Moving Things & People

Stort intresse för framtidens transportlösningar

Mobilitet på Tvärs är ett dansk-svenskt projekt som pågår mellan 2020 och 2022 med stöttning av Interreg ØKS. Namnet kommer av att man vill gå tvärs över både landsgränser och transportslag. I augusti 2020 hölls ett möte för att skapa nya möjligheter och samarbeten. Med fanns ett sextiotal deltagare som tillsammans ska utveckla och testa hållbara mobilitetslösningar.

Anna Thormann från danska Gate 21 och Anders Nilsson på Innovation Skåne höll i Mobilitet på Tvärs augustimöte som innehöll både inspirationsföreläsningar och workshop. Hälften av deltagarna fanns med på plats medan den andra hälften följde mötet digitalt. Projektet är tänkt att bland annat bli ett regionalt forum i Greater Copenhagen för samarbete kring hållbar (social och miljömässig) och tillgänglig mobilitet. Tillsammans ska aktörerna kunna diskutera i en lite större kontext för att hitta kontaktytor med varandra.

- I projektet ska vi knyta ihop olika trafikslag, hitta sätt att utveckla nya teknologier snabbare och ge möjlighet att byta information, berättar Anders Nilsson.

Målet är att testa och sprida nya mobilitetslösningar och att fånga upp de områden inom mobilitet som ligger i mellanrummet mellan olika aktörer. I samarbetsforum kommer man arbeta med olika teman: Hållbar mobilitet på landsbygden genom Living Labs, Nya mobilitetslösningar som ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken, Samåkning för ett bättre nyttjande av bilar och en undersökning av hur Framtidens trafikanter löser sina transporter.

- Vår förhoppning är att medverkande organisationer ska arbeta tillsammans för att lyfta nya mobilitetslösningar, innovera tillsammans och skapa samarbeten på tvärs. För det behöver man skapa goda kontakter i de olika organisationerna och det är bra om vi kan hitta sätt att samlas för att samskapa detta, säger Anna Thormann från Gate 21.

Ett bra sätt att komma igång med ett samarbete är att få lyssna på inspirationsföreläsningar, och under förmiddagen fanns representanter från några aktuella projekt på plats.

Foto: Elida Cimic

Magnus Fredricson, strateg för hållbar trafikutveckling på Skaraborg kommunalförbund, presenterade KomILand där man arbetar för att göra kombinationer av olika mobilitetsslag för att få bättre kommunikation i glesbygd eller i mindre tätorter. En teknisk plattform med mobilitetstjänster har lanserats. Genom plattformen är det tänkt att man ska kunna köpa kollektivtrafikbiljett men också boka samåkning, byabussen, grannbilen eller taxi.

Företaget NaboGo har byggt en app för att underlätta och främja samåkning på landsbygden. På så vis kan man skapa bättre mobilitet på landet och samtidigt minska trängseln i staden. Några underlättande åtgärder skulle kunna vara automatisk betalning, speciella mötesplatser och en plattform.

Vid Glostrup station ser kommunen utmaningar med hur man tar sig till stationen – och detta problematiseras ytterligare genom kommande ombyggnader. Det ger möjlighet att experimentera med nya transporter och framförallt se på olika last mile-lösningar. Här analyserar man möjligheter med vanliga cyklar, hyrcyklar, elcyklar, elbilar och elsparkcyklar.

Michael Johansson och hans kollega Torleif Bramryd är forskare inom Miljöstrategi på Lunds universitet och är specialiserade på att hitta sätt att utvärdera miljöprojekt och att hitta framgångsfaktorer. De arbetar i projektet Future Intelligent mobility men kommer också att finnas med i Mobilitet på Tvärs.

Susanne Krawak, seniorkonsulent från Concito, finns i projektet för att beskriva organisering och finansiering i mobilitetssystem i Sverige och Danmark och analysera vad deltagarna kan lära av varandra. Det gäller också att identifiera barriärer och möjligheter för ett klimatvänligt och flexibelt transportsystem.

Redan under slutet av augusti 2020 öppnades en ny samarbetsyta för mobilitet i Lund, kallad Mobilitetsnod Syd.

Projektet pågår mellan den 1 april 2020 och 30 september 2022 och finansieras av Interreg ØKS. Medverkar gör 17 partners, tolv danska och fem svenska – dels Innovation Skåne och Mobile Heights och de tre kommunerna Lund (genom Tekniska förvaltningen och Future by Lund), Sjöbo och Tomelilla. Dessutom finns ytterligare 17 aktörer som är intresserade av att delta.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt