Creatives & Changemakers

”The Buzz of Europe är kreativitet och kultur”

Caroline Wendt
July 6, 2021

Lunds universitet har tagit täten för att formera koncept och partnerskap för en ansökan till en KIC inom kulturella och kreativa näringar. En KIC är en satsning på strategiska utvecklingsområden som görs av det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi (EIT). Future by Lund har gjort en intervju med Charlotte Lorentz Hjorth på kampanjkontoret på Lunds universitet. ”Det är viktigt att skapa en gemensam förmåga och ett positivt samarbetsklimat så att vi har möjlighet att landa stora europeiska samarbeten”, säger Charlotte.

Det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi (EIT) hanterar den enorma innovationssatsningen KIC, Knowledge and Innovation Communities, som riktas mot strategiska utvecklingsområden. KIC:ar ingår som en del av det gigantiska innovationsprogram som utgår från EU. Till hösten väntar en helt ny satsning som varar under 10-15 år på ”Knowledge and Innovation Communities (KIC) for Cultural and Creative Industry”. I Lund har universitet har tagit täten för att samla ihop svenska och nordiska aktörer inom området för att formera sig för de möjligheter som detta kommer att innebära. Bo Ahrén, professor i medicin och tidigare vice rektor, håller ihop förhandlingarna. I maj 2021 bjöd Lunds universitet in till ett uppstartsmöte för alla som var nyfikna på vad samarbetet Nordic Creatives & Friends skulle kunna betyda och Bo Ahrén inledningstalade:

– Den kulturella och kreativa näringen är Europas “Heart and soul”. Denna sektor är en potentiell framgångsfaktor för länder i hela Europa för att stärka konkurrenskraften gentemot andra länder. Den kulturella och kreativa sektorn är en viktig drivkraft för hållbar tillväxt och för att skapa jobb. KIC:en kommer att vara ett sätt att stärka nästa generations innovatörer och kreatörer.

Charlotte Lorentz Hjorth och Bo Ahrén.

Redan nu finns ett kampanjkontor, Nordic Creatives & Friends, som leds av universitets avdelning för samverkan. Där arbetar Charlotte Lorentz Hjorth.

Till höstens väntas en utlysning för en KIC inom Kulturella och Kreativa näringar – varför är det viktigt med en KIC inom detta område?

– KIC:arna är gjorda för att kraftsamla Europa runt strategiska möjligheter och strategiska områden som är viktiga för Europas utveckling, berättar Charlotte Lorentz Hjorth. I tidigare KIC:ar har det rört mer tekniska och naturvetenskapliga fokusområden. Kulturella och kreativa näringar (KKN) utgör en stor del av ländernas BNP och det finns mängder av små bolag inom sektorn. Man ser också KKN-näringarna som en del av EU:s omistliga särdrag och stora globala konkurrensfördel.  Nu har pandemin drabbat branschen hårt och det gör KIC:en ännu mer viktig.

Lunds universitet har tagit en ledande roll för att forma ett samarbete runt en ansökan. Varför är det viktigt för Lunds universitet att göra detta?

– 2018 antog Lunds universitet en strategi för kultursamverkan där man vill se att de kulturella och kreativa näringarna (KKN) blir en naturlig del av alla fakulteter. KKN är ett område som går på tvärs inom hela universitetet och genom att stärka KKN-området stärker man alla områden och får med hela universitetet. För denna KIC blir det också ett annorlunda angreppssätt eftersom det tidigare varit enskilda fakulteter som varit ledande för KIC, denna gång är många fakulteter, ämnen och områden berörda.

Vilka fördelar skulle en KIC kunna medföra för universitetet?

– Vi hoppas på att en KIC ska ha en positiv effekt på hela samhället, både lokalt och i Europa. Man ska inte primärt gå med i en KIC för pengarnas skull utan just för att utvecklas och hitta ämnen att samarbeta kring. Att formera sig i en KIC gör oss spelbara för en bredd av europeiska samarbeten och när vi förbereder oss själva för vad som är viktigt och vad vi är intresserade av öppnar vi en dörr mot Europa.

Hur kommer ni att arbeta inför ansökan?

– Under våren och sommaren har Nordic Creatives & Friends förberett sig för att ha ett så starkt koncept och en så stark konsortieplats som möjligt när ansökan för utlysningen öppnar, vilket blir i slutet av oktober. I diskussionerna finns redan nu aktörer i Norden och nästa steg blir att få med lokala och regionala företag, näringsliv och sektorn i övrigt.

– Vi arbetar med visionen men också med att formera ett innehåll och ett partnerskap som kan gå in i ett europeiskt konsortium, fortsätter Charlotte. Just nu är det därför mycket diskussioner och vi arbetar genom workshops med olika parter. Vi bygger samarbetet på en tes om existentiell hållbarhet som vi klätt på med hjälp av bland annat filosofer från universitetet. Tesen har sedan byggts på med tankar från universitets alla delar tillsammans med externa partners. (Du kan läsa mer om tesen för existentiell hållbarhet här.)

I arbetet med att skapa ett koncept och möjligheter för samverkan har Lunds universitet bland annat använt sig av det fleråriga samarbetet som finns med Lunds kommun och Future by Lund (som är en Vinnovasatsning för innovation). Det samarbetsavtal som finns mellan universitetet och Lunds kommun har också kulturområdet lyfts sedan tidigare, vilket är viktigt för det nära samarbetet mellan universitetet och kommunen.

– Det är en fördel för Lund att innovationsplattformen Future by Lund finns när vi nu ska formera oss inför en KIC-ansökan. En KIC handlar om är att bygga ett innovationsekosystem så att människor kan samverka om hur man kan utveckla idéer. Då kan vi ta vår samhällsutveckling vidare och se till att det exempelvis startas initiativ och bolag som kan anta utmaningar. Vi behöver den kapacitet som finns i samarbetena kring Future by Lund att jobba med samverkan mellan samhälle, universitet och näringsliv. Det här är en bra startpunkt för att utröna möjligheterna för samarbete.

Future by Lund arbetar bland annat genom ”Multistakeholder governance”, som är en modell för hur man samarbetar i ett område mellan organisationer där ingen bestämmer.

– Vi siktar på ett starkt koncept och god samarbetsförmåga med många partners i olika storlekar och inom många olika områden. För att det ska fungera så att alla känner sig delaktiga passar modellen för ”Multistakeholder governance” bra att använda, menar Charlotte.

En KIC brukar bestå av mellan 30 och 50 partners i 5 till 10 noder varav en är huvudnod och där övriga noder är utspridda över Europa.

– Det som är viktigt för oss är att tänka utifrån ett samarbetsperspektiv. Det är centralt att skapa en gemensam förmåga och ett positivt samarbetsklimat så att vi har möjlighet att landa stora europeiska samarbeten. ”The Buzz of Europe” just nu är området kring kreativitet och kultur, avslutar Charlotte.

Faktaruta

Det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi, EIT, hanterar den enorma innovationssatsningen KIC, Knowledge and Innovation Communities som riktas till strategiska utvecklingsområden. Lunds universitet är sedan tidigare kopplat till EIT genom bland annat en Climate-KIC och en Food-KIC. Nu kan det bli en helt ny satsning under 10-15 år med ca 1 till 1,5 miljarder kronor per år kopplat till ett Knowledge and Innovation Communities (KIC) for Cultural and Creative Industy. Utlysningen inom området för kultur och kreativa näringar, (KKN/CCI) kommer till hösten och Lunds universitet har tagit täten för att samla ihop svenska och nordiska aktörer inom området för att formera sig för de möjligheter som detta kommer att innebära. Arbetsnamnet kring detta är Nordic Creatives & Friends. Arbetet fokuserar på öppenhet, samverkan och innehåll samt frågan ”Vad tycker vi är viktigt att göra tillsammans”? Utlysningens nya innehåll och agenda syns även inom de andra stora EU-programmen som Horizon, Creative Europe med flera.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar