Future Living & Spaces

Lundasamarbete för att ändra energisystem och resvanor

Caroline Wendt
February 19, 2024

I projektet CoAction Lund samlas 25 partners för att genomföra åtgärder för ett klimatneutralt Lund till 2030. Ambitionen är insatser som utmanar det nuvarande systemen inom transporter och energidelning, och arbetet inleds i ett område runt innovationsstråket i Lund. Aktörerna bidrar med sina kunskaper och sitt engagemang för att åstadkomma något som andra städer sedan kan ta efter. I januari fortsatte det gemensamma arbetet med att skapa handfasta planer genom ett stormöte med deltagarna.

Under två dagar i januari 2024 träffades ett femtiotal representanter från cirka 25 olika organisationer i projektet CoAction Lund för att diskutera hur de kan genomföra en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt till 2030. Lunds kommun leder projektet och aktörer i innovationsstråket runt Brunnshög, Ideon och Medicon Village deltar, men även Tetra Pak och Alfa Laval från andra delar av Lund. Utöver kommun, akademi och myndigheter är aktörerna från bland annat energi-, IT-, industri- och fastighetsbranschen.

Satsningen fokuserar på transporter, eftersom dessa står för majoriteten av koldioxidutsläppen i Lund, och på energi, då ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska kunna uppnås. Tanken är att det kan krävas åtgärder som ingen i dagsläget ansvarar för eller som man kanske inte heller har eget mandat att genomföra. En förhoppning är att klimateffekten blir större när åtgärder genomförs samtidigt och på liknande sätt. För att allt detta ska fungera är förstås samarbetet och att tänka tillsammans centralt. Hur gör man då det i CoAction Lund?

- I projektet arbetar kommunen och andra verksamheter med målet om klimatneutralitet, en fråga som de inblandade ser som angelägen och som de ser en nytta med, vilket är en bra grund, säger Markus Paulsson, projektledare, Lunds kommun. Därefter handlar det både om att få gruppdynamiken att fungera och att man ska känna till varandras utmaningar. Vi möts, diskuterar frågor och lösningar och hjälps åt med att skapa en plan för hur vi ska göra.

Ett flertal pilotområden är med, som Brunnshög, Ideon och Medicon Village, men även Alfa Laval och Tetra Pak blir testplatser för nya sätt att arbeta med mobilitet och energi och därefter kommer Lund att dela med sig av sina erfarenheter till fler europeiska städer. Under dagarna på Råbylunds gård lyfte aktörerna fram sina idéer och sina möjligheter – och sedan formar grupperna tillsammans vad man kan genomföra och vilka ytterligare aktörer som behövs för att målen ska kunna nås. Det råder ingen tvekan om att engagemanget och kunskaperna i gruppen är stora. Det är många idéer som ska fogas till en gemensam helhet och samtidigt vill många starta så snart det bara går.

Inom energiområdet behövs stora insatser för att klara klimatmålen och undvika effektbrist, också för att möta ett växande behov av kyla. Samtidigt är det skifte i energisystemet genom att nya distributions- och lagringslösningar är möjliga och genom till exempel långt mer effektiva solceller. I CoAction Lund planerar man att arbeta med detta genom att utveckla ett mer ”internetiserat” energisystem där man skapar ett effektivare och mer flexibelt nätutnyttjande. I systemet ska andelen lokalt producerad och lagrad förnybar energi öka genom till exempel solceller och batterier.

- Inom detta område har projektet en teknisk spets som skapats dels genom den nya möjligheten att dela energi, dels genom att det i projektet finns två världsunika nya innovationer/uppfinningar - Energiprotokollet och Styrbar delning av energi som Jonas Birgersson ligger bakom, berättar Markus Paulsson. I det nya energilandskapet kommer det att finnas allt fler producenter och krävas allt mer samarbete för att öka flexibilitet och styrbarhet.

Den andra delen i projektet handlar om mobilitet och transporter och en stor andel av de som arbetar i innovationsstråket i Lund tar i nuläget bil till jobbet. CoAction Lund samlar åtgärder för att få koldioxidutsläppen att minska - vad krävs för att fler ska välja till exempel spårvagn eller cykel till jobbet? Det skulle kunna vara mobilitetstjänster, kampanjer och förmånspotter för anställda, men också att underlätta för elbilar och elcyklar genom att erbjuda fler tillgängliga laddplatser. Om färre tar bilen till jobbet kan detta också frigöra plats för säkrare cykelparkering, laddstationer och trevliga grönområden. Ett annan arbetsgrupp kommer att titta på hur vi gemensamt kan ställa krav på koldioxidfria godsleveranser.  Ett flertal arbetsgrupper har bildats kring till exempel cykling, parkering, kollektivtrafik, mobilitetstjänster, grön resplan och godstransporter.

- Det finns en enorm potential om vi alla genomför en liknande insats och under samma tidsperiod. Dessutom kan många av nu föreslagna insatser direkt gynna affärerna, tex framtagande av gemensam parkeringsstrategi där vi samutnyttjar parkeringsyta, säger Charlotte Hauksson, CoAction.

CoAction Lund är en Vinnovas systemdemonstratorer för klimatneutrala städer. Under våren kommer grupperna att ta fram arbetspaket som preciserar vad deltagarna ska göra tillsammans. Senast den 1:a maj lämnas ansökan in för steg tre av tre i satsningen som sen ska pågå i tre år med projektstart i juni.

Nyligen godkändes Lunds kommuns projekt CoPilot, som innebär att Lund är en av EU:s 79 pilotstäderna som ska fungera som innovationsnav för att testa lösningar för snabb utfasning av fossila bränslen. Genom CoPilot kommer Lund att dela med sig av de erfarenheter som görs i CoAction Lund.

Projektledare: Markus Paulsson: markus.paulsson@lund.se  

Partners: Axis Communications, Akademiska hus, Alfa Laval, Blekingska nationen, Camurus, Coride Sweden AB, EC2B, Energy Opticon, ESS, Future by Lund, Ideon Science Park, Innovation Skåne, Kraftringen, LKF, LKP, Lunds kommun, Lunds universitet, Medicon Village, Modity Energy, Trading, Red Glead, Rise, Skånetrafiken, Tetra Pak, Trafikverket, Trivector, ViaEuropa, Wihlborgs.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar