Creatives & Changemakers

På framtidsspaning med Future by Lund

Caroline Wendt
April 24, 2019

Future by Lund och flera av partnerföretagen träffades under en workshop för att tillsammans arbeta fram några tänkbara scenarier för hur transformationen från produkter, teknik och ägande till tjänster, tillgång till och delande kommer att se ut. Resultatet är både en möjlighet att göra sig förberedd på framtiden och att skapa en trendkänslighet – men ger också en arbetsmetodik som kan användas på fler områden och med fler frågeställningar. Nu finns materialet här på hemsidan!

Arbetet genomfördes i tre olika grupper och varje grupp arbetade fram två polariserade scenarier. Scenarierna som arbetades fram är möjliga scenarier och inte önskade eller kopplade till vad vi vill ska ske. Viktigt för arbetet var att använda en balkongvy och att arbeta värderingsfritt. Trots arbetet i separata grupper med helt blandade medverkande från partnerskapet finns det stora gemensamma drag mellan gruppernas scenarier och man kan se dem som fördjupningar av olika aspekter av frågeställningen.

Teamet i Future by Lund har gjort en mindre bearbetning och sammanfattning för att lägga till lite gemensamma reflektioner, hitta gemensamma drag och fånga in aspekter från diskussionerna under själva arbetet. Vi noterade att alla tre grupper under vägen hade diskussioner om den upplevda kollapsen hos det offentliga. Dessa diskussioner innefattade tilltron och funktionen av det som vi betraktar som offentligt (bank, tåg, kommun, sjukvård, skola, försvar, politik, apotek) och hur ansvaret för detta förflyttas eller förändras och kommer att ha påverkan på kommunal, regional och nationell verksamhet men också på bolag och politik. En tanke var att vi inte vet vad som är gemensamt och vad som är personligt ansvar längre. (Se scenarierna Spontantfestsyndromet kontra By Invitation)

Det fanns också diskussioner om det aktiva kontra det passiva. Vad behövs för att vi ska vilja vara aktiva och i vilket skede kan vi ”kastas” in i det aktiva eller aktivism? När ger man upp, blir passiv och kanske arg och när bestämmer man sig att leva bara för stunden?

Värde var också upp för diskussion. Vad blir värdet när samhällsstrukturer förskjuts från att äga till att ha tillgång till? Vad blir värde när vi skapar det gemensamma och hur påverkar det modeller, betalningar, synsätt och våra prioriteringar?

Andra gemensamma diskussioner och drag handlar om två ytterligheter av framtidsscenarier - från det individuella, personliga, drivande, självständiga, småskaliga och delandet till det storskaliga med digitala plattformar, dominans och ägande. Här blev det diskussioner kring frågor om ansvar, kortsiktigt/långsiktigt, delaktighet, uppskalning och om vår uppfattning om vad som är jag och vi och vilka som är ”de andra”. Det gav också insikter om perspektiv kring stort och litet. Samtidigt som Veberöd och företagen där kanske känner sig små jämfört med bolagen i Lund är kanske Sony i Lund litet i förhållande till Google. Det är därför viktigt att ta med dessa perspektiv men också att klargöra och kanske våga utmana dem.

Här är nu länken som leder till sammanställningen med utgångstankar om scenarioplaneringen, de sex scenarierna och några reflektioner.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar