Ideas & Science for Society

OPSI: Future by Lund testar OECD:s nya verktyg

March 4, 2024

Med ett samhälle i snabb förändring kan offentliga organisationer behöva rusta sig – och ett sätt är att utveckla sin innovationsförmåga. Inom OECD finns en grupp som arbetar med innovationer för den offentliga sektorn. De har tagit fram ett verktyg som kallas för OPSI Portfolia Exploration Tool - som ger verksamheterna ett verktyg för att jobba strategiskt med innovationsportföljer. Med start från 2020 har Future by Lund arbetat med OPSI team – samtidigt som OPSI använder erfarenheterna från Future by Lund för att utveckla verktyget.

Hur ser egentligen innovationsarbetet ut i din organisation, inom din förvaltning, i ditt team eller projekt? Det går att föreställa sig att olika former av innovation har olika behov och hänger ihop på olika sätt med varandra. Detta är anledningen till att OPSI (OECDs Observatory for Public Sector Innovation) har utvecklat en modell och verktyg för att utveckla offentliga organisationers förmåga till utveckling och innovation, det vill säga vår förmåga att möta morgondagens utmaningar.

OPSI använder en modell som de kallar Innovationsfacetter (se nedan). I den delas innovationer upp i fyra områden: Mission-oriented innovation (jobbar för att lösa uppsatta mål), Enhancement-oriented innovation (förbättringsinriktade innovationer), Anticipatory innovation (Innovationer inom osäkra och framtidsinriktade områden) och Adaptive innovation (Anpassningsinriktade innovationer som möter ny teknik och omständigheter). Det finns också två axlar, en som går från bottom-up till top-down (där missionsorienterad innovation är top-down och Adaptive innovation motsatsen) och en från säker (Enhancement) till osäker (Anticipatory).

Referens till bilden: OECD Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) – Public Sector Innovation Facets Model

I arbetet med Portfolio Exploration Tool (PET)-verktyget kan medlemmar i en innovationsgrupp, på en avdelning, eller en del av en kommun göra en självskattning av arbetet med innovationer. Resultatet visar medlemmens syn på organisationens innovationsarbete, men resultaten från flera medlemmar kan också vägas ihop och ge en mer heltäckande bild av var en verksamhets innovationsarbete befinner sig.

Skattningen ger en bild av hur mycket fokus gruppens arbete har inom de olika innovationsområdena. Det går också att placera in projekt direkt i facettmodellen. Det här kan ge en uppfattning av var man har projekt och därmed ge möjlighet att kunna se över vilka resurser projekten behöver och hur balanserad portföljen är. Gruppen kan till exempel se om de arbetar mest i förbättringsområdet men mindre mot anpassning mot ny teknik eller kanske saknar koppling till osäkra och radikala förändringar. Det kan också vara underlag till att se var resurserna läggs.

– Rent generellt handlar det om att alla innovationer behöver olika metoder, resurser och uppkoppling, menar Katarina Scott, projektutvecklare på Future by Lund. Om du exempelvis får i uppdrag att förbättra och spara - har du då resurser, kunskap och metoder för att göra detta via utveckling eller måste man lägga ner saker? För oss är det ett sätt att arbeta strategiskt med portföljen, och fundera över var vi vill att området ska vara och hur vi kan agera för att flytta området i rätt riktning. OPSIs modell är också ett sätt att jämföra sitt innovationsarbete mot andra städer så vi kan lära av varandra.

Undersökningen kan göras med olika utgångspunkter och svaren blir då olika. En individ kan till exempel svara utifrån sin egen organisation men också utifrån en roll i Lunds totala innovationsekosystem. Resultaten blir då olika och kan visa på styrkor och svagheter att arbeta med.

Future by Lund kom först i kontakt med OPSI då verktyget presenterade på NatSam, det nationella samarbetet för innovationsplattformarna. Eftersom Future by Lunds representanter tyckte det var intressant fick Future by Lund prova verktyget, både för att vara testpilot för övriga innovationsplattformar men också som en användare som är med och utvecklar OPSI:s verktyg.

– Vi har fått responsen från OPSI att de uppskattar Lunds insikter och att vi är med och hjälper OECD att utforma verktyget, berättar Emily Wise. Inom snart kommer vi att inleda diskussioner om vad vi kan göra tillsammans framöver.

I Lund har projekten Viable City och Future by Lund testat att göra självskattningen vilket upplevdes ge en ökad förståelse av projektens styrkor och behov.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt