där vi har implementerat ectogrid™ ser vi att den tillförda energin minskar i takt med att vi kan balansera energin mellan husen och ta hand om överskotten, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village. Vår målsättning är att den tillförda energin ska minska med 80 procent och kostnaderna med 20 procent. Vi har nu kopplat in ungefär hälften av fastigheterna och i slutet av 2021 ska det vara klart.

Visningsrummet öppnade i november 2019 och i utställningen berättas om de klimatutmaningar som världen står inför, vilka mål som ska nås och hur ectogrid™ skulle kunna vara en del av lösningen. En del i utställningen handlar om patenten, och den stora svarta tavlan med skisser samt böcker och dokument på bordet framför är faktiskt också ett exempel på konstarten patent art. I nuläget finns 39 patentansökningar varav 15 är godkända och resten har positiva förhandsbesked. Patenten och skisserna är hämtade ur det arbete som gjorts av Per Rosén, teknisk specialist på E.ON, och hans team. De enskilda komponenterna i ectogrid™ kommer från befintliga konventionella energisystem, men kombineras här på ett nytt sätt och därmed fås ett system som effektivt kan nyttiggöra de lågvärdiga värme- och kylöverskott som finns i samhället.

ectogrid™ kan byggas som ett fristående system – som på Medicon Village – men utformningen varierar från fall till fall beroende på förutsättningar som redan finns. I Nyhamnen i Malmö kommer befintlig fjärrvärme att balansera och stötta ett lokalt ectogrid™, som ska förse och dela värme och kyla mellan kontor och bostäder. I Örebro finns ett fjärrkylanät som levererar kyla till sjukhuset. ectogrid™ kopplar ihop sjukhuset med bostäder så att sjukhusets spillvärme värmer bostäderna och bostädernas spillkyla går till sjukhuset.

- Storheten med systemet är samverkan och vi är bryggan mellan kyla och värme, säger Stefan Johnsson, Head of Sales IES på E.ON Energilösningar. Vi har flera olika affärsmodeller och det är kundens behov som styr. Om kunden vill kan E.ON även bygga, finansiera, äga och drifta det system som finns i källaren hos kunden, vi kan dela på investeringen och kunden kan till och med bli delägare i ett helt system med markrör och balanseringsenhet etc. Som ett av Europas största energibolag bygger vi det hållbara samhället och hjälper till att möta viktiga trender i samhället - i detta fall digitalisering, decentralisering och urbanisering.

När ESS står klart i Lund kan ectogrid™ ta vara på spillvärmen från anläggningen. Spillvärme i högre temperaturer kan föras vidare in i det vanliga fjärrvärmesystemet och de lägre på 15-30 grader kan användas för att värma omkringliggande byggnader på Brunnshög. Just nu byggs till exempel en ectogrid-lösning för ESS kontorsområde.

- Det är extra kul att vi kan vara med och göra en energilösning för en del av Brunnshög, säger Michaela Ahlberg, Key Account Manager på E.ON energilösningar.

Showrummet på Medicon Village är framför allt öppet för besökande grupper och studiebesök och lockar intresserade från flera länder.

Bilden: I ett showroom på Medicon Village testar Michaela Ahlberg, Stefan Johnsson, Sonny Strömberg och Erik Jagesten hur energibehovet i olika typer av fastigheter kan balanseras genom E.ONs energiinnovation ectogrid™. Reportaget är gjort i mars 2020.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar