Future Living & Spaces

Nya lösningar ger beredskap på skyfall

Caroline Wendt
May 18, 2022

De senaste åren har vi både haft kraftiga regn och torra perioder med bevattningsförbud. Det här har gjort många mer medvetna om hur vi hanterar vatten. Under hållbarhetsveckan i Lund i maj bjöd VA SYD på en vattenvandring för att visa några exempel på hur de arbetar med dagvattnen i projektet ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”. Detta är ett spjutspetsprojekt där VA SYD testar nya arbetsmetoder och driver nya samarbeten med många aktörer för att öka motståndskraften i ledningsnätet vid skyfall.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. VA SYD samarbetar med alla fem medlemskommunerna för att alla ska vara bättre rustade inför framtida extrema regn, men satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” gäller Malmö och Lund. I VA SYDs ansvar ingår att ta hand om vatten upp till en vattenmängd för ett 10-årsregn (ett större regnväder som kommer i genomsnitt var tionde år) men man arbetar ändå med att se till att samhället ska vara så robust som möjligt även när det kommer större regnmängder.

Att ta hand om vattnet i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar. 70 % av marken i Malmö och Lund är så kallad kvartersmark, det vill säga privat mark, och bara 30 % är allmän platsmark. Men det regnar förstås över hela staden, och därför behöver alla hjälpas åt att göra plats för vattnet.

Vattenvandringen under Hållbarhetsveckan leddes av landskapsarkitekt Tim Delshammar från VA SYD och gick från Sankt Jörgens park, österut över E22:an och därefter ner till Villa Sunna och visade flera exempel på enkla och smarta vattenlösningar i vår närhet, lösningar som kan medverka till ett samhälle som hanterar regn på ett bra sätt. I Sankt Jörgens park visades ett exempel där man tar vara på dagvatten för att bevattna parken. I gatan finns två rör för dagvatten och när det regnar normalt rinner vattnet ner i parken. Men när det regnar mycket vill man att vattnet också leds förbi parken.

- Vår lösning är att lägga röret ner till parken lite lägre än röret i gatan. Kommer det små vattenmängder leds vattnet ner i parken, kommer det stora vattenmängder strömmar en del av vattnet också ner i röret längs gatan, säger Tim Delshammar.

En liknande lösning finns vid Villa Sunna, där vatten från några av de nybyggda höghusens tak leds ner till en damm i parken och skapar en trevlig miljö för både människor och djur. I närliggande Elias Fries park går det att se en enkel lösning som gjort stor skillnad. Vid skyfall samlades tidigare vatten ovanpå en gatubrunn, och överskottsvatten strömmade därefter ner över en hårdgjord gångstig och gjorde spår.

- Kommunen sänkte några kantstenar och hyvlade av gräskanten så att vattnet kunde strömma ner över gräsmattan istället och det fungerar bra. Ibland gäller det bara att plocka några av de lågt hängande frukterna, menar Tim Delshammar.

VA SYD medverkar också i diskussioner med kommunen när nya områden ska byggas. Det kan då till exempel handla om att föreslå att man ska låta en del av en parkeringsplats utformas som en grusyta för att öka möjligheten till infiltration. I det helt nybyggda området vid Vipeholms allé finns ett vidgat dike som är en skyfallsanläggning där vatten kan samlas när det kommer mycket regn. En nybyggd gångbro gör att vattensamlingen inte ställer till problem.

Dagvattenkiosk i Kunskapsparken. Foto: VA SYD

VA SYD arbetar för att fler ska ta hand om regnvattnet där det faller i stället för att låta det rinna ner i ledningsnätet. Ett bra sätt är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och istället låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna. VA SYD erbjuder 2 500 kronor i ersättning per stuprör till de i Lund och Malmö som gör detta.

Ett område där nya lösningar kommer att bli aktuella är Brunnshög i nordöstra Lund, där många fastighetsägare kommer att testa ny vattenteknik.

- Många olika lösningar kommer att testas i Brunnshög och vi ser det som att vi i och med detta får exempel att lära oss av. Vi på VA SYD testar själva också nytt – vi har gjort vår första dagvattenkiosk i Kunskapsparken. Från den kommer kommunen att kunna hämta dagvatten för bevattning av nyplanterade träd, avslutar Tim Delshammar.

Vad är ett skyfall?

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti. (hämtat från VA SYDS hemsida.)

Projektet Tillsammans gör vi plats för vatten

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar