Moving Things & People

Diginfra: Kraftsamling för framtidens transporter

March 4, 2024

Lunds kommun och Future by Lund deltar i projektet DigInfra som handlar om att skapa samarbete mellan städer, myndigheter och andra viktiga aktörer när det handlar om den digitala infrastrukturen för det framtida transportsystemet. Projektet leds av strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden och förutom Lund finns också Trafikverket och kommunerna Göteborg, Linköping och Stockholm med. Här nedan kan du läsa pressmeddelandet från Drive Sweden om det spännande projektet!

Pressmeddelande från Drive Sweden om projektet Digital Infrastruktur:

Plötsligt kommer elscootrarna till stan. Många anammar det nya transportsättet med glädje, samtidigt som missnöjet växer över scootrar som skräpar längs trottoarer och cykelbanor. Men kommunerna kan ibland sakna praktiska och juridiska redskap att arbeta proaktivt för att styra utvecklingen och det är oklart hur de ska samarbeta med olika aktörer. Den sortens hinder och utmaningar ska identifieras i ett nytt Drive Sweden-projektet där Trafikverket och kommunerna Linköping, Lund, Stockholm och Göteborg samarbetar.

– Vi upplever stor förväntan på att vi ska erbjuda en digital infrastruktur som möjliggör nya typer av transportlösningar. Samtidigt är det väldigt otydligt hur vårt ansvar ser ut i förhållande till andra aktörer, såväl offentliga och kommersiella, och vilka investeringar som är viktigast att göra. Med det här samarbetet vill vi gemensamt hitta svar och lösningar, säger Sandra Viktor, projektsamordnare för mobilitet Linköpings kommun.

– Intressant med ett projekt som fokuserar på hinder och utmaningar som identifieras av kommunerna kopplat till digital infrastruktur. De statliga och kommunala väghållarnas roll i det framtida transportsystemet kräver samverkan både nationellt och internationellt. Det här projektet bidrar till det, säger Jonna Bäckström, utredare på Trafikverket.

– Det här projektet är ett bra exempel på hur vi inom Drive Sweden tillsammans både utvecklar och skapar förutsättningar för moderna transporter som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. För att gå från tekniska piloter till implementering, krävs nya typer av samarbeten. Hittills har det saknats ett forum som fokuserar på implementering utifrån ett myndighetsperspektiv, säger Sofie Vennersten, programchef på Drive Sweden.

Om digital infrastruktur

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur som till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Den mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. Ett exempel är om trafiksignaler är uppkopplade så skulle trafiken i städerna kunna styras på ett smartare sätt och i realtid för att undvika onödiga köer. Men utvecklingen bromsas bland annat av att det saknas standardteknik och tydliga regelverk för hur den insamlade data ska kategoriseras och hur den får delas mellan olika aktörer.

”Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet” är ett strategiskt projekt inom ramen för Drive Sweden. Partners och medfinansiärer är Trafikverket, Lund, Linköping, Stockholm och Göteborg. Förhoppningen med projektet är att lägga grunden för fortsatt samarbete och att fler aktörer vill ansluta.

Drive Sweden är ett av regeringens 17 strategiska innovationsprogram (SIP). De strategiska innovationsprogrammen finansieras genom Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park AB är värdorganisation.

DigInfra

Finansiär: Drive Sweden

Projektbidrag: 1 228 348 kronor

Tidsperiod: November 2020 - December 2021

Projektledning: Lindholmen Science Park

Projektpartners: Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Lunds kommun, Stockholms Stad, Trafikverket

Läs slutrapporten här

Foto: Diginfra

Fler projekt