Future Living & Spaces

Sensorer får oss att lära känna vårt vatten

Caroline Wendt
May 25, 2023

Det skapas allt fler möjligheter till övervakning av vattenkvalitet med hjälp av sensorer och därför lyfte vattennätverket WIN Water på sin senaste träff fram en rad aktörer från branschen. Här presenterades bland annat ett verktyg som kan omvandla analoga mätvärden till digitala, en sensor som är specialiserad på att mäta organiska föroreningar i vatten och en innovation där AI tolkar vattenflöden för att hjälpa oss att förstå konsumtionsmönster.

Innovationsplattformen WIN arrangerade genom nätverket WIN Water ett möte om sensorer och vatten med vattenbolag, användare och innovationsbolag för att diskutera nyttor med sensorer i vattenhanteringen. Sensorer har blivit en alltmer central komponent i dagens vattensystem och det blir allt vanligare att de levererar data i nära realtid. Genom att kontinuerligt mäta vattenkvalitet och flödeshastigheter kan sensorer hjälpa till att detektera och förebygga potentiella utmaningar innan de blir till stora problem. Det här möjliggör en mer proaktiv hantering av vattenresurser, vilket kan medföra minskad vattenåtgång och en reduktion av förluster. På mötet presenterade sig allt från vattenverk till startups – här är en kort sammanfattning av presentatörerna.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp) är ett kommunalägt bolag i nordvästra Skåne vilket förser cirka 275 000 invånare med rent vatten men som också tar hand om avloppsvatten och dagvatten. Ingemar Clementson berättade om hur sensorer och sensordata kan hjälpa dem att möta några av de utmaningar som en vattenaktör har. En är att med samma budget och samma antal anställda övervaka ett åldrande och stort system som drabbas av både översvämningar och läckor, detta samtidigt som mängden data kommer öka avsevärt. Bolaget har sensorer i alla delar av systemet och testar också nya lösningar. Då är det viktigt att sensorerna har god kvalitet, kan produceras i stor skala, att de verkar länge och att priset inte är för högt.

Hur kan man få sin gamla analoga mätare att bli smart? Den frågan svarade Anders Carlberg från innovationsbolaget Waltero på. Waltero arbetar med en sensor som ska installeras på de redan existerande mätarna, vilket gör att användare kan digitalisera analoga mätvärden, både för vatten och men också för till exempel el, gas och bränslen. Det här kompletteras med en molnservice där data samlas och där det är möjligt att göra analyser och upptäcka trender. Bolaget räknar med att påbörja sin produktion i september 2023.

Många vet att vi i Sverige genomsnitt använder ungefär 140 liter vatten per person och dygn. Det här kan man konstatera genom att mäta hur mycket vatten som tillförs via huvudkranen i en bostad.  Men oftast vet vi inte hur mycket av vattnet som går åt till personlig hygien, hur mycket diskmaskinen drar och hur mycket vatten som används för att hålla kläderna rena. För att vi ska kunna förstå vattenkonsumtionsmönster och skapa nya användarbeteenden har SOOFWR (presenterat av Mikael Forsell och Oscar Brost) skapat en produkt med en sensor kopplad till AI. I denna samlar en ljudsensor data om vattenströmmar som sedan analyseras. Bolaget arbetar i nuläget med en prototyp för vattenmätning.

Markus Fröjd från Sweden Water Research berättade om hur de arbetar med användaraspekter på sensorer som mäter vattenkvalitet. Sweden Water Research är NSVAs, Sydvattens och VA SYDs gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag. De har en testbädd genom Källby vattenverkstad, där man testar innovationer inom området för vattenkvalitetsövervakning. I deras arbete ingår det bland annat att förstå ny teknologi, se vad den nya teknologin innebär, vilka nya resultat den ger och hur den passar in i existerande system.

En utmaning för vattendistributörer är att kontinuerligt övervaka dricksvattenkvaliteten från vattenverket fram till kranen och Sense2bits marknadsför ett system av sensorer som kan övervaka kvaliteten.

En av vinnarna i Venture cups entreprenörskapstävling Water Challenge 2023 var Valys. Bolaget har en idé som handlar om hur man kan göra mätningar av organiska föroreningar med sensorer. Idén grundar sig på fluorescensspektroskopisk teknologi och mäter upplösta organiska ämnen i vatten. Lösningen med sensorer är tänkt att tillämpas i vatten- och reningsverk för att optimera delar av behandlingsprocesserna. Bolaget är i ett tidigt stadie men hoppas snart ha en första prototyp klar. Presentationen gjordes av Kathleen Murphy.

Under mötet kom också en efterlysning av en önskad lösning. Lynn Ranåker på MSB pratade om Räddningstjänstens behov av att veta om släckvattnet efter en insats med brandbekämpning är kontaminerat. Vattnet som rinner från ett brandområde kan innehålla till exempel tungmetaller och dioxiner och därför efterlyste hon vattenexperternas hjälp med sensorer som kan bedöma vattnets kvalitet så att räddningstjänsten vet om vattnet är rent nog för att släppas ut eller om det måste renas – och i så fall på vilket sätt.

För att öka chansen till framtida samarbeten delade WIN också in deltagarna i mingelgrupper.

- Det var stort intresse för mötet och det speglar väl de frågor och den nyfikenhet som utvecklingen av sensorer medför i vattenbranschen, säger Ola Hansson på WIN. När alltmer handlar om att få snabbare svar och bättre kontroll, kommer sensorer och tillhörande verktyg att spela en avgörande roll för såväl beställare som utvecklande företag. WIN:s möten syftar till att behovsägare och innovatörer får möjlighet till skapande av affärer och ömsesidigt utbyte. Engagemanget i mötet och under de olika ”focus group discussions” visar vilken viktig verksamhet vi bedriver.

WIN Innovation Platform består av nätverken WIN Guard, WIN Water och WIN Energy och nu utforskar man också möjligheten för att utöka med WIN Food. På WIN:s plattform finns 229 aktiva medlemmar och 175 innovationsbolag i 15 länder.

Ola Hansson och Olof Blomqvist på WIN.
Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar