Creatives & Changemakers

UNEXPECTED – ett forum för innovationsarbete i korsande områden

Bodil Malmström
September 15, 2023

I juni arrangerade Lunds universitet i samarbete med Future by Lund Unexpected som var ett forum för innovationer inom konst och vetenskap. Evenemanget lockade forskare, politiker, tjänstemän och entreprenörer från hela Europa och de fick vara med och bidra i pågående innovationsprocesser inom sex områden. Nu kan du se filmen från eventet!

På forumet Unexpected samlades kreativa personer och organisationer från hela Europa i Lund för att exemplifiera dynamiken i mänsklig kreativitet. Tanken var att det uppstår obegränsade möjligheter när vi bryter ner barriärer och att vi därmed kan omfamna det oväntade.

Av Bodil Malmström/Lunds universitet

In English below

Unexpected är att internationellt innovationsforum inom konst och vetenskap vilket lockade forskare, politiker, tjänstemän och entreprenörer från hela Europa.

– Vi ville visa vad som händer när människor får mötas och arbeta tillsammans över organisationer, kompetenser och sektorer, säger Charlotte Lorentz Hjorth, koordinator European partnership for Innovation, Lunds universitet, Samverkanskontoret.

Uppdraget med UNEXPECTED var att lyfta fram att innovation och innovationsprocessen måste vara mer inkluderande, med särskilt fokus på kultur och kreativa näringar. I denna strävan är det viktigt att skapa inkluderande ekosystem för samarbete. De befintliga silorna mellan olika sektorer och branscher kan brytas ner genom gränsöverskridande samarbeten och UNEXPECTED syftade till att sätta fokus på det nödvändiga tillvägagångssättet för att korsande innovation ska frodas. Evenemanget var en chans att verkligen dyka in i själva innovationsprocessen med områden som ett förändrat mode, förverkliga mänskliga rättigheter och existentiell resilliens - bland annat. I detta kan kulturen ses som en brobyggare i innovation såväl som i samhället.

– Innovationen sker i kanterna där olika sektorer möts och där de kan kollidera och korsbefruktas, säger Michal Hladky, CIKE, en av deltagarna.

EU:s textilstrategi 2022 förutspås revolutionera mode- och textilindustrin, vilket tvingar sektorn att ompröva den nuvarande modellen med fast fashion och utforska nya, mer hållbara affärsstrategier. En viktig del i denna förändring är införandet av produktpass, som inom kort kommer att vara en kravspecifikation för alla klädesplagg. Hur kommer detta att påverka vårt samhälle, våra företag och slutkonsumenterna?

– Vi har studenter från Lunds universitet som samarbetar med industriella och akademiska partners för att genomföra en testdemo av produktportföljer på inte mindre än 4 000 plagg, säger Lars Mattiasson, koordinator på Fashion Innovation Center.

Ett annat fokus för evenemanget var att visa upp de mänskliga och kulturella aspekterna som utgångspunkt för innovationsprocesser. Det kan vara att utveckla ny teknik, förbättra hälso- och sjukvårdssystemen eller utbilda nästa generation. Begreppet existentiell hållbarhet är något som Lunds universitet har utforskat under en längre tid och har tagit upp grundläggande frågor om vårt syfte, ansvar och vår koppling till planeten och kommande generationer. Det här är ett koncept som kan hjälpa oss att komma tillbaka till våra rötter.

– Vi har alltför länge försökt skapa förändring mot mer hållbara samhällen genom att fokusera på externa utmaningar som kräver tekniska lösningar och ekonomiska strukturer. Men för att genomgripande eller mer radikal förändring ska kunna ske behöver vi också ta itu med grundorsaken till problemen: vår relationskris till den levande planeten, tidigare och kommande generationer, andra, och inte minst oss själva, säger Anna Lyrevik, rektorsråd i konst- och kulturfrågor, Lunds universitet.

Och som Maria Moreira från Cité du Design St Étienne som också deltog i evenemanget säger:

– Jag kom för att delta i ett vanligt forum och förväntade mig en internationell upplevelse, men jag fick något väldigt oväntat. Det blev en koppling till mitt inre jag och det inspirerade till nya idéer.

Det är genom att omfamna det oväntade som vi hittar nycklarna till en ljusare morgondag. Det tror Charlotte Lorentz Hjorth:

– Arbetet med att skapa och utveckla korsande innovationsområden kommer att fortsätta och vi kommer att se fler av dessa kopplingar där universitetet och samhället arbetar tillsammans. Vi hoppas att detta kan bli ett återkommande evenemang, kanske som ett forum vartannat år, där vi visar upp och utforskar nya sätt att arbeta och samarbeta.

Under evenemanget utforskades sex olika innovationsområden hämtade från forskningen vid Lunds universitet:

Transformerat mode

Den individualiserade framtiden för digitala konserter

Förverkligande av mänskliga rättigheter

Existentiell resillience

Storkrikets Biosfärkandidatur

Arkeologi och ny teknik

TEXT IN ENGLISH Se även Lunds universitets hemsida

The UNEXPECTED event that took place 1 June in Lund gathered unique and diverse minds and organisations, that exemplifies the dynamism of human creativity. With limitless possibilities that emerge when we break down barriers, we can embrace the unexpected.

The international arts and science innovation forum, UNEXPECTED attracted researchers, politicians, civil servants, and entrepreneurs from across Europe.

– We really wanted to show what happens when people get to meet and work together across organisations, competences and sectors, says Charlotte Lorentz Hjorth, coordinator European partnership for Innovation, Lund University, Collaboration Office.

Cross-collaboration needed

One of the central missions of UNEXPECTED was to highlight that innovation and the innovation process must be more inclusive, with a particular focus on the culture and creative industries. In this endeavor, creating inclusive ecosystems for collaborative work is essential. The existing silos between different sectors and industries can be broken down through cross collaboration, and UNEXPECTED aimed to put a spotlight on the necessary approach for cross-innovation to thrive. The event was a chance to really dive into the innovation process itself with areas such as transforming fashion, realising human rights and existential resilience – among others. Culture should be seen as a bridge builder in innovation as well as in society.

– The innovation happens on the edges, where different sectors meet and they can collide and cross-fertilise, says Michal Hladky, CIKE, one of the participants.

Reassess fashion

EU's 2022 textile strategy is predicted to revolutionise the fashion and textile industry, forcing the sector to reassess its existing fast fashion model and explore new, more sustainable business strategies. An important part of this change is the introduction of product passports, which will soon be a requirement specification for all clothing items. How will this affect our society, businesses and in the end consumers?

– We have students from Lund University that collaborate with industrial and academic partners to carry out a test demo of product portfolios of no less than 4 000 garments, says Lars Mattiasson, coordinator at Fashion Innovation Center.

Existential sustainability

Another focus at the event was to showcase the human and cultural aspects as a starting point of innovation processes. It could be developing new technologies, improving healthcare systems, or educating the next generation. The concept of existential sustainability is something that Lund University has explored for some time, addressing fundamental questions about our purpose, responsibility, and connection to the planet and future generations. A concept that can help us get back to our roots.

– For far too long, we have sought to bring change towards more sustainable societies by focusing on external challenges that call for technical solutions and economic structures. But for pervasive or more radical change to take place, we also need to address the root cause of the problems: our relationship crisis with the living planet, past and future generations, others, and not least, ourselves, says Anna Lyrevik, advisor to the Vice-chancellor on matters of art and culture, Lund University.

And as Maria Moreira from Cité du Design St Étienne that also attended the event says:

– I came for a standard forum and expected an international experience but I got something that was very unexpected. Somehow a connection to my inner self and lots of seeds of ideas.

It is through embracing the unexpected that we find the keys to a brighter tomorrow. This is Charlotte Lorentz Hjorth belief.

– The work with creating and developing cross-innovation tracks will continue and we'll have more of these connections together between the university and society. We're actually hoping that this can be a reoccurring event, perhaps a biannual forum, where we showcase and explore new ways of working and collaborating.

Six different innovation spaces were explored emanating from research at Lund University:

Transforming Fashion

The Personalise Future of Digital Concerts

Realising Human Rights

Existential Resilience

The Biosphere Candidacy Storkriket

Archaeology and New Technology

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar