Digital Cities & Citizens

Stor fokus på resdata om Lunds cyklister

Caroline Wendt
October 13, 2021

Lundabornas cykelvanor undersöks just nu på flera olika sätt, alla med avsikten att skapa ett bättre transportsystem där fler reser hållbart. Trivector och Lunds kommun får via en app in resdata från frivilliga lundabor. Samtidigt samlar Future by Lund och AFRY in kompletterande data om gång- och cykeltrafikanter med hjälp av sensorer utplacerade på flera ställen i Lund. Speciellt fokus sätts på de som cykelpendlar till Södra Sandby.

Trivector är ett trafikkonsultföretag med hållbara transporter i fokus. De senaste åren har Trivector arbetat tillsammans med bland andra Lunds kommun och Future by Lund för att se hur man genom att samla data i deras app TravelVu kan upptäcka möjliga förbättringar för att förenkla invånarnas vardagsresor. Under hösten görs en ny undersökning av Trivector och Tekniska förvaltningen i Lunds kommun där frivilliga lundabor donerar sin resdata från en vecka för att hjälpa trafikplanerarna. Projektet heter ”Finding the Untapped bicycle potential”. Traditionellt har undersökningar genomförts med slangar i vägbanan eller studenter som räknar, och data samlas då enbart in punktvis och under en kort period. Genom att istället samla in via en app i resenärernas mobiler kan man se hela resor och var man reser under hela dygnet.

Samtidigt har Future by Lund och AFRY satt upp en slags bildsensorer på fem platser i Lund för att komplettera denna undersökning. Dessa sensorer mäter hur många som cyklar eller går förbi och vilken hastighet de har när de passerar. Genom att sensorernas data tolkas av AI kan man avgöra om det är cyklister eller gående som passerar.

- Det här är ett sätt att genomföra mätningar utan att någon står på plats och räknar eller att kommunen lägger slangar i vägen, säger Anders Trana, projektledare. Än så länge kan sensorerna inte skilja mellan de som cyklar och de som använder en elsparkcykel. Med tiden hoppas vi att den AI vi använder lär sig att skilja mellan de olika trafikslagen.

Hans Forsberg och Mats Alexandersson från AFRY och Anders Trana från Future by Lund ser till att de nya sensorerna rapporterar in data till plattformen.

En av de sträckor som utrustats med sensorer är Hardebergaspåret mellan Lund och Södra Sandby. Här kommer man att se lite extra på cyklister som pendlar mellan orterna. Detta kommer senare att kompletteras med olika mätpunkter i Södra Sandby, där projekten samlar data både med hjälp av bildsensorer och genom cirka femton små radarsensorer från Acconeer. I det projektet medverkar även Mobile Heights och miThings.

- Genom att undersöka olika pendlingsaspekter kan vi få lärdomar som gör att vi kan utföra åtgärder som gör att fler vill cykelpendla, menar Anders Trana. Sträckan mellan Lund och Södra Sandby kan vara en lagom lång pendlingssträcka där olika åtgärder skulle kunna vara effektfulla.

I Lund kommer AFRYS sensorerna också att placeras i korsningar där man som en bieffekt kan göra andra flödesmätningar. Det kan vara att undersöka även andra trafikaspekter, som hur spårvägen påverkar korsande biltrafik och om bilister kör mot enkelriktat. Denna data samlas främst in för att prova hur man kan mäta alla typer av önskade trafikslag på fler platser i Lund. Resultatet ska samlas in på en övergripande integrationsplattform som gör det möjligt för ansvariga tjänstemän att få djupare insikter om mobiliteten och därmed ge dem möjlighet att kunna fatta smartare beslut.

I en annan del av projektet kommer även AXIS sensorer att testas. Fokus kommer att ligga på att undersöka trafiken i Veberöd. Där vill Smarta byar undersöka hastigheten på vissa utvalda sträckor. Det här skulle kunna vara ett sätt att få en uppfattning om hur vanligt det är med hastighetsöverträdelser.

Future by Lunds tre mätningar görs inom projektet Lund Open Sensoring City (LOSC) Medverkande partners är AFRY, Trivector, Mobile Heights, Axis Communications, Smarta Byar och Acconeer.

Undersökningen Finding the untapped bicycle potential genomförs i samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Tekniska högskola, Trivector Traffic AB och Future by Lund.

Båda forskningsprojekteten är finansierade av Vinnova.

Stor bilden: Hans Forsberg och Mats Alexandersson placerar ut de nya sensorerna.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar