Innovation district

Samverkan, mötesplatser och nätverk utvecklar Lund Innovation District

Caroline Wendt
February 2, 2024

I flera av de arrangemang om Lund innovation Districts som gjorts har olika intressenter pekat på ett behov av en gemensam berättelse, ökat samarbete, koordinering och en ökad helhetssyn. Nyligen fick drygt 500 personer berätta hur de ser på innovationsdistriktet i en undersökning som genomfördes av Future by Lund och Parlametric. Samverkan, nätverkande, arrangemang, finansiering och mötesplatser nämns av många av de tillfrågade när de funderar kring hur samarbetet skulle kunna utvecklas.

I den undersökning som Future by Lund gjorde tillsammans med Parlametric under hösten 2023 deltog över 500 personer. De tillfrågade fick ge fritextsvar på öppna frågor. Parlametric analyserade sedan de öppna svaren med hjälp av AI, vilket gör att även fritextsvar kan grupperas efter innehåll. Värt att notera är att de svar som avges är spontana, det finns alltså inga på förhand angivna alternativ. Fyra frågor ställdes och svaren tyder på att många har ett stort engagemang i frågan.

Innovationsprocessens nyckelfaktorer hittas genom frågan ”Vilka faktorer anser du vara mest betydelsefulla för att stimulera och stödja och innovationsprocesser? Där ger cirka 60 % svar som handlar om samarbete och relationer. Några exempel på svar är ”Samarbeten och konstellationer som består av både kapitalstarkt näringsliv och fattiga genier”. ”Samarbeten mellan allt och alla. Innovation fungerar som bäst när många olika perspektiv och tankar samarbetar”, ”God samverkan mellan kommun, akademiska hus, LTH, LU, Ideon m fl så att alla har samma målbild och hjälps åt”. ”Brett nätverk mellan program. Möjligheter till gränsöverskridande samarbete gäller allt från programöverskridande verksamhet, arbetsplatser, regioner med mera”.

- Vi vet att innovation ofta sker mellan organisationer och närhet är viktigt för att det ska hända. säger Peter Kisch, verksamhetsledare på Future by Lund. Det är viktigt att ställa sig fråga om vi har rätt verktyg för att jobba med för att möta detta. Vi kan konstatera att vi ser i undersökningen att mellanrumsarbetet uttrycks som extremt viktigt för att få saker att hända. Det som pekar mot Lund Innovation District som samlande namn är att det verkar finnas ett stort intresse för det, för även om det är svårgripbart svarar människor engagerat och ofta initierat på våra frågor. Dessutom ser vi att många kommer till våra diskussioner och events som vi har kring begreppet.

I undersökningen lyfts också ”Mötet med andra människor” som speciellt viktigt för innovationsprocessen och nämns av 64 personer. Några exempel på svar är ”Platser som främjar möten mellan människor” och ”Möte mellan människor med olika kompetenser, personlighet och bakgrund, mötesplatser där flera olika fält kan mötas och utbyta idéer”.

Hur ska då dessa mötesplatser vara? En fråga rör platsens betydelse för innovation och entreprenörskap. Där skriver 42 personer om vikten av tillgängliga mötesplatser. Några exempel på svar är ”Öppna mötesplatser för onaturliga möten”, ”Naturliga mötesplatser, som riktigt bra kaféer, inbjudande torgbildningar och ett rikt utbud av kvällsaktiviteter”, ”Enklare lokaler med stökigare mellanrum att mötas i och spännande sammanhang att vara en del av”, ”Ett vibrerande surr med bra caféer, matställen och andra miljöer som gör det värt att lämna hemkontoret. En starkare känsla av community för de som vill” samt ”Miljöer som tillåter spontana möten på ett okomplicerat sätt, bra lunchställen”.

På frågan ”Beskriv din upplevelse av Lund som mötesplats för innovation, utveckling och entreprenörskap” ger de allra flesta i undersökningen positiva svar som bra, innovativt, kreativt, i framkant, många möjligheter osv. Men 26 personer uttrycker åsikter som grupperas som ”Svårtillgängligt och inte inkluderande”. Exempel på svar är ”Svårigheten kan vara att det är fragmentariskt med många särintressen som ibland är kortsiktiga”, ”Lund är den perfekta platsen för allt detta men har också då och då problem med samarbetet mellan aktörer” och ”Jag upplever att det finns konkurrens mellan de olika initiativen och att man bara ytligt pratar om samarbete utan att göra det”.  Bland övriga svar finns ”Mötesplatserna behöver dock bli mer prestigelösa, lekfulla, tillåtande och inte minst inkluderande”.’

En del av den genomförda intervjun handlar om strategier för framgångsrika samarbeten och externa partnerskap och i dessa svar finns ett rikt material för den som vill undersöka vad Lund Innovation District kan behöva för att utvecklas vidare. Frågan som ställdes var ”Vad tror du behövs för att underlätta samarbeten och externa partnerskap?” 20 % svarar nätverkande och 11,7% samverkan, finansiering angavs som svar av 9,2 %, att bli bättre på att marknadsföra sig (7,6 %) och en god kommunikationsvana (7,4 %). Andra svar var gemensamma mål (6,1 %), fler samarbeten (5,1 %), öppenhet (4,7 %) och fler seminarier workshops 4,3 % osv. (se artikelns huvudbild)

Eftersom svaren har mycket hög kvalitet är det viktigt att studera de svar som avges. Här är några förkortade exempel av svar på frågan ”Vad tror du behövs för att underlätta samarbeten och externa partnerskap?”

- Det finns många komponenter som är viktiga i ett innovationsdistrikt. Internationell praxis och forskning har identifierat en rad faktorer. Till det kommer en stads egna unika egenskaper och förutsättningar, och undersökningen ger oss en fingervisning om vilken väg Lund Innovation District kan ta, menar Peter Kisch.

Under året blir det fler Lund Innovation District Talks. Om du vill att vi skickar inbjudningar till kommande evenemang till dig skicka ett meddelande till info@futurebylund.se

På bilden: Den stora bilden visar fördelningen av svar på frågan "Vad tror du behövs för att underlätta samarbeten och externa partnerskap".

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

Material om redan genomförda samtal

18 oktober 2023 Starten av arbetet med Lund Innovation District

15 november 2023 Stora bolags bidrag till Lund Innovation District och Lab och andra infrastrukturers bidrag till LID

11 januari 2024 “Nytårskur”, resultat av AI-analyserad intervju, Inkludering en idé för Lund Innovation District och utvecklingen av centrala LID

Fler texter

Länk till hemsidan om Lund Innovation District

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Hur organiseras arbetet med innovationsdistrikt i Lund?

Lund i internationellt samarbete för utveckling av innovationsdistrikt

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar