Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Stöd till SME

March 4, 2024

En viktig del i SOM-projektet har varit att hjälpa SME med testmiljöer inom offentlig verksamhet – och givetvis låta offentliga miljöer dra nytta av ny teknik och nya tillämpningar. SME i olika stadier har stöttats med varierande insatser från projektets sida – eftersom en del entreprenörer enbart behöver hjälp med kontakter, andra med testytor eller andra utvecklingsmöjligheter. Därför har arbetet med SME inneburit allt från att slussa vidare verksamheter till att bereda plats för verksamheterna i de olika delprojekten. Här ger vi några exempel på verksamheter inom vårt SME-spår där aktiviteten inte ligger i något gemensamt delprojekt.

Övervakning av förutsättningarna i en odling

I ett tidigt skede av SOM-projektet testade Olle Hydbom på AutoIDExpert tillsammans med bland annat LTH och kollegor på SLU i Alnarp ett system för att övervaka vinodlingen på Kornheddinge kvarn med sensorer.

LoRa-nätet var nystartat och det visade sig att nätet inte enbart täckte Lunds stad utan även nådde Kornheddinge dryga milen sydöst om Lund. Tanken var att med teknikens hjälp göra det möjligt för frukt-, bär och vinodlare att förbättra sina odlingar. På så vis skulle odlarna kunna få bättre produkter med minskad miljöbelastning. Tekniken utarbetades så att den inte enbart skulle fungera i en vinodling utan också för till exempel bär- och fruktodlingar. I vinodlingen mättes fukt och temperatur vid vinplantorna. Andra viktiga värden att samla in skulle kunna röra solinstrålning, daggpunkt (den temperatur då daggen faller ut), vindhastighet och mikroorganismernas aktivitet i marken som alla kan påverka odlingens resultat. En fortsättning på projektet tänktes då vara att bygga analysprogram som passar för olika grödor.

Vad hände sedan?

Olle Hydboms bolag var bland de första aktörerna i SOM projektet att testa LoRa. Det visade sig vara oerhört värdefullt att via SOM få tillgång till det digitala nätverket och att få möjlighet att testa och lära mer om både möjligheter och begränsningar. Redan tidigt stötte man på problem som handlade om ojämn dataöverföring på grund av avstånd till basstationen. Inom SOM projektet gavs då möjlighet att testa andra lösningar som Sigfox som bland annat gjorde att bolaget inte behövde bygga en egen infrastruktur. Detta var dock inte den optimala lösningen. Genom SOM-projektet gavs bolaget ytterligare möjligheter att testa fler tekniklösningar för att smidigt kunna hantera de stora datamängder som genererades från sensorerna. Den optimala lösningen visade sig till sist vara 5G NarrowBroadband IOT. Utvecklingen rullar nu på med full fart och bolaget är involverade i utvecklingsprojekt tillsammans med Jordbruksverket och Tillväxtverket där fokus ligger på stöd för digitalisering inom industriell frukt och bärodling.

Sasa Farkas, Apparkingspot.

Sensorer visar lediga p-platser

Inom SOM-projektet har det med tiden blivit flera projekt som på olika sätt rört parkeringsplatser, men det började med Sasa Farkas på ApParkingspot som provade sensorer i p-hus tillsammans med Lunds Kommunala parkeringsbolag (LKP). Samarbetet initierades genom Future by Lunds nätverk. De första försöken gjordes i och bakom p-huset Arena Park intill Stadsparken i Lund. Målet var att mäta antalet bilar som kör in och ut på parkeringarna med hjälp av sensorer och sedan ha möjlighet att visa lediga p-platser för kunderna. Uppgifterna skickas via det öppna LoRa-nätverket. En minskad söktrafik skulle ge mindre koldioxidutsläpp och spara tid för den som ska parkera. P-platserna skulle också kunna utnyttjas bättre. En förhoppning var också att kunna hyra ut privata p-platser. ApParkingspot har även medverkat i flera av de andra delprojekten som rör parkering.

Vad hände sedan?

Tillgången till det öppna LoRa nätverk som erbjöds via SOM-projektet var en mycket viktig startpunkt för Apparkingspot. Det innebar att bolaget snabbt fick komma in och testa sin produktlösning i en skarp miljö. En annan extremt viktig komponent var möjligheten att testa tillsammans med relavanta partners från framtida kundsegment och att tillsammans med dessa iterera fram nya produktlösningar. Ett exempel på detta är arbetet med LKP, Lunds Kommunala Parkeringsbolag, där man med hjälp av bland annat sensorer undersökte fyllnadsgraden på parkeringshus. Erfarenheter från processen gjorde att bolaget kunde agera agilt och ändra sin produktportfölj från att innehålla både hård och mjukvara till att enbart innehålla mjukvara, något som frigjorde resurser och snabbade upp utvecklingen av mjukvaran. Tillgången till vass kompetens inom affärsutveckling och direktkopplingen till mindre test verifieringspengar var oerhört viktigt i detta tidiga skede. I början av 2021 har Apparkingspot inlett ett samarbete med ett stor internationellt parkeringsbolag där man tillsammans tittar på framtiden p-lösningar.

AR-teknik hjälper räddningstjänsten att öva

Daniel Kindstrand och teamet bakom HeroSight hade plockat fram mjukvara till AR-glasögon (AR=Augmented Reality, förstärkt verklighet) för att räddningspersonal skulle kunna öva hur de ska agera när de kommer till en plats med många skadade. Det gäller att snabbt skapa sig en bild av personernas skador så att det är rätt person som får åka iväg i den första ambulansen. Teamet bakom produkten hade redan testat med City of London Police och genom Lasse Mattiasson i SOM-projektet gavs en kontakt till Smarta Byar i Veberöd som kopplade in räddningskåren i byn och lät dem testa den nya tekniken.

Vad hände sedan?

Möjligheten att få testa tillsammans med räddningskåren i Veberöd spelade stor roll i den fortsatta utvecklingen av Hero-Sights produkt. Genom att snabbt få presentera sin produktlösning för den tilltänkta målgruppen fick man också in omedelbar feedback som gjorde det enklare att jobba vidare med produktutvecklingen. En annan viktig detalj enligt bolaget var att SOM-projektet lyckats med att bygga upp ett partnernätverk bestående av nyfikna, framtidsorienterade och innovativa människor och organisationer. Att mötas av nyfikenhet och en genuin önskan att lära nytt från en testgrupp är oerhört viktigt för ett nybildat bolag och skapar en stabil grund för konstruktiv feedback. Testen i Veberöd ledde sedan till att en ny testomgång med Räddningstjänsten i Hultsfred. Värdefulla erfarenheter från dessa tester har tagits med i den fortsatta utvecklingen av Hero-Sights beslutsträningsprogram.

Delprojektledare för SME-spåret har varit Lars Mattiasson och Ola Andersson på Ideon Innovation. Båda har ett rikt kontaktnät som har varit till stor nytta för projektet.

– Det här visar att ju mer proaktiva vi är och ju mer vi träffar entreprenörer och småföretagare desto mer kan vi skapa kopplingar som blir testytor eller affärer för nya produkter och tjänster, berättade Lars Mattiasson. Det är därför det är så viktigt för oss i SOM-projektet och i Future by Lund att röra oss ute och lyssna.

Daniel Kindstrand demonstrerar Hero Sights produkt för Räddningskåren i Veberöd.

Fakta delprojekt Stöd till SME

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2017-09-01 - 2020-12-18

Projektledare: Lars Matiasson, Future by Lund, Ola Andersson, Ideon Innovation

Partners: Ideon Innovation, KAMen, Lunds kommun

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt