Future Living & Spaces

Lunds kommun: Brunnshög, innovationernas stadsdel

August 5, 2022

En vision för Brunnshög är att vara en världsledande miljö för innovationer och forskning. ESS och MAX IV väntas locka forskare från hela världen och Lunds kommuns stora hållbarhetsambitioner gör att många projekt i framkant kommer att användas i stadsdelen. Sveriges största sopsugssystem, världens största lågtempererade fjärrvärmenät och Sveriges första Svanenmärkta studenthus är redan presenterade och i framtiden kommer fler innovationer att införas – som legionelladödare, avloppsvärmeväxlare och naturpool.

Lunds nya stadsdel Brunnshög håller på att växa fram nordöst om staden. Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV får Science Village mellan sig och söder om dessa, närmare Lunds centrum, anläggs områden med bostäder. Bedömningen är att det blir så många som 40 000 människor som kommer att bo och arbeta här. I december 2020 började spårvägen gå från centrala Lund till området, och la därmed grunden till att färre tar sig till Brunnshög med bil.

Lund har en tradition att komma med innovationer - respiratorn, bluetoothtekniken och den konstgjorda njuren är bara några av dem. Tanken är att Brunnshögsområdet ska bygga vidare på denna tradition. I och med att anläggningarna kommer att samla forskare från hela världen skapas förutsättningar för nya idéer. Stadsmiljön i Brunnshög ska utformas så att den bidrar till kunskapsutbyte och idéutveckling genom att skapa platser där forskare, entreprenörer och näringsliv kan mötas. I Science Village kommer kontor och korttidsbostäder att byggas för de gästande forskarna och här kommer även Sveriges största Science Center och en konsertsal att anläggas.

Samtidigt pågår arbetet med att skapa en inspirerande och hållbar livsmiljö för alla som ska bo i stadsdelen. I fokus för den nya bebyggelsen ligger hållbarhet och Lunds kommun har hittat olika sätt att stimulera nytänkandet. Brunnshögskontraktet från 2013 är ett samarbete mellan Lunds Kommun, Kraftringen, Lunds Renhållningsverk och VA Syd kring hållbara lösningar för energi, vatten, avfall och avlopp och resultat av det är både sopsugssystemet och Kraftringens lågtempererade fjärrvärmenät . Den kommunala marken säljs till intressenter genom markanvisningstävlingar, där hållbarhet och innovationshöjd bedöms.

I Brunnshögsprojektet samarbetar personer från tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kommunkontoret.

– Tillsammans utvecklar vi en stadsdel som ska vara långsiktigt värdehöjande, säger Eva Dalman, projektchef på Brunnshögsprojektet. Med värdehöjande menar vi förstås ekonomiskt, så att Lunds markinnehav säljs till högsta möjliga pris, men framförallt handlar det om en hög livskvalitet så att Lund även i fortsättningen är en intressant stad att leva och verka i.

Många av bostadshusen kommer att ha cykelpool, egen solelproduktion, möjligheter till bilpoolsmedlemskap och egen odling. Varje fastighet har ofta sina egna lösningar, till exempel innovationer som legionelladödare och avloppsvärmeväxlare men också hållbara lösningar som miljöoptimerade betongstommar och en dagligvarubutik med platsodlade grönsaker. I ett av husen kommer de boende att kunna njuta av en naturpool, vilket är en pool som renas enbart med hjälp av växter. I kvarteret Gryningen finns ambitionen att utforma området med jämställdhet i fokus – och extra vikt läggs på barn och unga men här kommer också att ges utrymme för mer social hållbarhet och en app som tipsar om cirkulära val.

Ett annat sätt att tänka nytt är väva in odlingslandskapet i stadsmiljön. Parkerna ska ha ätbara växter, det ska finnas odlingar på innergårdar och tak och i de allmänna gaturummen planteras perenner och buskar istället för gräsmattor. Det blir extra rening av dagvattnet som leds till dammar i en dagvattenpark i Kunskapsparken och i samarbete med IKDC, LKF och VA Syd och WIN har olika idéer tagits fram för hur man kan ta tillvara regnvatten i området. När en gammal väg bröts upp användes massorna som fyllning i den nya vägen och längs en allé planteras två olika slags träd för att öka motståndskraften mot sjukdomar.

Här kan du läsa mer om projekten.

Södra Brunnshög började anläggas 2015. Därefter anläggs centrala Brunnshög.

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson

Eva Dalman

Finansieras av
Fler projekt