Moving Things & People

Elvägen och andra mobilitetsprojekt samlas under ett tak

Caroline Wendt
April 2, 2020

Nu skapas en samlingsplats för arbetet med mobilitet i Lund kopplad till elvägsprojektet Evolution Road. Genom Mobilitetsnod Syd kommer det att etableras en utställningsmiljö, en testbädd och en mötesplats på Ideon Science Park. Satsningen samlar flera aktörer, som Innovation Skåne, Ideon Science Park, Elonroad, Castellum och Future by Lund/Lunds Kommun.

In English.

I arbetet med mobilitet och att elektrifiera transporter har det vuxit fram en mängd initiativ och projekt i Lund. Ett av projekten är Evolution Road, som är helt unikt i sitt slag. Med ett mål att minska samhällets fossila beroende och hitta hållbara alternativ för transport av människor och gods på våra vägar, ska EVolution Road (tidigare Elväg Syd) demonstrera och testa en laddande väg, en så kallad elväg. I korthet innebär detta att Getingevägen i Lund förses med en kilometerlång vägsträcka med laddskenor som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon – både när de kör och när de står stilla. I lösningen som EVolution Road och Elonroad bygger ingår också intelligent trådlös kommunikation mellan väg och fordon, en automatiserad betalningsmodell och en säkerhetslösning. Elvägen invigs den 4 juni. Arbetet med elvägen bedrivs av nio organisationer och leds av Innovation Skåne med stöd av Trafikverket, som är finansiär och beställare.

Den kommande elvägen har drivit på etablerandet av en Mobilitetsnod Syd, som gör att det nu kommer att finnas en utställning och en fysisk mötesplats nära elvägen. Besökande grupper kan därmed komma till lokalen för att få en visning av tekniken bakom elvägen.

– Evolution Road är ett kunskapsprojekt, och vår ambition är att vi inte bara ska testa och utveckla ny kunskap om elvägar utan också att sprida kunskap. Vi vill att fler ska förstå vad elvägar är och varför det kan vara en viktig del i lösningen för ett hållbart trafiksystem. Med en utställning blir det lättare att inspirera och sprida den kunskapen – här ska man kunna ställa frågor och känna och klämma, bland annat genom att provköra i en simulator och se filmer, säger Malin Larsson på Innovation Skåne.

I noden kan också flera initiativ kopplade till EVolution Road och mobilitet samlas. Partnerskapet har som ambition att skapa ett mötes- och diskussionsforum, där goda exemplar kan visas upp och där man kan presentera smarta och hållbara mobilitetslösningar. I miljön kan olika aktörer träffas, diskutera och utveckla framtida lösningar på gemensamma utmaningar inom transport och logistik. Här kommer också att genomföras seminarier, utbildningsinitiativ och konferenser kopplade till projektets övergripande mål.

– En viktig komponent inom framtida hållbar mobilitet är möjligheten att kunna visa upp, dela med sig av och marknadsföra framgångsrika lösningar och nya innovativa mobilitetslösningar, säger Peter Kisch, projektledare på Future by Lund. Vi vill dra nytta av de besök som förväntas komma till regionen tack vare det existerande elvägsprojektet och marknadsföra arbeten med hållbar mobilitet, projektet och partners i en internationell kontext.

I kärnkonstellationen i uppstarten för mötesplatsen finns Innovation Skåne och Evolution Road, ElonRoad, Ideon Science Park, Castellum, Future by Lund och Lunds kommun. Med tiden kommer samarbetet att inkludera fler intressenter och verksamheter.

– Den höga kompetensen inom inbyggd mjukvara och uppkoppling har under senare år lockat till sig flera intressanta spelare inom fordonstillverkning till Ideon Science Park i Lund. Framtida transporter av människor och varor är ett av deras mest växande fokusområden och innefattar allt från uppkoppling, mobilitet, infrastruktur, förbränning/elektrifiering, självkörande fordon och last-mile lösningar, säger Mia Rolf, vd på Ideon Science Park.

Castellum äger fastigheten Reuterdahl på Scheelevägen 16 där verksamheten ska samlas.

– Att erbjuda plats för mobiltetsnoden är ett sätt att fånga den boll som är rullning i en bransch i snabb tillväxt, säger Ola Gunnefur, projektuthyrare på Castellum. Ambitionen för Castellum med den fysiska satsningen på Scheelevägen 16 är att det ska bli tydligare och enklare för företag och organisationer att samverka om där också finns naturliga samlingsplatser. Redan i dagsläget finns företag såsom SmarterMobility kopplade till mobilitetsfrågor i huset vilket stärker frågan ytterligare i och med denna satsning. Nu blir det enklare att driva forum för kunskapsutveckling, nätverkande och forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Förhoppningen på den nya mobilitetsnoden är stora. En fördel som man hoppas på är att aktörerna genom ett samarbetsforum skapar förutsättningar för att identifiera utmaningar som kan leda till innovation och innovativa skalbara och hållbara lösningar.

– Ett mobilitetshus ger oss i Lund ökade möjligheter att effektivisera och höja kvaliteten i det gemensamma mobilitetsarbetet, säger Anders Bengtsson, Lunds kommun. Det är bra för att fortsätta att utveckla samarbete med Drive Sweden, Trafikverket, ITS med flera i skarpa projekt där gemensamma behov adresseras och möjligheter tillvaratas. Vi kommer också att kunna arbeta aktivt med att koppla nationella program och plattformar till Lunds egna infrastrukturella och strategiska program. I och med etableringen av ett mobilitetshus, stärks inte bara Lunds kommuns, utan även Skånes och Öresundsregionens förmåga bidra till och dra nytta av utvecklingen av framtidens mobilitets- och trafiklösningar.

När elvägen på Getingevägen är invigd kommer det att vara möjligt för allmänhet, skolungdomar, näringsliv med flera att göra studiebesök. Maila info@evolutionroad.se

Bilden: Mobilitetshuset på Ideon Science Park samlar flera aktörer inom mobilitet. Från vänster: Anders Bengtsson, Lunds Kommun, Anna Wilkens, Innovation Skåne, Anders Nilsson, Innovation Skåne, Ola Gunnefur, Castellum, Malin Larsson, Innovation Skåne,  Emilia Hasselgren, Castellum.

Fotnot: Arbetet med elvägen bedrivs av nio organisationer: Elonroad AB,LTH, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lund kommun, Ramboll ABSkånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut,VTI. Trafikverket är huvudfinansiär och beställare.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar