Creatives & Changemakers

Mobilitet, rymd, energi och flöden i fokus på Future by Lund-möte

Caroline Wendt
February 25, 2020

I mitten av februari träffades Future by Lunds partnergrupp för att diskutera hur man tillsammans kan utveckla projekt. Ett trettiotal representanter från innovationssystem, universitet, organisationer och bolag var på plats. Inom Future by Lund finns nu också avsatt såddmedel för partners som vill samlas kring ansökningar, testbäddar eller för att bygga nya koncept och konsortier.

In English.

Partnergruppen i Future by Lund träffas minst en gång i kvartalet för att diskutera samverkan i frågor som rör det smarta och hållbara samhället. Denna gång kom representanterna för att diskutera pågående projekt inom Future by Lund men också med idéer och behov från den egna organisationen.

I Future by Lund finns redan några aktuella projekt som är på gång tillsammans med olika partners. Det är Lund Open Sensoring City, en ny ansökning om en testbädd som ska handla om miljödata och flöden av till exempel människor och fordon i staden i Lund – och om den information som detta ger, och beskedet om ansökan beviljas ges i maj. Ett annat samarbete är Aquaplaza, ett projekt kring vatten i Forskarparken, och en EU-ansökan är gjord – men projektet kommer att genomföras i även om inte denna ansökan beviljas.

– Vi vill bryta det reguljära vattensystemet och finna olika sätt att recirkulera vattnet. Ett sätt är att arbeta IoT-relaterat för att i realtid bedöma vattenkvalitet och bland annat undersöka vad som behövs i fastigheter för att detta ska kunna ske, säger Future by Lunds projektledare Peter Kisch.

Förberedelser pågår också för att Lund ska kunna bli aktuella för att göra en Horizonansökan om 100 Climate Neutral Cities.

– Inom Horizon kommer man att arbeta med missionsdriven innovation och hundra städer får en pott pengar direkt från EU för att skapa en klimatneutral stad. Om vi ska lyckas kvalificera oss måste vi samla Lunds alla aktörer och det krävs också en stark ansökan eftersom den kommer att ha många konkurrenter, fortsätter Peter Kisch.

En pågående ansökan är det europeiska samarbetet Value of Urban data som handlar om transaktioner av data mellan olika aktörer. Mobilitetsnod Syd är ett samlingsnamn för initiativ, tester, projekt och idéer inom mobilitetsområdet. Samarbetet har blivit speciellt aktuellt genom etablerandet av Evolution Road, elvägen på Getingevägen. En möjlighet är driva ett nationellt mobilitetsprojekt och att få vara värd för den stora mobiltetskonferensen.

Arbetet med att skapa en Rymdnod Syd är ett initiativ som startade för att några år sedan och som nu samlas under namnet Space Hub Lund.

Ett annat pågående projekt inom Future by Lund är Nordic Innovation District som finansieras av Interreg. Det handlar om att skapa större helheter i stad bestående av företag, akademi och accelerator. Ett sätt är att samla aktörerna är att skapa mixade zoner – och projektet undersöker hur de skulle kunna se ut. Mikael Edelstam gör också en studien How to organise and finance innovation teams for smart & sustainable city development som handlar om hur man öka effektiviteten i samverkansprojekt och målet är att skapa en prototyp.

Det blev också många inslag från deltagarna. Flera deltagare var intresserade av fastigheter och energi och det rörde energipositiva stadsområden, fastigheter som en del av energisystemet och en smart infrastruktur även på insidan av huskroppen. Mobilitet var ett annat hett område och Trivector väckte frågan om ett samverkansprojekt kring mobilitet på Brunnshög vilket tangerar andra företags intresse för hur de anställda tar sig till jobbet. Brunnshögs sågs också som en plats som kan passa för att undersöka Urban Resilience – och resiliens är förstås också ett fokus för UNOPS och Sonys samarbete. Andra områden var testplatser för innovationer, cirkulära system för matavfall, medverkan i en referensgrupp kring elvägen, nätverk av testaktörer, innovationssamverkan, morgondagens lab och mobilitetshus. Kort sagt finns det mycket att arbeta tillsammans med.

Karin Jarl-Månsson och Mikael Thörner.

Siemens hade med två representanter som var med i Future by Lund-samarbetet för första gången.  

– Future by Lund är ett bra nätverk för att träffa folk som är intresserade av innovation. Jag är speciellt intresserad av mobilitetshus och elvägen, berättar Karin Jarl-Månsson på Siemens.

– Samarbetet känns givande och jag funderar på vår roll och vad det kan leda till för projekt. Alla här vill göra skillnad och det andas framtidstro och framåtarbete, säger Mikael Thörner på Siemens. Jag är speciellt intresserad av framtidens labb. Jag arbetar är på insidan på fastigheter och vill koppla ihop den med utsidan genom områden som belysning, kylning och värme men också genom att mäta hur folk rör och beter sig för att kunna öka lokaleffektiviteten.

Innan nästa möte kommer idéer och initiativ att ses över så att såddpengar kan böra arbeta.

– Vi kommer att prioritera de fall där man kan inkludera flera partners eller se ett tydligt nästa steg, berättar Katarina Scott, projektutvecklare i Future by Lund. Idag har vi diskuterat och tagit oss fram mot en konkretisering. Vi har som ambition att besluta om ett antal projekt under partnergruppens möte.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar