Creatives & Changemakers

Det sociala lärandet centralt i utbildningen av entreprenörer

Caroline Wendt
March 1, 2021

Future by Lund genomför många projekt där det i slutet av projektet mäts hur väl målen uppfyllts – men ibland finns också forskare med redan under arbetet. Att de betraktar innovationsplattformen utifrån ger förstås en extra dimension till kvaliteten på arbetet men också ett ökat lärande för framtiden. Barcamper var en accelerator för kreativa näringar vilken genomfördes inom Future by Lund med start 2016. Nyligen publicerades en studie om acceleratorn gjord av professorerna Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis. I sitt arbete har de haft fokus på individens lärande och har identifierat att det sociala lärandet är mycket viktigt för en lyckad acceleratorprocess.

In English

Jonas Gabrielsson är professor vid Högskolan i Halmstad och Diamanto Politis är professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet. De har gjort flera studier av akademiskt entreprenörskap, det vill säga entreprenörskap kopplat till innovationssystemet vid universitet och högskolor. I deras forskning har de bland annat intresserat sig för acceleratorer som är ett relativt nytt sätt att organisera innovationsstöd för entreprenörsföretag. Den forskning som har gjorts tidigare har ofta inte handlat om acceleratorer, utan mer om inkubatorer.

– Vi har dessutom upplevt att mycket av tidigare forskning har haft ett ensidigt fokus på företagen och hur företagen växer, vilket man mäter genom till exempel antalet företag som överlever och antalet anställda, berättar Jonas Gabrielsson. I vårt arbete har vi velat se mer på hur individer tar med sig kunskaper. En bärande tanke är att idéerna ändras men att entreprenörerna finns kvar.

Diamanto och Jonas har studerat både Barcamper och efterföljaren Creative Tour och har sett hur Future by Lund provat lite olika design för att stötta entreprenörer från idé till företag. I Barcamper åkte projektet runt i en husbil för att scouta idéer på olika orter i Skåne.

– Vårt intresse för Barcamper började med att doktoranden Solomon Akele Abebe var med i tidigt skede och intervjuade samtliga deltagare i Barcamper. Där fick vi idén om att följa processen där vi ville studera hur programmet skapar förutsättningar för att underlätta och förstärka entreprenöriellt lärande, varför det är nyttigt att vara med i en accelerator, och vad som ger kunskap och förmåga att ta sig an nya affärsmöjligheter i en sådan miljö, säger Diamanto Politis. Barcamper innebar en spännande kontext. Det var en viktig del i ett entreprenöriellt ekosystem som existerade i samarbete med universitet men lockade även många andra deltagare som inte var anknutna till universitet.

Diamanto Politis är professor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet. Foto: Håkan Röjder.

I sin studie har Jonas Gabrielsson och Diamanto Politis undersökt hur miljön i och kring programmet skapar förutsättningar för lärande. I Barcamper – och i liknande projekt – observerade de bland annat vikten av det sociala lärandet, ”Peer learning”, alltså hur deltagarna i programmet kan lära av varandra. I studien identifierade forskarna tre katalysatorer som tillsammans skapar förutsättningar för det entreprenöriella lärandet. Den första katalysatorn är förekomsten av en stöttande miljö, en kamratlig stämning, som gör att deltagarna vågar dela med sig och ge och ta feedback. Den andra katalysatorn är konstruktiv feedback som medför att deltagarna lär sig att ifrågasätta sina idéer för att kunna ta till sig mer kunskap. De ska ställas inför utmanande frågeställningar och det är ofta coachen som bidrar med detta. Till sist är också emotionell motivation viktig. Det är motiverande att vara en del av en praktikgemenskap och att entreprenörerna knyter känsloband till varandra leder till att de stöttar varandra i olika situationer med utmaningar och att de uppmuntras och inspireras av det som de andra uppnår.

Forskarna identifierade också några utmaningar för en accelerator. Med en heterogen grupp av deltagare kan det vara svårt att skräddarsy innehållet för alla vilket skapar olika utfall för lärande hos deltagarna.

– Vissa har stora erfarenheter från entreprenörskap och de tog till sig annorlunda än de som inte hade någon erfarenhet alls. En annan utgångspunkt som kan skilja sig åt är hur långt framme i utvecklingen var och en var med sitt företag. De kan bli en misfit och det kan också skapa olikheter i hur de tar till sig, menar Diamanto. Där har de som designar en accelerator en utmaning.

Den rätta balansen beror på vad acceleratorn vill uppnå men den som har en bred ansats får mer variation i vad entreprenörerna uppfattar att de får ut av sitt deltagande och detta kan vara bra att vara förberedd på. Det visade sig också att deltagarna uppskattade mer att höra om vad andra entreprenörerna gjort än om man till exempel bjöd in en expert som föreläste. En annan viktig ingrediens i en bra entreprenörsutbildning var att ge deltagarna en entreprenörsidentitet och att de medverkande känner att de accepteras som entreprenörer.

– Vi tenderar i universitetsvärlden att glömma vikten av att kunna få erfarenheter av andra och att vi också får erfarenheter och blir stärkta av att hjälpa andra. Det sociala och kollektiva lärandet är grunden för att ta till sig entreprenöriella kunskaper och färdigheter, säger Diamanto.

Jonas Gabrielsson är professor vid Högskolan i Halmstad . Foto: Joachim Brink

Olika typer av acceleratorer och inkubatorer har sin egen blandning av kunskapsinnehåll och socialt lärande.

– De som jobbar med acceleratorstöd eller inkubatorprogram ska förstås inte negligera teoretiska kunskaper men man ska vara medveten om att det sociala lärandet som de kan bidra med är något som universitetet ibland har svårt att få med i sina kurser, menar Jonas Gabrielsson. Där har acceleratorsprogram en spets som gör att de passar för att komplettera och samverka med universitetet. Olika entreprenörskapsutbildningar kan vara starka på olika saker utan att de konkurrerar med varandra. I Lund jobbar man med detta ekosystem på ett bra och integrerat sätt.

Slutligen har det varit viktigt för forskningen att acceleratorn varit öppen för forskarna men också att utbildningen velat lära av forskningsresultaten.

– Vi har upplevt stor öppenhet i Barcamperprojektet och Future by Lunds coacher Lars Mattiasson och Katarina Scott har också varit öppna för att lära av forskningen. Det har varit en ömsesidig nytta och våra resultat har inte bara återförts till forskarsamhället utan även till entreprenörsutbildningen, avslutar Jonas Gabrielsson.

Mer att läsa om Barcamperstudien

Politis, P., Gabrielsson, J., Galan, N. & Akele Abebe, S. (2019) Entrepreneurial learning in venture acceleration programs, Learning Organization. 26(6), 588-603.

Övriga studier:

Nordic entrepreneurship Hubs (2019). Slutrapport.

Gabrielsson, J., Politis, D. & Billström, A. (2019) University spin-offs and triple helix dynamics in regional innovation ecosystems: A comparison of technology intensive start-ups in Sweden, Global Business and Economics Review. 21(3/4), 362-381.

Gabrielsson, J., Politis, D., Persson, K.M., & Kronholm, J. (2018) Promoting water-related innovation through networked acceleration: Insights from the Water Innovation Accelerator, Journal of Cleaner Production. 171, 130-139.

Gabrielsson, J., Dahlstrand, Å. & Politis, P. (2014) Sustainable high-growth entrepreneurship: A study of rapidly growing firms in the Scania region, International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 15(1), 29-40.

Politis, D. Gabrielsson, J. & Lindholm Dahlstrand, Å. (2014) Academic entrepreneurship: multi-level factors associated with female-led incubator projects, bokkapitel i Lewis, K., Henry, C., Gatewood, E. & Watson, J. (red.) Women's Entrepreneurship in the 21st Century: An international Multi-level Research Analysis. Edward Elgar Publishing, s. 32-49.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar