Creatives & Changemakers

Vad är nyttan med Future by Lund?

Caroline Wendt
August 21, 2020

‍Varför väljer en samarbetspartner att vara med i Future by Lund och vad har partnern för nytta av det? Under våren 2020 genomförde Future by Lunds följeforskare Emily Wise intervjuer med femton av Future by Lunds partners. Av det har det blivit en sammanfattning av observationer och insikter. Slutsatsen är att många ser stora fördelar med Future by Lund och det mellanrumsarbete som alla tillsammans utför. Dessutom levereras många goda idéer för hur samarbetet skulle kunna vidareutvecklas.

In English.

De flesta av de partners som intervjuats har varit med mer än fem år i partnersamarbetet Future by Lund. En fråga i undersökningen rör varför de en gång i tiden bestämde sig för att bli en del av Future by Lund. Ett vanligt svar är medlemmarna deltar för att få möjligheten att vara en del av nätverket och att på ett enkelt sätt komma i kontakt med andra aktörer inom Lunds näringsliv. Några har blivit inbjudna för att ge nya perspektiv till samarbetet. Andra orsaker är bland annat att få hjälp att tänka nytt, att vara en del av innovationssystemet, att få vara med i projekt som kan leda till framtida affärer och att få vara i ett samarbete med intresse av att ”få saker att hända”.

- Partnersamtalen har uppmärksammat många positiva aspekter av Future by Lund, som hur plattformen bidrar till resultat för de medverkande organisationerna och för platsen Lund, säger Emily Wise.

De intervjuade har också fått berätta vad de ser för effekter av sin medverkan i Future by Lund. Svaren handlar om att det har gett nya kunskaper, perspektiv, kontakter, samarbetspartners och operativa samarbeten. Det rör sig också om att ha fått en bättre förståelse för kommunen/staden och att de också har getts möjligheter att bidra, till exempel genom att implementera och skala upp idéer samt att utveckla produkter. Samarbetet har ökat företagens förankring och profilering i Lund. Någon nämner att de har fått stöd av Future by Lunds modell med blå, grön och gul zon för att öka förståelsen för var hur man ska arbeta med en utmaning. Som samarbetets största framgångar nämns inspirerande evenemang, ökad samverkan mellan aktörer samt konkreta projekt som Lundasupport, SOM-projektet, Elon Road, Ectogrid och Smart City Accelerator. En annan framgång som nämns är att nya aktörer, däribland Europeiska rymdstyrelsen ESA, har börjat intressera sig för Lund och att samarbetet har startat samverkan med flera internationella partners (t.ex. Boston, Amsterdam/Rotterdam).

Självklart har de innovativa FBL-medlemmarna många idéer för hur samarbetet skulle kunna utvecklas. Matchmaking är ett område och flera partners uttrycker att de skulle vilja få en ökad kunskap om de andra medverkande. Ett sätt är att jobba i projekt tillsammans och ett annat är att ha en gemensam plattform. Flera partners vill hitta fler sätt att jobba mer med konkreta lösningar på samhällsproblem och att hitta gemensamma målsättningar. Ett led i detta skulle kunna vara en portal med frågeställningar, fler projekt och att ha bättre strukturer/processer för problemidentifiering, till exempel genom tydligare beställningar från Lunds kommun. En annan önskan är att hitta tydligare sätt att bevisa framgång och systemförflyttning. Slutligen kan också nämnas en önskan om att få information och kunskaper om omvärlden och möjlighet till internationell benchmarking.

När Future by Lunds partners får drömma om framtiden finns en önskan att kunna gå utanför Lundaperspektivet och jobba mer regionalt, kanske i Greater Copenhagen. ”Jag hoppas att FbL kan få en större ro och att det som har skapats i Lund kan fortsätta i någon form, kanske som en paraplyorganisation för flera kommuner.", säger en partner. Andra drömmar rör en profilering av Lunds innovationsarbete som kan leda till att stadens möjligheter att attrahera arbetskraft och studenter förstärks och att hitta fler sätt som externa partners kan arbeta med kommunen.

- Det är viktigt med den här sortens undersökningar för att vi ska få återkoppling och feedback från våra partners. Partnersamtalen ger oss en behovsidentifiering, våra partners är ju våra ”kunder” så det är viktigt att lyssna på dem och se vilken nytta vi kan göra, säger Peter Kisch, projektledare för Future by Lund.

Teamet i Future by Lund håller enligt de intervjuade ihop gruppen och lär känna de olika partnerna och deras behov, faciliterar möten, knyter kontakter, inspirerar, fångar upp möjligheter och skapar aktiviteter. Vidare ser medlemmarna hur teamet skapar förankring i Lunds kommun, initierar projekt, hittar finansiering, kommunicerar och är ambassadörer.

Vill du läsa mer om Emily Wises arbete? Här är länken.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar