Julkalender med sensorer

6: Hur står det till med luften idag?

Caroline Wendt
December 5, 2019

Luftkvaliteten mäts på många ställen i vår närmiljö och i Lund utförs mätningar i nivå med hustaken på Trollebergsvägen och mellan Grand Hotell och Spyken. Varje timme uppdateras värdena för halterna av ozon och kvävedioxid och redovisas via en hemsida.

Lund ingår i ett samarbete som kallas Luft i Skåne där man visar luftkvalitén i och kring vår närmiljö. I samarbetet ingår också Malmö, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg, Lunds Tekniska Högskola, Skånes Luftvårdsförbund samt Naturvårdsverket. Värden för dagens luft i Skåne hittar du här.

Ungefär 0,0001 % av den luft som vi andas är luftföroreningar. Mätstationerna i Lund sitter i taknivå. Mätvärdena hittar du här.

Den ozon, O3, som mäts är marknära ozon till skillnad från det stratosfäriska ozonet som finns i ozonskiktet i de högre luftlagren. Det ozon som mäts i Skåne kommer framförallt utifrån – men Skånes utsläpp bildar i sin tur ozon i angränsande regioner. De allra högsta nivåerna brukar uppmätas under sommaren då solstrålningen är som högst. För personer med astmabesvär kan korttidsexponering för marknära ozon vara ett problem.  

Kvävedioxid (NO2) kommer oftast från lokala källor, men viss intransport förekommer också. Det är framförallt trafiken som ger upphov till kvävedioxid. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.

PM 10 står för partiklar som är 10 µm eller mindre. Både trafik och intransport av förorenade luftmassor ligger bakom de högsta halterna av partiklar. En källa till höga partikelhalter är slitage från trafiken, framförallt under vinterperioden. Partiklar har visat sig vara en orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Partikelhalterna uppdateras en gång i timmen vid stationen på Trollebergsvägen.

Halterna som presenteras på kartan är i ug/m3.

I julkalendern med sensorer görs även mätningar via sensorer på fyra cyklar, så kallade Snifferbikes.. Denna mätning görs i gatunivå längs de cykelvägar cyklisterna väljer. Mer om den undersökningen kan du läsa här.

Har du en idéer för användningen av sensorer? Var med i vår tävling "Så blir det bättre med en sensor".

Related videos to category:
Julkalender med sensorer
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar