Creatives & Changemakers

En gemensam beredskap på framtiden

Caroline Wendt
December 15, 2019

Framtiden – är det något man bara passivt ska invänta eller kan man förbereda sig på vad som kan komma att hända? En gemensamt uppbyggd scenarioplanering gav aktörer inom kultur, innovation, stadsutveckling och entreprenörskap möjligheter att tillsammans lära sig hur man kan ta ett helikopterperspektiv som ger en mer nyanserad blick av samhällsutvecklingen. Genom detta skapas en blick och en strategisk förmåga att möta framtidens utmaningar.

In English.

I början av december 2019 höll Future by Lund och Point of Value en scenarioplanering inom ramen för det stora Europeiska samarbetsprojektet Cultural and Creative Spaces and Cities, CCSC. Samtliga lokala partners inom Future by Lunds Urban Lab – Science Village, Trans Europe Halles, Mejeriet och Stenkrossen deltog tillsammans med aktörer inom kultur, innovation och stadsutveckling från Lund och Sverige.

Scenarioarbetet utgick från frågan om förutsättningarna för kreativt skapande, innovation och utveckling håller på att förändras och deltagarna fick möjlighet att fundera över hur detta påverkar dem. En tanke är att samhället inom några få år får starkt begränsade offentliga resurser till kultur, innovation, entreprenörskap och angränsande områden. Risken finns också att krafter som vill begränsa utmanande kultur, kritiskt tänkande och utveckling växer sig starkare. Viktiga frågeställningar är: Finns klimathotet? Vad är acceptabel konst? Vad ska finansieras och vad ska inte?  Ett syfte med scenarioplaneringen var därför att deltagarna skulle få fundera över vilka förutsättningar som i framtiden krävs för att människor ska vara kreativt skapande och innovativa, utmanande och kritiskt tänkande.

Gruppen fick under två dagar gemensamt analysera och ta fram några olika möjliga scenarier som ligger 6–10 år fram i tiden under ledning av Bobby Forshell från Point of Value. Utifrån dessa scenarier byggdes strategier och förhållningssätt för att kunna vara framgångsrika även i en okänd framtid.

Varför arbeta med scenarioplanering?

Flygbolag utbildar inte sina piloter genom ”trial and error” – de tränar först i en simulator innan de flyger på riktigt. Scenarioplanering ger oss möjlighet att prova hur vi skulle agera i en simulerad framtid. Det handlar inte om vad vi vill, utan om vad vi ser och om att förbereda sig för de förändringar som kommer. Scenarioplaneringen ger insikter, kunskaper och därför en möjlighet att agera utifrån dessa insikter istället för att .bara vara reaktiva när något redan hänt. Med scenario-planeringstekniken tränas man också i att skumma av tecken i tiden oavsett vad man tycker om dem och simulera vad det kan leda till. Utifrån olika scenarier kan man också välja förhållningssätt och strategi och bli konkreta i förhållande till stora frågeställningar.

Scenarioplaneringens arbetar med de stora trenderna inom politik, ekonomi, sociala frågor, teknik och miljö. Dessa områden påverkar alla andra, och för att plocka fram de frågor som är viktiga men där utfallet är osäkert använder deltagarna en speciell metodik som kallas ”intuitiv logics”  som Point of Value har tagit fram. Genom metodiken skapas teman och ger deltagarna på två möjliga ytterligheter i utvecklingen – och därmed kommer alla möjliga scenarier att hamna någonstans där emellan.

Under den andra dagen fick grupperna presentera sina scenarier och berätta hur man tänkte för att komma fram till dem. Det är också viktigt att ta fram vad dessa scenarier innebär för de som vi bryr oss om och för staden Lund. Varje deltagare har också möjlighet att ta med sig de gemensamt framtagna scenarierna för att bearbeta mot sin egen kontext och verksamhet och därmed göra sin egen förberedelse inför framtiden.

Resultatet av detta arbete kommer att presenteras på vår hemsida.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar